Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe numer 10/17 na wykonanie robót budowlanych dotyczących ośrodka szkoleniowego firmy Rumszewicz Sailing

Data publikacji: 23.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1077451

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie zamawiającego: Rumszewicz Sailing Sp.j., Słupy 49A, 10-381 Olsztyn, codziennie w godz.9,00-16.00 lub ofertę zeskanowaną wraz z załącznikami i podpisaną przez osobę upoważnioną można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: michal@rumszewicz.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

michal@rumszewicz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rumszewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601685980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na dwa zadania:
- ZADANIE nr 1 - Przebudowa budynku głównego ośrodka wraz z wykonaniem instalacji w tej części budynku
- ZADANIE nr 2 – Przebudowa stołówki wraz z rozbudową zaplecza kuchennego oraz wykonaniem instalacji w tej części budynku

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Wilimy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe w celu wybrania wykonawcy który wykona roboty budowlane w ramach projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Rumszewicz Sailing Spółka Jawna.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zgodnie z załączonym projektem budowlanym oraz specyfikacją z Zapytania Ofertowego, podzielone na dwa zadania:
- ZADANIE nr 1 - Przebudowa budynku głównego ośrodka wraz z wykonaniem instalacji w tej części budynku
- ZADANIE nr 2 – Przebudowa stołówki wraz z rozbudową zaplecza kuchennego oraz wykonaniem instalacji w tej części budynku

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45213250-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
45332000-3 Instalacja wodno-kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45312310-3 Ochrona odgomowa
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Zadania nr 1 i Zadania nr 2: do 24 sierpnia 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zmiana warunków umowy może wynikać ze zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, chociażby w formie sukcesji uniwersalnej.
3. Zmiana warunków umowy może wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki Umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, na jego wniosek i za zgodą Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy przystępujący do postępowania obowiązani są przedstawić:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego),
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego),
4. W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
CENA NETTO - waga 75 pkt
OKRES GWARANCJI - waga 10 pkt
OKRES RĘKOJMI - waga 5 pkt
CZAS REAKCJI SERWISU - waga 5 pkt
DOŚWIADCZENIE W OBIEKTACH HOTELARSKICH LUB PODOBNYCH - waga 5 pkt

a) CENA NETTO – Pc
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 75
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – cena netto badanej Oferty
Oferta za kryterium „cena netto” może otrzymać maksymalnie 75 pkt.

b) OKRES GWARANCJI – Pg
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy).
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu Ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Pg =(Gb/Gm) x 10
Pg – otrzymane punkty
Gm – najdłuższy okres udzielonej gwarnacji spośród złożonych ofert
Gb – długość gwarancji badanej oferty
Oferta za kryterium „OKRES GWARANCJI” może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

c) OKRES RĘKOJMI – Pr
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres rękojmi przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy).
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.
Okres grękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu rękojmi w Formularzu Ofertowym, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres rękojmi” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Pr = (Rb/Rm) x 5
Pr – otrzymane punkty
Rm – najdłuższy okres udzielonej rękojmi spośród złożonych ofert
Rb – długość rękojmi badanej oferty
Oferta za kryterium „OKRES RĘKOJMI” może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

d) CZAS REAKCJI SERWISU – Ps
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym, (Wykonawca wskaże w Formularzu Ofertowym czas reakcji serwisu przedmiotu zamówienia w liczbie godzin).
W ramach kryterium „czas reakcji serwisu” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Ps = (Sm/Sb) x 5
Ps – otrzymane punkty
Sm – najkrótszy czas reakcji serwisu spośród złożonych ofert
Sb – czas reakcji serwisu badanej oferty
Oferta za kryterium „czas reakcji serwisu” może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

e) DOŚWIADCZENIE W OBIEKTACH HOTELARSKICH LUB PODOBNYCH – Pd
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie doświadczenia w pracach budowlanych wykonanych w obiektach hotelarskich lub innych tym podobnym. Pod uwagę brany będzie okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie. Dowodami będą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Minimalna wartość każdej z prac musi wynosić 500.000 zł netto.
W ramach kryterium „doświadczenie w obiektach hotelarskich lub podobnych” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Pd = (Db/Dm) x 5
Pd – otrzymane punkty
Dm – największa ilość prac spośród złożonych ofert
Db – ilość wykonanych prac badanej oferty
Oferta za kryterium „doświadczenie w obiektach hotelarskich lub podobnych” może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = Pc + Pg + Pr + Ps + Pd.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy:
a) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Zarządem Zamawiającego), przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"RUMSZEWICZ SAILING TOMASZ RUMSZEWICZ MICHAŁ RUMSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA"

Adres

11-034 Rybaki

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

896790628

NIP

7393404518

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Rumszewicz Sailing Spółka Jawna.

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0036/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZADANIE nr 1:
SEBUDUJ FIRMA BUDOWLANA
Sebastian Parszutowicz
Brąswałd 42 b
11-001 Dywity
NIP: 7642146401
Data wpłynięcia oferty: 17.01.2018
Cena: 1.011.686,00 zł netto

ZADANIE nr 2:
SEBUDUJ FIRMA BUDOWLANA
Sebastian Parszutowicz
Brąswałd 42 b
11-001 Dywity
NIP: 7642146401
Data wpłynięcia oferty: 17.01.2018
Cena: 658.314,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 332