Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe numer 2. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap II.

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1077277

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja dnia 03.01.2018r.
Usuniecie omyłki pisarskiej w kryteriach oceny cena netto.
Poprawienie obmiaru robót, korekta pozycji od 11 do 14.
Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert 17.01.2018r

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie, w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email.
Oferty w formie papierowej powinny być składane na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby firmy) tj.: Przedsiębiorstwo Handlowe MOTO-GAMA MIROSŁAW KAZULA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10A, 23-210 KRAŚNIK
Oferty w formie elektronicznej powinny zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego załącznik nr 2, oświadczenie załącznik nr 3, powinny być składane za pośrednictwem poczty e-mail na adres : moto.gama@interia.eu ( liczy się data wpływu na adres poczty e-mail).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

moto.gama@interia.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 190 362

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Ocieplenie podłogi na gruncie.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych, w ramach projektu „Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową” w ramach umowy z LAWP nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami umieszczonymi w umowie dofinansowanie projektu (nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
Ocieplenie podłogi na gruncie w ramach Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową
1. Przedmiot zamówienia wykonany powinien być zgodnie z obmiarem robót- załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Prace obejmują roboty budowlane.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych.
4. W przypadku gdy w obmiarze użyto nazw własnych urządzeń czy innych parametrów technicznych zamawiający dopuszcza, że składający ofertę może zaproponować inne rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach;
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty częściowe, wariantowe będą odrzucone z przyczyn formalnych;
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimalnej gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
7. Zamawiający dopuszcza realizacje zamówienia przez podwykonawców
8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
9. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 31.03.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci składający oferty zobligowani są do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełniony będzie jeśli oferent wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia które w swoim rodzaju i wartości zawierało Ocieplenie podłogi na gruncie, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto (słownie sto tysięcy złotych) wraz z podaniem daty, przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia oraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie zamówienia w postaci protokołu odbioru. Ocena tego kryterium zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia i jej nie spełnienie będzie skutkowało odrzuceniem na etapie oceny formalnej oferty; Informacja o spełnianiu kryterium wiedzy i doświadczenia znajdować się będzie w formularzu ofertowym;

Potencjał techniczny

Posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego: sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, zorganizowanie zaplecza robót budowlanych.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi umożliwić wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

Dodatkowe warunki

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują droga pisemna lub elektroniczną (e-mail)
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Termin podpisania umowy
Umowa o wykonanie robót powinna być zawarta w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od momentu ogłoszenia wyników niniejszego postępowania; Zobowiązanie do podpisania umowy oraz do wykonania prac znajduje się w formularzu ofertowym.

Zobowiązanie do prawidłowego wykonania prac
Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania prac będzie zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów zamawiającego w postaci kar, korekt, zmniejszenia dofinansowania lub innych sankcji finansowych, których przyczyną było nieprawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania; Zobowiązanie to znajduje się w formularzu ofertowym oraz zostanie zawarte w umowie o wykonanie robót;

Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w pieniądzu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy) na konto zamawiającego w Bank Pekao S.A. o numerze.
13124058331111000056010433
z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu Zapytanie ofertowe numer 2. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap II.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, najpóźniej ostatniego dnia uprawniającego do składania ofert. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana lub w przypadku unieważnienia postępowania.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium na ten sam rachunek bankowy Oferenta z którego je otrzymał.

Zamawiający przewiduję najpóźniej w dniu podpisania umowy Oferent przekaże Zamawiającemu kaucję gwarancyjną w formie pieniądza w wysokości 5% całkowitej wartości umowy będącą zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz terminowego usuwania wad i usterek. Kaucja gwarancyjna będzie zachowana przez okres udzielonej gwarancji od podpisania końcowego protokołu odbioru. Zwrot Kaucji nastąpi na wniosek Wykonawcy nie wcześniej niż po upływie okresu gwarancji w wysokości wpłaconej kaucji lub po potrąceniu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Oferent zawrze w Formularzu oferty zobowiązanie do przekazania Zamawiającemu kaucji najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, pod warunkiem zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia
Kompletna oferta winna się składać z:
- Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2, do zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z obmiarem robót stanowiącym Załącznik 1, do zapytania ofertowego;
- Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3. do zapytania ofertowego;

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
Oferta powinna być składana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe numer 2. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap II.
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
W przypadku wątpliwości dopuszcza się kontakt z oferentem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria punktowe (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.): cena netto(wartość max 80 pkt), termin realizacji (wartość max.10. pkt), okres gwarancji (wartość max 10pkt) . Końcowa punktacja Oferenta stanowić będzie sumę punktów z kryteriów: Cena netto w PLN + Termin realizacji zamówienia+ okres gwarancji.

Cena netto w PLN:
waga: 80% (80 pkt.)
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

KC = (Cn/Co)*80%*100
gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

Termin realizacji zamówienia- waga: 10 pkt
W kryterium termin realizacji zamówienia poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów
10 pkt: do dnia 28.02.2018r. włącznie
0 pkt: do dnia 31.03.2018r włącznie

Gwarancja- waga ( 10%) 10 pkt
Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin gwarancji na przedmiot zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Gp) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Gp = (Go/Gn)*10%*100

gdzie:
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert spełniających kryteria formalne
Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej
Gp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja”

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MOTO-GAMA" MIROSŁAW KAZULA

Adres

Juliusza Słowackiego 32

23-204 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

81 826 14 37

Fax

81 826 14 43

NIP

7151008411

Tytuł projektu

Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0044/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Budowlana ATU Bolesław Potwora
ul. 3 Maja 7/15, 39-200 Dębica
NIP 872 126 09 94
Cena netto oferty: 533 000,00 PLN
Data wpływu oferty 16.01.2018r.
Liczba wyświetleń: 401