Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/3.3/2017, WYKONYWANIE PRAC W ROLI: STARSZEGO PROGRAMISTY .NET

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077393

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Sposób składania ofert:
• Elektronicznie na adres: biuro@skmgroup.pl
• lub w wersji papierowej pod adresem: ul. prof. Jana Mikusińskiego 28 lok. 24, 40-146 Katowice
lub: ul. Starowiślna 18/6, 31-032 Kraków.
2) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na wskazany adres mailowy lub ww. adresy.
3) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@skmgroup.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Imię i nazwisko: Izabela Węgrecka, Adres e-mail: izabela.wegrecka@skmgroup.pl, Telefon: +48 12 345 07 80

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 12 345 07 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach kosztu wykonane zostaną prace związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej, czyli systemu do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia.

Prace te będą wykonane w Etapach I – III.

Wykonawca (personel) odpowiedzialny będzie za cały zakres funkcjonalny (moduły) systemu:
1. Moduł dziennika treningowego. Etap I,
2. Moduł kontroli stanu zdrowia biegacza. Etap I,
3. Panel trenera. Etap II,
4. Panel finanse. Etap II,
5. Panel z poradnikami. Etap III,
6. Moduł analizy trenera. Etap III,
7. Moduł analizy zawodnika. Etap III,
8. Moduł rejestracji trenerów. Etap III,
9. Moduł oceniania i wyboru trenera. Etap III.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Preferowane: Katowice, Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac w roli Starszego Programisty .NET w ramach realizowanego projektu.

Przedmiot zamówienia

*Krótki opis projektu*

Projekt polega na zakupie oraz wytworzeniu wyposażenia umożliwiającego wdrożenie nowoczesnego rozwiązania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia umożliwiającego wprowadzenie nowego innowacyjnego procesu biznesowego i nowej innowacyjnej usługi kompleksowego planowania treningów biegowych w przedsiębiorstwie.

Okres realizacji projektu to lata 2017-2018 podzielono na 3 Etapy. W ramach projektu zakupione zostanie niezbędne oprogramowanie i sprzęt bezpośrednio związany z wdrażaną technologią (moduły systemu, zestaw komputerowy oraz telefon komórkowy) oraz ponoszone będą koszty personelu zaangażowanego w wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej wraz z niezbędnym pozostałym kosztem (hostingiem).
Usługa ta skierowana będzie do biegaczy i trenerów. Usługa ta będzie nowością zarówno w ofercie Wnioskodawcy jak i na rynkach docelowych.

* Przedmiot zamówienia *
W ramach kosztu wykonane zostaną prace związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej, czyli systemu do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia.

Zakres prac w ramach etapów.
Etap I:
Tworzenie oprogramowania w ramach projektu, nadzór nad pracami wykonywanymi przez młodszych programistów oraz kontrola jakości kodu napisanych przez innych developerów. Zapewnienie uniwersalności oraz wysokiej jakości tworzonego kodu, dbanie o zgodność ze standardami obowiązującymi w firmie. Zaprojektowanie bazy danych i architektury systemu - podział aplikacji na warstwy. Stworzenie głównych paneli systemu, stworzenie dynamicznych list danych dotyczących użytkowników (dot. finansów, planów treningowych). Programowanie poszczególnych części aplikacji, kontrola nad zawartością i jakością tworzonej dokumentacji technicznej, raportowanie wykonywanych prac do kierownika projektu. Kontrola nad pracami w panelu finanse w sposób, aby zniwelować błędy.

Etap II:
Tworzenie oprogramowania w ramach projektu, nadzór nad pracami wykonywanymi przez młodszych programistów. Przygotowanie paneli z obsługą pakietów treningowych, przygotowanie formularzy kontaktowych oraz zaprojektowanie oraz wykonanie funkcjonalności działania wewnętrznej skrzynki mailowej. Wprowadzenie oraz zakodowanie funkcjonalności pakietów treningowych gotowych do wyświetlenia dla użytkowników. Rozpoznanie w temacie analizy oraz przetwarzania danych dotyczących badań wprowadzonych przez użytkowników. Przygotowanie skryptu pozwalające na tworzenie analiz oraz porównań wyników użytkownika. Zaawansowane prace w obrębie modułu kontroli stanu zdrowia biegacza.

Etap III:
Tworzenie oprogramowania w ramach projektu, nadzór nad pracami wykonywanymi przez młodszych programistów. Przygotowanie funkcjonalności łączenia użytkowników w grupy.
Poprawki w kodzie już istniejącym, prowadzenie kontroli jakości kodu źródłowego w celu zapewnienia wysokiej jakości kodu zgodnie ze standardami firmy. Przygotowanie skryptu pozwalającego na łączenie użytkowników w grupy, zwracając uwagę na ich uprawnienia. Końcowa optymalizacja kodu oraz zapewnienie wydajności. Kontrola nad pracami w obrębie modułu analizy trenera oraz analizy zawodnika. Prace nad optymalizacją działania serwisu (w kontekście szybkości i wielkości przesyłanych danych). Zabezpieczenie systemu przed potencjalnymi atakami hakerskimi na stronę oraz zadbanie o wytrzymałość systemu przy użytkowaniu przez dużą liczbę użytkowników.

Wykonawca (personel) odpowiedzialny będzie za cały zakres funkcjonalny (moduły) systemu zgodnie z "Harmonogram realizacji zamówienia".

* SZACOWANA CZASOCHŁONNOŚĆ *.
Etap I: 480 [h], w trakcie realizacji.
Etap II: 640 [h] planowany.
Etap III: 640 [h] planowany.

1 760 roboczogodzin.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Etapy realizacji:
1. Moduł dziennika treningowego. Etap I,
2. Moduł kontroli stanu zdrowia biegacza. Etap I,
3. Panel trenera. Etap II,
4. Panel finanse. Etap II,
5. Panel z poradnikami. Etap III,
6. Moduł analizy trenera. Etap III,
7. Moduł analizy zawodnika. Etap III,
8. Moduł rejestracji trenerów. Etap III,
9. Moduł oceniania i wyboru trenera. Etap III.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) Potencjał merytoryczny

Oferent musi posiadać niezbędny potencjał merytoryczny (posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje):
- Doświadczenie min. 2-letnie na w pracy na podobnym stanowisku,
- Bardzo dobra znajomość .NET Framework,
- Bardzo dobra znajomość języka C#,
- Znajomość relacyjnych baz danych,
- Umiejętność pracy pod presją czasu,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Dobra organizacja pracy.

Jak również zakończyć realizację przedmiotu umowy w terminie wykonania całości zamówienia.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1 Oświadczenia).

Dodatkowe warunki

* TERMIN REALIZACJI UMOWY *

1) Podpisanie umowy z Wykonawcą przewiduje się najpóźniej do dnia 05.01.2018 r.
2) Termin rozpoczęcia prac: wymagana gotowość do rozpoczęcia prac niezwłocznie po wybraniu Wykonawcy przez zamawiającego (do 5 dni roboczych od podpisania umowy).
3) Termin zakończenia prac : 31.05.2018 r.

Termin zakończenia prac - może ulec zmianie, jeżeli będzie wyrażona zgoda Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

* INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH *

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

* OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY *

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

* SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT *

1) Oferta i załącznik musi zostać złożony na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2) Oferta powinna zawierać podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
a) Upoważnienie dotyczy zarówno upoważnienia osoby przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań w jego imieniu,
b) Upoważnienie ostatecznego Wykonawcy zamówienia do zaciągania zobowiązań w jego imieniu (w przypadku oddelegowania osoby do realizacji zamówienia).
3) Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Oferta musi być ważna minimum 3 miesiące od dnia złożenia oferty.
5) Brak wymienionych poniżej elementów skutkuje odrzucenie oferty:
a) Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
c) Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowym i wymaganych w zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowo i kapitałowych (Załącznik nr 1 Oświadczenia). Wymagane jest zaznaczenie przy każdym oświadczeniu TAK,
d) Oferta nie jest ważna, co najmniej 3 miesiące od dnia złożenia oferty.
6) Braki wymienionych poniżej elementów niepodlegające uzupełnieniu:
a) Odniesienie się do kryteriów oceny oferty (Cena) - brak odniesienia w kryterium dla jakiegoś z elementów wskazanych w Przedmiocie zamówienia Etap I - III, Zamawiający przyjmuje, iż oferta nie została złożona na niniejszą część, co oznacza, że Oferentowi przyznaje się 0-zero punktów dla całego zamówienia, gdyż nie ma możliwości składania ofert częściowych.
b) Odniesienie się do kryteriów oceny oferty (Współpraca z zamawiającym) - brak odniesienia się w niniejszym kryterium, Zamawiający przyjmuje 0-zero punktów dla całego zamówienia, gdyż przyjmuje się, że Oferent nie będzie w stanie spełnić wymaganej obecności w oddziale zamawiającego min 2 razy w tygodniu.
7) Pozostałe braki mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy.
8) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

* DODATKOWE POSTANOWIENIA *

1) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
3) Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej Instytucji Pośredniczącej.
4) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
5) Zamawiający zaproponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2) Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy
e) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
3) Zmiana umowy jest możliwa, jeżeli obie Strony umowy wyrażą na nią zgodę i wymaga ona aneksu do umowy w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej potwierdzonej przez należycie reprezentowanych przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – wzór,
2) Załącznik nr 1 Oświadczenia (do formularza ofertowego),
3) Upoważnienia - jeśli dotyczy (zgodnie z Dodatkowe warunki).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym, zamówień uzupełniających na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

* KRYTERIA OCENY OFERTY*

1) Cena [C].
2) Współpraca z zamawiającym [WZ].

* INFORMACJĘ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY *

1) Cena (60% sumy punktów) – waga punktowa 10 [WC].
2) Współpraca z zamawiającym (40% sumy punktów) – waga punktowa 20 [WWZ].

* OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY *

1) Cena [C]

W kryterium cena można uzyskać 6 punktów w następujący sposób. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cmin / Co x 6 pkt, gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cmin – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie Warunki udziału)
Co – cena ocenianej oferty
6 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium.


2) Współpraca z zamawiającym [WZ]

W kryterium współpraca z zamawiającym można uzyskać maksymalnie 2 punkty w następujący sposób:
=> 2 punkty – miejsce realizacji zamówienia Kraków (adres zgodnie z oddziałem zamawiającego), 1 punkt – miejsce realizacji zamówienia Katowice (adres zgodnie z oddziałem zamawiającego), 0 punktów – inne miejsca realizacji zamówienia (wymagana obecność w oddziale zamawiającego min 2 razy w tygodniu).

Maksymalna liczba punktów:

Suma punktów: [C] x [WC] + [WZ] x [WWZ] = 6 x 10 + 2 x 20
Suma punktów: 100 PKT

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 1 Oświadczenia).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKM GROUP MATEUSZ KOPACZ

Adres

40-146 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

8722200617

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnej platformy do kompleksowego planowania treningów biegowych wraz z własnym dziennikiem aktywności, trenerem i kontrolą stanu zdrowia.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-097A/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

* NAZWA I ADRES *
Damian Gwoździk
ul. Spacerowa 78 Gojsc,
98-331 Nowa Brzeźnica

* DATA WPŁYNIĘCIA *
2018-01-03

* CENA *
66 880 PLN netto
Liczba wyświetleń: 215