Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa termomodernizacja budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2018

Numer ogłoszenia

1077458

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kancelaria Notarialna B. Kuczyńska, P. Kuczyński, W. Młynarski
Notariusze Spółka Partnerska
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Bartniaka 12A

Sposób składania oferty zgodnie z załącznikiem numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Starosta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48604433443

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa termomodernizacja budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej ma na celu przeprowadzenie robót budowlanych poprawiających charakterystykę energetyczną budynku, obejmujących: ocieplenie ścian zewnętrznych kościoła, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku łącznika i kościoła, ocieplenie dachu nad kościołem, wymianę starych okien, wymianę naświetli dachowych, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz modernizację systemu grzewczego

Zakres podstawowych robót:
• Demontaż starych urządzeń kotłowni i prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia technicznego do montażu nowych urządzeń
• Dostawa i montaż pomp ciepła i kotła gazowego
• Wykonanie przyłącza cieplnego od pomp ciepła i kotła (na zewnątrz budynku) do pomieszczenia technicznego
• Dostawa i montaż urządzeń w pomieszczeniu technicznym (m.in. zasobnik c.w.u., zbiornik buforowy, pompy, zawory, rury, wymienniki ciepła itd.)
• Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji
• Wykonanie instalacji c.o. (grzejnikowa i aparaty grzewczo-wentylacyjne)
• Wykonanie instalacji gazowej zasilającej pompy ciepła i kocioł gazowy
• Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji grzewczej w budynku
• Prace przygotowawcze i demontażowe związane z dociepleniem budynku (m.in. demontaż obróbek blacharskich, parapetów, odkopanie ścian przy gruncie itp.)
• Ocieplenie cokołu i ścian przy gruncie
• Ocieplenie ścian zewnętrznych
• Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku kościoła i łącznika
• Ocieplenie dachu nad kościołem
• Wymiana stolarki okiennej
• Prace towarzyszące dociepleniu budynku (m.in. wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów itp.)
• Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania c.w.u. w części mieszkalnej

Roboty będą realizowane na podstawie następujących opracowań projektowych wykonanych przez pracownię projektową „i TECH Projektowanie Budowlane”, 94-036 Łódź, ulica Wioślarska 8/16

TOM 1 – Projekt wykonawczy remontu elewacji z ociepleniem, częściową wymianą stolarki okiennej i dociepleniem dachów.
TOM 2 – Projekt budowlany ogrzewania budynków parafii pw. Przemienienia Pańskiego – instalacje sanitarne i elektryczne
TOM 3 – Projekt fundamentu pod pompy ciepła i kocioł dla budynku parafii pw. Przemienienia Pańskiego
TOM 4 – Projekt budowlany pt. Budowa doziemnej instalacji gazu wraz z pompą ciepła dla budynku kościoła parafii pw. Przemienienia Pańskiego
- Remont instalacji ogrzewczej i źródła ciepła – przedmiar robót
- Termomodernizacja budynków Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim – przedmiar robót
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) Termomodernizacja budynku parafii pw. Przemienienia Pańskiego
- Decyzja – Pozwolenie na budowę

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: grodziski Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest kompleksowa termomodernizacja budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej ma na celu przeprowadzenie robót budowlanych poprawiających charakterystykę energetyczną budynku, obejmujących: ocieplenie ścian zewnętrznych kościoła, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku łącznika i kościoła, ocieplenie dachu nad kościołem, wymianę starych okien, wymianę naświetli dachowych, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz modernizację systemu grzewczego
Zgodnie z załącznikiem numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Przedmiot zamówienia

Zakres podstawowych robót:
• Demontaż starych urządzeń kotłowni i prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia technicznego do montażu nowych urządzeń
• Dostawa i montaż pomp ciepła i kotła gazowego
• Wykonanie przyłącza cieplnego od pomp ciepła i kotła (na zewnątrz budynku) do pomieszczenia technicznego
• Dostawa i montaż urządzeń w pomieszczeniu technicznym (m.in. zasobnik c.w.u., zbiornik buforowy, pompy, zawory, rury, wymienniki ciepła itd.)
• Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji
• Wykonanie instalacji c.o. (grzejnikowa i aparaty grzewczo-wentylacyjne)
• Wykonanie instalacji gazowej zasilającej pompy ciepła i kocioł gazowy
• Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji grzewczej w budynku
• Prace przygotowawcze i demontażowe związane z dociepleniem budynku (m.in. demontaż obróbek blacharskich, parapetów, odkopanie ścian przy gruncie itp.)
• Ocieplenie cokołu i ścian przy gruncie
• Ocieplenie ścian zewnętrznych
• Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku kościoła i łącznika
• Ocieplenie dachu nad kościołem
• Wymiana stolarki okiennej
• Prace towarzyszące dociepleniu budynku (m.in. wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów itp.)
• Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania c.w.u. w części mieszkalnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 (Projekty budowlane) oraz 9 (Przedmiar robót) do SIWZ

Zgodnie z załącznikiem numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Roboty będą realizowane na podstawie następujących opracowań projektowych wykonanych przez pracownię projektową „i TECH Projektowanie Budowlane”, 94-036 Łódź, ulica Wioślarska 8/16

TOM 1 – Projekt wykonawczy remontu elewacji z ociepleniem, częściową wymianą stolarki okiennej i dociepleniem dachów.
TOM 2 – Projekt budowlany ogrzewania budynków parafii pw. Przemienienia Pańskiego – instalacje sanitarne i elektryczne
TOM 3 – Projekt fundamentu pod pompy ciepła i kocioł dla budynku parafii pw. Przemienienia Pańskiego
TOM 4 – Projekt budowlany pt. Budowa doziemnej instalacji gazu wraz z pompą ciepła dla budynku kościoła parafii pw. Przemienienia Pańskiego
- Remont instalacji ogrzewczej i źródła ciepła – przedmiar robót
- Termomodernizacja budynków Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim – przedmiar robót
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) Termomodernizacja budynku parafii pw. Przemienienia Pańskiego
- Decyzja – Pozwolenie na budowę

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawić podpisany Harmonogram robót (Harmonogram), który zostanie przekazany za pośrednictwem Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru w celu zatwierdzenia. Harmonogram należy przekazać w 3 egz.
2. Przedmiotowy Harmonogram będzie zawierał co najmniej:
a) zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów i terminów ich wykonania,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Potencjał techniczny

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami.
1 Cena ( C ) 60 % 60 punktów
2 Termin płatności (T) 40 % 40 punktów

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Wykluczenia

Zgodnie z załącznikiem Numer 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Adres

Łączna 1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

mazowieckie , grodziski

Numer telefonu

604433443

Fax

0

NIP

5291784456

Tytuł projektu

Kompleksowa termomodernizacja budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

Numer projektu

RPMA.04.02.00-14-5297/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, 96 – 500 Sochaczew ul. Polna 7, za cenę 1 393 034, 13 zł brutto, termin płatności 30 dni.
W postępowaniu nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono ofert.
Liczba wyświetleń: 349