Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Gimnazjum w Kostomłotach

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077317

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
a) osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Kostomłoty ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty.
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@kostomloty.pl – z adnotacją „Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Gimnazjum w Kostomłotach”
2. Termin składania ofert upływa dnia 03.01.2018r. o godz. 13:00.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 03.01.2018r. godz. 13.30, siedziba Urzędu Gminy Kostomłoty ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@kostomloty.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Karkoszka, e-mail: fundusze@kostomloty.pl (sprawy formalne), Rafał Czarnecki, e-mail: gmina@kostomloty.pl, (sprawy techniczne)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71-3967263, 71-3170283 wewn. 20

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Gimnazjum w Kostomłotach, w tym:
- przenośny komputer z systemem operacyjnym – 21 sztuk,
- oprogramowanie do komputerów przenośnych – 21 licencji,
- serwer plików NAS (Network Attached Storage) – 1 sztuka,
- zasilacz UPS – 1 sztuka,
- tablica interaktywna z głośnikami i projektorem – 1 sztuka,
- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka.
Zamówienie obejmuje, także instalację w/w sprzętu komputerowego w sali lekcyjnej Gimnazjum.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: średzki Miejscowość: Kostomłoty

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu do pracowni informatycznej realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Gimnazjum w Kostomłotach, w tym:
- przenośny komputer z systemem operacyjnym – 21 sztuk,
- oprogramowanie do komputerów przenośnych – 21 licencji,
- serwer plików NAS (Network Attached Storage) – 1 sztuka,
- zasilacz UPS – 1 sztuka,
- tablica interaktywna z głośnikami i projektorem – 1 sztuka,
- sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka.
Zamówienie obejmuje, także instalację w/w sprzętu komputerowego w sali lekcyjnej Gimnazjum.
Kody CPV:
30213100-6 Komputery przenośne,
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
48823000-3 Serwery plików,
30237280-5 Akcesoria zasilające,
32322000-6 Urządzenia multimedialne,
30121100-4 Fotokopiarki.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
48823000-3 Serwery plików,
30237280-5 Akcesoria zasilające,
32322000-6 Urządzenia multimedialne,
30121100-4 Fotokopiarki.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: 08.01.2018r.
Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży odpis (także w formie wydruku komputerowego) z właściwego rejestru lub ewidencji lub informację z KRS, z którego wynikać będzie, że Wykonawca został wpisany do właściwego rejestru (np. KRS) lub ewidencji (np. CEiDG) i prowadzi tego typu działalność, dokument wystawiony lub wygenerowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1. Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy
2. Zmiana ceny brutto – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
3. Zmiana zasad dokonywania odbioru.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub informacja z KRS informujące o wpisie i o prowadzeniu określonej działalności.
3. Wypełnione oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 4).
5. Wypełniona specyfikacja oferowanego sprzętu stanowiąca załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
6. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Dopuszczające: zgodność z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania ofertowego.
2. Punktowe:
1) Cena: 95%.
2) Gwarancja: 5%.
3. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:
4. Opis sposobu przyznawania punktacji w oparciu o kryteria wyboru oferty:

Kryterium 1 = W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (95) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem.

Kryterium 2 = W kryterium „Gwarancja” najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Oferent podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku podania przez oferenta okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
6. Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1 + Kryterium 2.
7. Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w zapytaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
8. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Wykluczenia

Wykonawcy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINY KOSTOMŁOTY

Adres

Ślężna 2

55-311 Kostomłoty

dolnośląskie , średzki

NIP

9131501598

Tytuł projektu

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kostomłotach

Numer projektu

RPDS.07.01.01-02-0101/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom
data wpłynięcia oferty 03.01.2018
cena 79.574,25 zł brutto
Liczba wyświetleń: 291