Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie robót i materiałów budowlanych w związku z budową zakładu produkcyjnego z wyodrębnioną częścią laboratoryjną.

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2018

Numer ogłoszenia

1077374

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 05.01.2018r.
Wydłużono termin składania ofert z dnia 08.01.2018 r. na dzień 11.01.2018r.
W polu Harmonogram realizacji zamówienia popełniono omyłkę pisarską w dacie (termin podpisania umowy), w związku z tym dokonano korekty daty z 31.03.3019 na 31.03.2018 r.
W polu Warunki udziału w postępowaniu/sytuacja ekonomiczna i finansowa zmieniono wymagania dotyczące przedstawienia kopii ważnej polisy CAR/CAM (wraz z OWU) na:
Oferent może złożyć kopię ważnej polisy CAR/CAM lub kopię umowy ramowej na ubezpieczenie CAR/CAM lub kopię promesy ubezpieczenia CAR/CAM (wraz z OWU). Zmiany dokonano po otrzymaniu prośby o wyjaśnienie od jednego z oferentów.
W polu Warunki udziału w postępowaniu/Dodatkowe warunki zmieniono termin wpłaty wadium z dnia 08.01.2019 na dzień 11.01.2018r.
Dokonano zmian w Zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do ogłoszenia. Poprawiono następujące omyłki pisarskie:
strona 1 - data ogłoszenia zapytania ofertowego 22 grudnia 2018r. na 22 grudnia 2017r.; strona 6 - termin wpłaty wadium z dnia 08.01.2019r. na 11.01.2018r.; strona 8 - termin składania ofert: z dnia 08.01.2019 r na 11.01.2018r.; strona 10 - termin podpisania umowy z dnia 31.03.2019 na dzień 31.03.2018r., i termin ważności oferty z dnia 31.03.2019 na dzień 31.03.2018r.; strona 14 termin składania ofert z dnia 08.01.2019r. na dzień 11.01.2018r. oraz rozpoczęcie analizy ofert z dnia 11.01.2019r. na 12.01.2018r.
Strona 7 - zmieniono warunki dotyczące ubezpieczenia CAR/CAM (wraz z OWU) na: Oferent powinien złożyć kopię ważnej polisy CAR/CAM lub kopię umowy ramowej na ubezpieczenie CAR/CAM lub kopię promesy ubezpieczenia CAR/CAM (wraz z OWU).
Dokonano zmian w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia - potwierdzenie ważności oferty- skorygowano omyłkę pisarską w dacie: z dnia 31.03.2019r. na 31.03.2018r.
Dokonano zmian w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia: zmieniono warunki dotyczące ubezpieczenia CAR/CAM (wraz z OWU): Oferent powinien złożyć kopię ważnej polisy CAR/CAM lub kopię umowy ramowej na ubezpieczenie CAR/CAM lub kopię promesy ubezpieczenia CAR/CAM (wraz z OWU).

ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 08.01.2018r.
Wydłużono termin składania ofert z dnia 11.01.2018 r. na dzień 16.01.2018r.
W polu Warunki udziału w postępowaniu/Dodatkowe warunki zmieniono termin wpłaty wadium z dnia 11.01.2018 na dzień 16.01.2018r.
Dokonano zmian w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do ogłoszenia: strona 6 - zmieniono termin wpłaty wadium z dnia 11.01.2018 na 16.01.2018r.; strona 8 zmieniono termin składania ofert z dnia 11.01.2018 na dzień 16.01.2018r.; strona 14 zmieniono termin składania ofert z dnia 11.01.2018r. na dzień 16.01.2018r. oraz rozpoczęcie analizy ofert z dnia 12.01.2018r. na 17.01.2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, napisanej pismem komputerowym. W przypadku wersji papierowej ślepy kosztorys ofertowy należy także załączyć w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (poza wersją papierową), sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym z aktywnymi formułami i możliwy do odczytania przez program Excel.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty/kuriera lub osobiście na adres siedziby Spółki: ul. Akacjowa 1, Głogowo, 87-123 Dobrzejewice, w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń. Na kopercie (poza nazwą Zamawiającego i adresem) należy umieścić następujące sformułowanie: ”OFERTA BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO”. Oferty można również składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poir@wwekochem.com – w tytule maila proszę wpisać „OFERTA BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO”.
3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (wraz z niezbędnymi załącznikami).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych, ani możliwości złożenia ofert częściowych. Akceptowane będą tylko oferty kompletne obejmujące kompleksowe prace budowlane, tzn. zarówno wykonanie pełnej usługi budowlanej jak i koszty materiałów budowlanych. Pozostałe oferty będą odrzucane.
5. Dopuszcza się możliwość złożenia tylko jednej oferty przez Oferenta.
6. Oferty złożone w innej formie niż zostało to określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, jak również te, które wpłyną/zostaną złożone po wyznaczonej dacie, nie będą rozpatrywane.
7. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie planowanej budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.
8. Oferent powinien określić warunki gwarancji w okresie gwarancji.
9. Oferta ostateczna powinna być sporządzona tylko i wyłącznie w języku polskim.
10. Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią firmową, pieczęcią imienną osoby upoważnionej do składania oferty (chyba, że taka nie jest stosowana) oraz podpisane, w tym na każdej stronie zaparafowane. W przypadku zapytania ofertowego, które oferent winien wcześniej wydrukować, należy każdą stronę zaparafować.
11. Wycofanie i zmiana oferty przez Oferenta:
a. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o jej wycofaniu przed końcem terminu składania ofert.
b. Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert ostatecznych.
c. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poir@wwekochem.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Sass

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

662296471

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych w związku z budową zakładu produkcyjnego z wyodrębnioną częścią laboratoryjną, gdzie docelowo realizowany będzie proces produkcji nowego produktu, a także pomiary fizykochemiczne oraz kontrola jakości surowców i gotowego produktu (TPE), stanowiące integralny i niezbędny element procesu wytwarzania mieszanek TPE.
2. Standard prac i usług budowlanych określają: Dokumentacja Projektowa, Polskie Normy, Polskie Przepisy Prawa Budowlanego, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Głogowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację zadania obejmującego budowę zakładu produkcyjnego z wyodrębnioną częścią laboratoryjną, gdzie docelowo realizowany będzie proces produkcji nowego produktu, a także pomiary fizykochemiczne oraz kontrola jakości surowców i gotowego produktu (TPE), stanowiące integralny i niezbędny element procesu wytwarzania mieszanek TPE.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych w związku z budową zakładu produkcyjnego z wyodrębnioną częścią laboratoryjną.
2. Nowa hala produkcyjna (o całkowitej pow. 1.137,36 m2, w tym część laboratoryjna zgodnie z projektem budowlanym) zlokalizowana zostanie na nieruchomości gruntowej usytuowanej w miejscowości Głogowo, przy ul. Akacjowej 1, 87-123 Dobrzejewice (miejsce realizacji projektu oraz obecna siedziba Wnioskodawcy), stanowiącej własność Wnioskodawcy (księga wieczysta nr TO1T/00072557/4, działka nr 71/1). Prawo własności do nieruchomości nie jest w żaden sposób ograniczone.
3. Budynek hali zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej tj. słupy żelbetowe z betonu B25 (C20/25) z wypełnieniem z betonu komórkowego i z dachem spadowym w konstrukcji wiązara stalowego. Dach o kącie nachylenia 6o, kryty płytą warstwową z rdzeniem z wypełnieniem wełną mineralną. Dokładne rozwiązania budowlano-materiałowe opisane zostały w projekcie budowlanym, który do wglądu jest udostępniony w siedzibie Zamawiającego.
4. Pozostałe parametry techniczne obiektu to:
a. powierzchnia zabudowy: 1137,36 m2
b. powierzchnia użytkowa: 1213,80 m2
c. kubatura netto: 6185 m3
5. Hala 1-kondygnacyjna, a w części socjalnej (szatnia, jadalnia, pomieszczenie sanitarne) 2-kondygnacyjna. Obiekt niepodpiwniczony.
6. Zakres robót obejmuje:
d. Roboty ziemne,
e. Roboty fundamentowe,
f. Wykonanie stropu,
g. Wykonanie ścian parteru,
h. Wykonanie konstrukcji dachu wraz z poszyciem,
i. Wykonanie podkładów i izolacji,
j. Wykonanie instalacji wewnętrznych,
k. Wykonanie podłóg i posadzek,
l. Wykonanie elewacji.
Zakres robót dotyczący przedmiotu zamówienia został ujęty w ślepym kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 i będącym integralną częścią dokumentacji przetargowej.
7. Nowy zakład powstanie obok zakładu już istniejącego, gdzie prowadzona jest dotychczasowa działalność Spółki. Hala bliźniacza obecnie jest już oddana do użytkowania. Siedziba Spółki to budynek stanowiący część administracyjno-biurową o powierzchni 260 m2 oraz przylegająca do niego hala główna o powierzchni 1.600,00 m2. Ponadto Spółka dysponuje halą namiotową o powierzchni 1.300,00 m2.
Dokumentacja projektowa:
1. Kompletna dokumentacja projektowa dotycząca budowy wraz ze wszystkimi pozwoleniami dostępna jest w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze.
2. Oferent może dokumentację projektową przejrzeć w całym okresie trwania przetargu, włącznie do dnia upływu terminu składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wglądu.
3. Oferent może poprosić (złożyć prośbę w formie pisemnej) o przekazanie kompletnej dokumentacji przetargowej, z zastrzeżeniem, że:
a. Termin zgłoszenia – o wydanie dokumentacji można zgłaszać pisemnie w terminie od publikacji niniejszego zapytania, najpóźniej do 5 dni przed ostatecznym terminem składania ofert.
b. Przekazanie dokumentacji - dokumentacja zostanie przekazana najpóźniej w terminie 48 godzin (tylko w dni robocze) od otrzymania prośby. – Dokumentacja zostanie udostępniona zainteresowanym podmiotom na płycie CD 1 szt. Warunkiem uzyskania dostępu do dokumentacji jest przesłanie Umowy o zachowaniu poufności (w formie podpisanego skanu na adres e-mail: poir@wwekochem.com) stanowiącej załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, podpisanej przez właściwie umocowane osoby.
4. Dokumentację projektową i ofertową sporządzono w języku polskim. Zamawiający oświadcza, że obowiązującym językiem dla procedury przetargowej jest język polski.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji przedmiotu zamówienia to maksymalnie 6 miesięcy (od dnia podpisania umowy na generalne wykonawstwo).
Planowany termin podpisania Umowy to nie później niż 31.03.2018 r.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek uznany jest za spełniony wówczas gdy, Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 3 podobnych robót budowlanych tj. budynków produkcyjno – magazynowych o powierzchni użytkowej minimum 1.000 m2 i wartości powyżej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w okresie ostatnich czterech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (działalności)).
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział tylko Ci oferenci, którzy wykażą, iż w wykonaniu niniejszego zamówienia uczestniczyć będą osoby (pracownicy Zamawiającego) spełniające wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych i uprawnień w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.), a w szczególności osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) Kierownik do spraw robót konstrukcyjno – budowlanych - posiadający aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;
b) Kierownik robót elektrycznych - posiadający aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;
c) Kierownik robót sanitarnych - posiadający aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien posiadać zdolność kredytową lub wolne środki na koncie bankowym w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz załączonej opinii bankowej lub zaświadczenia bankowego (nie starsze niż dwa tygodnie) potwierdzające zdolność kredytową i/lub posiadanie wolnych środków w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
2. Wykonawca powinien posiadać ważne ubezpieczenia:
a) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Wykonawcy na kwotę nie mniejsza niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy i pół miliona złotych 00/100) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia,
oraz
b) wszystkich ryzyk budowlano – montażowych CAR / EAR na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych 00/100) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz załączonych kopii ważnych polis: polisy OC (wraz z OWU) i kopii polisy CAR/CAM lub umowy ramowej na ubezpieczenie CAR/CAM lub promesy ubezpieczenia CAR/CAM (wraz z OWU).
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Dodatkowe warunki

1. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 50.000,00 zł na konto 63 1750 1051 0000 0000 1353 9286 najpóźniej do dnia 16/01/2018 (do dnia 16/01/2018 winno być już zaksięgowane na koncie). Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wpłata wadium nastąpi po dacie wskazanej powyżej. Nie będą akceptowane poręczenia i gwarancje bankowe ani ubezpieczeniowe. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. Wybrany Oferent otrzyma zwrot wadium w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia. W przypadku unieważnienia przetargu zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
2. Terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS i US.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie przedstawionych aktualnych (nie starszych niż trzy miesiące) zaświadczeń potwierdzających brak zaległości wobec ZUS i US.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą mogły dotyczyć tylko i wyłącznie zmian wynikających z następujących powodów oraz w poniższym zakresie:
a) Zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych Umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, a wykonanie zamówień objętych Umową będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych Umową,
b) Zachodzić będzie konieczność wykonania robót dodatkowych, prac zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych,
c) Niezawinionej przez Wykonawcę zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Terenu budowy i dokumentów, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę lub Zamawiającego oraz zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów;
d) Wstrzymania przez Zamawiającego lub przez organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie - o czas wstrzymania prac;
e) Opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem Siły wyższej;
f) Przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe;
g) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień podpisanej Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Instytucją Organizującą Konkurs, jeżeli umowa ta zostanie zmieniona po udzieleniu zamówienia;
h) Otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany mających wpływ na przedmiot zamówienia.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Instytucję Organizującą Konkurs.
Istotne zmiany zapisów warunków umowy w porównaniu do zapytania ofertowego będą mogły być dokonane pod warunkiem spełnienia warunków rozdziału 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Pismo przewodnie
2. Oferta przygotowana za załączonym formularzu (załącznik nr 1)
3 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
4. Ślepy kosztorys ofertowy (załącznik nr 3)
5. Oryginał Umowy o zachowaniu poufności – jeśli dotyczy (załącznik nr 4)
6. Wypis z KRS lub zaświadczenie z CEiDG,
7. Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
8. Opinia lub zaświadczenie z Banku potwierdzająca zdolność kredytową/wolne środki na rachunku bankowym,
9. Zaświadczenie z ZUS i US potwierdzające brak zaległości.
10. Zaparafowane zapytanie ofertowe.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium wyboru będzie stanowiła:
a) cena netto: 60%,
b) gwarancja w pełnych latach: 20%,
c) termin realizacji budowy w miesiącach: 20%
a.1. Zasady oceny kryterium "Cena" (C):
Zasady oceny kryterium „Cena netto” (Ca).
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi).
W tym kryterium liczba punktów będzie liczona według poniższego działania:
Pi(Ca) = (Camin/Cai) x 60
gdzie:
- Pi(Ca) liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena netto”
- Camin najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
- Cai cena oferty „i”
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów.
Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
a.2. Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G):
Zasady oceny kryterium „Gwarancja w pełnych latach” (Ga).
Pełne lata będą liczone od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone według następującej formuły:
- do 4 pełnych lat - 0 punktów,
- 5 pełnych lat – 10 punktów
- 6 pełnych lat i więcej - 20 punktów,
W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
W przypadku niewypełnienia przez Oferenta w formularzu ofertowym pola określającego termin gwarancji, będzie to równoznaczne z udzieleniem „Gwarancji” na 4 pełne lata.
a.3 Zasada oceny kryterium „Termin realizacji budowy” (Tr):
Zasada oceny kryterium „Termin realizacji budowy” (Tra).
Pełne miesiące będą liczone od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Punkty przyznawane za to kryterium będą liczone według następującej formuły:
- do 6 miesięcy – 0 punktów,
- do 5 miesięcy – 10 punktów,
- do 4 miesięcy – 20 punktów.
W powyższym kryterium Oferent może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
W przypadku niewypełnienia przez Oferenta w formularzu ofertowym pola określającego termin realizacji budowy, będzie to równoznaczne z terminem realizacji równym 6 miesięcy.

2. Podsumowanie do kryteriów oceny ofert:
a. Punkty (P) otrzymane przez ofertę zostaną przeliczone zgodnie z poniższą zasadą: Łączna ocena uzyskana przez ofertę P= C+G+Tr.
b. Suma ocen punktowych uzyskanych przez ofertę w wyżej wymienionych kryteriach stanowi końcową liczbę punktów uzyskanych przez ofertę. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów.
c. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna tą, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym (w tym też formalnym) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane powyżej kryterium wyboru tzn. uzyska największą ilość punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną o ile przedstawiona cena nie jest rażąco niską ceną, o czym mowa w podpunkcie a.1. niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w toku dokonywania oceny złożonych przez nich ofert, do możliwości żądania udzielenia przez Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dodatkowych dokumentów związanych z ofertą.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, gdyż wskazana tam cena całkowita będzie brana do oceny ofert. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty ślepego kosztorysu ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej.
2. Koszty poszczególnych etapów budowy winny być tak skalkulowane przez Oferenta, aby obejmowały absolutnie wszystkie pozycje i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (kolejnych etapów budowy). Nie dopuszcza się składania ofert zaniżonych w stosunku do faktycznego kosztu świadczenia usługi.
Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Oferent określi i przedstawi wszystkie pozycje wymienione w dokumentacji przetargowej i mające swoje określenie w dokumentacji projektowej, zgodnie z załączonym ślepym kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Pominięcie, brak wyceny lub/i rażące niedoszacowanie jakichkolwiek z pozycji kalkulacji cenowej sporządzonej na podstawie ślepego kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty jako nieważnej. Pozycje zaniżone, a których wykonanie będzie konieczne dla prawidłowej realizacji umowy nie będą podlegały dodatkowemu wynagrodzeniu i nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia Oferenci w stanie likwidacji czy upadłości, itp. trudnej sytuacji, zagrażającej prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA: KOMPLETNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WW EKOCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Akacjowa 1

87-123 Głogowo

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

56 6742005

NIP

8792666918

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R nad elastomerami termoplastycznymi o obniżonej toksyczności – innowacja o dużym potencjale eksportowym

Numer projektu

POIR.03.02.01-04-0013/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma WW Ekochem Sp. z o.o. Sp. k. informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr 01/12/2017 dotyczącego zakupu robót i materiałów budowlanych w związku z budową zakładu produkcyjnego z wyodrębnioną częścią laboratoryjną wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie stawiane w zapytaniu ofertowym wymagania.
Niniejszym został wybrany następujący Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MURABET Wojciech Świątkowski
ul. Sokołowska 38,
87-400 Golub-Dobrzyń.
Liczba wyświetleń: 422