Strona główna
Logo unii europejskiej

połoga podniesiona i sufity podwieszane

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

Numer ogłoszenia

1077432

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź, lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów)
Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: sufity i podłogi

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sylwester.janiak@deante.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Janiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501 264 271

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamóienia są systemowe podłogi podnieskione oraz sufity podiweszane, według projektu

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest doprowadzenie inwestycji budowlanej realizowanej w ramach projektu do stanu surowego, zamkniętego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa robót i materiałów budowlanych - sufitów podwieszanych i uniesionej podłogi, według projektu budowlanego

Kod CPV

45421146-9

Nazwa kodu CPV

Instalowanie sufitów podwieszanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczalny termin realizacji i odbioru - luty 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, którym przypisano następujące wagi:
1) Cena netto - 70%
2) Termin gwarancji na prawidłowy montaż - 15%
3) Termin gwarancji na materiały - 15%

ad 1) C_min/C_bad * waga * 100
gdzie C_min - cena z oferty z najniższą ceną
C_bad - cena oferty badanej
waga - 70%

ad 2) Tm_bad/Tm_max * waga * 100
gdzie Tm_max - okres gwarancji w miesiącach w ofercie z najdłuższym terminem
Tm_bad - okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
waga - 15%
jeśli Tm_bad ≤ 60 - za to kryterium zostanie przyznane 0 pkt.

ad 3) Tw_bad/Tw_max * waga * 100
gdzie Tw_max - okres gwarancji w miesiącach w ofercie z najdłuższym terminem
Tw_bad - okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie
waga - 15%
jeśli Tw_bad ≤ 0 - za to kryterium zostanie przyznane 0 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

Wykluczenia

10) oświadczamy, że nie mamy powiązań kapitałowych z Zamawiającym, a w szczególności osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, nie są powiązane z Wykonawcą. Powiazania te w szczególności, choć nie wyłącznie, to:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DEANTE ANTCZAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

al. Tadeusza Kościuszki 3

90-418 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7250032358

Tytuł projektu

Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Denate innowacyjnych baterii kuchennych i łazienkowych

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0180/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

YGLOTHERM Krzysztof Smloaga
Liczba wyświetleń: 262