Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu Mikroskopu stomatologicznego.

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077454

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w miejscu realizacji projektu, tj. Klinika Stomatologia na Księżym Młynie w Łodzi, ul. Tymienieckiego 16D.
1. W przypadku przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia oferty przez pocztę do siedziby Zamawiającego.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 03.01.2018r., o godzinie 17.00 w miejscu realizacji projektu, tj. Klinika Stomatologia na Księżym Młynie w Łodzi, ul. Tymienieckiego 16D.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2018r., o godzinie 18.30 w miejscu realizacji projektu, tj. Klinika Stomatologia na Księżym Młynie w Łodzi, ul. Tymienieckiego 16D.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bkost@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Zieliński, Tel. Kom. 608 049 270; e-mail: bkost@op.pl;

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. Kom. 608 049 270 - Rafał Zieliński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Mikroskopu stomatologicznego. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.2 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup Mikroskopu stomatologicznego, ilość 1 szt., niezbędnego do realizacji projektu nr RPLD.02.03.01-10-0462/16 pn.: „Projekt badawczo-rozwojowy, dotyczący zintegrowanej technologii precyzyjnego wykonywania odbudów protetycznych wraz z ubytkową metodą produkcji zindywidualizowanych akcesoriów implantologicznych nowej generacji.” w ramach działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa Mikroskopu stomatologicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.2 do SIWZ.

Kod CPV

38510000-3

Nazwa kodu CPV

Mikroskopy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 20 tygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
1.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Na ofertę składają się:
a) Wypełniony Formularz Oferty wg załącznika nr 1.1;
b) Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – wg załącznika nr 1.2;
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 1.3;
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 1.4;
e) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – wg załącznika nr 1.5;
f) Aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeżeli dotyczy), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Oferta jest podpisana przez osobę lub osoby, posiadające do tego stosowne umocowanie.
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa, pełnomocnik musi wykazać się pełnomocnictwem, wystawionym co najmniej w dacie składania ofert, z którego wynika, że może reprezentować Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.
4. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny by opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (nie dotyczy pełnomocnictwa).
6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
7. Oferta powinna być sporządzona:
• w języku polskim,
• oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach,
• każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia (w zakresie terminów, parametrów z uwagi na postęp technologiczny, kar umownych, zaliczek, wynikających z zamówień dodatkowych oraz innych nie dających się przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu);
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie niezmieniona;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie - zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SIWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 1.4 do SIWZ;
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - wg załącznika nr 1.5 do SIWZ;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeśli dotyczy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cenę oferty należy podać w formie ceny łącznej za wszystkie składniki zamówienia.
2. Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy, gwarancji oraz upusty, rabaty.
3. Wykonawca określa cenę jednostkową netto wyrażoną w PLN lub EURO podając ją w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca poda w formularzu ofertowym (po uwzględnieniu wszelkich upustów i rabatów) cenę jednostkową netto, wartość netto, podatek VAT i wartość brutto.
5. W przypadku ceny podanej w EURO, Zamawiający do oceny oferty dokona przeliczenia ceny podanej w EURO na cenę w PLN wg średniego kursu NBP w dniu złożenia oferty.
6. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość netto.
7. Przy ocenie ofert, zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
8. Ocena ofert dokonywana będzie dwuetapowo:
I ETAP: oferty będą oceniane pod względem spełnienia parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia. Ocena dokonana będzie w systemie spełnia/nie spełnia. Oferty, które będą spełniać w/w warunki zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny. Natomiast oferty, które nie będą spełniać zadanych parametrów, zostaną odrzucone jako niezgodne z ogłoszeniem o zamówieniu i nie zostaną poddane weryfikacji w drugim etapie.
Spełnienie parametrów dotyczących przedmiotu zamówienia – ocena w systemie spełnia/ nie spełnia.
II ETAP: W drugim etapie, oferty które pozytywnie przejdą ocenę w pierwszym etapie (tzn. będą spełniać zadane kryteria) zostaną poddane weryfikacji gdzie jedynym kryterium będzie cena – wygra oferta z najniższą ceną.
Cena – 100%.

Wykluczenia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
1.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.3.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie braku wystąpienia przesłanki o wykluczeniu z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.4.

3. Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku wystąpienia przesłanki o wykluczeniu z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.5.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

N.Z.O.Z."TECHNODENT" MARIA KOSTUSIAK

Adres

Jana Kilińskiego 4

99-100 Łęczyca

łódzkie , łęczycki

Numer telefonu

608 049 270

Fax

brak

NIP

7751064435

Tytuł projektu

„Projekt badawczo-rozwojowy, dotyczący zintegrowanej technologii precyzyjnego wykonywania odbudów protetycznych wraz z ubytkową metodą produkcji zindywidualizowanych akcesoriów implantologicznych nowej generacji”

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0462/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PROMEDUS Sp. z o.o. 90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4. Oferta wpłynęła w dniu 03.01.2018r. o godz. 10:10. Wybrany Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za cenę jednostkową netto 82.000,00 zł .
Liczba wyświetleń: 225