Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne W RAMACH PROJEKTU „Modernizacja energetyczna budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu”

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1077370

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wprowadza się następującą zmianę poprzez dodanie w par. 16 ust. 2 pkt.1 litery g) o poniższej treści:
- wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności spowodowanych opóźnieniami w realizacji pracy prowadzonych przez innych wykonawców. Realizacja może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

Miejsce i sposób składania ofert

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15.01.2018 R. DO GODZ.12:00 w siedzibie Zamawiającego w we Wrocławiu pl. Solny 13 (sekretariat)
Oferty wysyłane pocztą bez względu na operatora powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny wskazanej powyżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Olech Tel. 71/344-86-91 Edyta Kmiecik tel. 693 707 222

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji energetycznej budynku Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu – na które składają się zakup urządzeń i prace modernizacyjne, w zakresie opisanym w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest modernizacja energetyczna budynku przy pl. Solnym 13 we Wrocławiu, który jest własnością Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.
Celem szczegółowym jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez skuteczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku z zastosowaniem przyjaznych środowisku nowoczesnych technologii a w tym metod techniki OZE - odnawialnych źródeł energii.

Przedmiot zamówienia

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
Część 1
- ściany zewnętrzne I kondygnacji od strony patio należy docieplić warstwą płyt ze sztywnej pianki rezolowej gr. 8 cm o współczynniku przewodności λ≤0,020 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej o strukturze gładkiej;
- ściany zewnętrzne II i III kondygnacji od strony patio należy docieplić warstwą ze sztywnej pianki rezolowej gr. 9 cm o współczynniku przewodności λ≤0,020 wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej o strukturze gładkiej;
- strop pod nieogrzewanym poddaszem należy docieplić warstwą wełny mineralnej o łącznej gr. 15 cm i współczynniku przewodności λ≤0,036 [W/m*K];
- stropodach pełny w niższej części budynku od strony patio należy docieplić warstwą styropapy o grubości 20 cm i współczynniku przewodności λ≤0,038 [W/m*K] wraz z wymianą istniejącego pokrycia z papy;
Należy również wykonać następujące prace towarzyszące:
- wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej od strony patio – rynny i rury spustowe;
- wymiana istniejących obróbek blacharskich od strony patio;
- przełożenie istniejących elementów mocowanych do elewacji poddanych dociepleniu z zastosowaniem odpowiednio dłuższych uchwytów.
Część 2
- patio okna zewnętrzne i wewnętrzne należy wymienić na nowe drewniane o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,90 [W/m2*K];
- wewnętrzne i zewnętrzne skrzydła okienne na I piętrze od pl. Solnego należy pozostawić i poddać renowacji, pozostałe wewnętrzne skrzydła okienne okien skrzynkowych na elewacji od strony Placu Solnego i ul. Szajnochy wraz z okuciami należy zdemontować, od strony wewnętrznej należy zamontować okno drewniane ze szkleniem zespolonym o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,90 [W/m2*K], zewnętrzne skrzydła posiadające wartości historyczne należy pozostawić i poddać renowacji.
Należy również wykonać następujące prace towarzyszące:
- renowacja zewnętrznych skrzydeł okien skrzynkowych na elewacji od strony Placu Solnego i ul. Szajnochy;
- wymiana zewnętrznych i wewnętrznych podokienników przy oknach poddanych wymianie;
BRANŻA SANITARNA
Część 3
- montaż instalacji pompy ciepła powietrze/woda
- wymiana wewnętrznej instalacji c.o.
Dodatkowo należy wykonać instalację elektryczną dla zasilenia urządzeń pomp ciepła.
Instalacja pompy ciepła zaprojektowana jest do współpracy z istniejącym węzłem cieplnym zainstalowanym w budynku. Technologię węzła cieplnego pozostawia się bez zmian.
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Część 4
-częściowa wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
- wykonanie dodatkowego okablowanie dla podłączenia oświetlenia,
Część 5
-montaż instalacji fotowoltaicznej,
-montaż instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie instalacji ochrony od porażeń oraz ochronę przeciwprzepięciową.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na część od nr 1 do nr 5. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części lub na wszystkie części.
Dokumentacja projektowa została zamieszczona na stronie Zamawiającego - http://izba.wroc.pl/zapytania-ofertowe/

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji zamówienia:
a) przekazanie Placu budowy w terminie do 7 dni liczone od dnia podpisania niniejszej Umowy;
b) rozpoczęcie robót - w terminie do 10 dni od dnia przekazania Placu budowy;
c) zakończenie robót : do 30.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 1 zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. robotę budowlaną polegającą na dociepleniu która powinna dotyczyć budynku objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna: wyżej opisane roboty o wartości co najmniej 150.000 zł brutto.
Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 2 zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako Wykonawca, co najmniej jednego zadania polegającego na wymianie i renowacji okien w budynku objętym prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna: wyżej opisane roboty o wartości co najmniej 150.000 zł brutto.
Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 3 zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako Wykonawca, co najmniej jednego zadania polegającego na przebudowie wewnętrznej instalacji c.o. oraz montażu instalacji pomp ciepła powietrze/woda dla obiektu użyteczności publicznej. Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 4 zamówienia. Dla Wykonawcy składającego ofertę na część nr 4 zamówienia nie stawiane są warunki w tym zakresie. Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 5 zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako Wykonawca, co najmniej jednego zadania polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 KW w obiekcie użyteczności publicznej. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, terminowo i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 1 zamówienia. Kierownikiem budowy posiadającym: odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Należy udokumentować, iż wykonywał on swoje obowiązki osobiście, oraz podać informacje na temat jego wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby. Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 2 zamówienia. Kierownikiem budowy posiadającym: odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) , co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Należy udokumentować, iż wykonywał on swoje obowiązki osobiście, oraz podać informacje na temat jego wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby. Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 3 zamówienia. Kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, w specjalności upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót. Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, w specjalności upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót. Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na część nr 4 i 5 zamówienia. Kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, w specjalności upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów, a także uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego- w przypadku wyboru kilku części zadania należy wskazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami poszczególnych częściach zamówienia). Osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownik budowy dla części 1 będzie równocześnie pełniła funkcję kierownika budowy dla całego zamierzania objętego pozwoleniem na budowę. W ramach pozostałych części ustanowieni zostaną kierownicy robót.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
2) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
3) Zaparafowany Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4) Wykaz robót -wzór - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
5) Wykaz osób - wzór - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium „Cena oferty” (C)o wadze – 100 %
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto – będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU

Adres

50-061 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

0048713448691

Fax

0048713433832

NIP

8960005822

Tytuł projektu

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ PRZY PL. SOLNYM 13 WE WROCŁAWIU

Numer projektu

RPDS.03.02.00-02-0040/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły łącznie 2 oferty w tym 1 oferta dot. części nr 2 oraz 1 oferta dot. części nr 5. Nie wpłynęła żadna oferta dotycząca części nr 1, 3, 4. Cena złożonych ofert możliwych do wyboru, dla części dla których wpłynęły oferty, przekracza budżet jaki Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ich realizację.
Liczba wyświetleń: 244