Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawy: Sprężarki śrubowej

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-02-2018

Numer ogłoszenia

1077271

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległy następujące zapisy.
W części przedmiot zamówienia :
1. wydajność min. było 150m3/min jest: "150m3/h"
dodano punkt
6: "Producent sprężarki powinien być producentem stopnia śrubowego zamontowanego w tych sprężarkach"

W części: " Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności" zaktualizowano okres gwarancyjny w pkt 2 na 36 miesięcy

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej :

1) w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA ZAKUP SPRĘŻARKI ŚRUBOWEJ W RAMACH PROJEKTU w ramach projektu „Wdrożenie przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów - opakowań z tworzyw sztucznych”

2) osobiście w oddziale produkcyjnym INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c.ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, pocztą, listem poleconym, kurierem na adres oddziału produkcyjnego firmy: INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c.ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec.

Składane oferty, muszą być podpisane i opieczętowane. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Wykonawcy/Oferenta. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 02.02.2018 r., do godz. 15:00 w oddziale produkcyjnym przedsiębiorstwa INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. , ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Otwarcie ofert odbędzie się 05.02.2018 o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i zapytaniu ofertowym tj.:
1) Szczegółowa dokumentacja techniczna (opis techniczny) nawiązujący do parametrów zawartych w pkt. II Zapytania „Opis przedmiotu zamówienia”
2) Aktualny odpis z KRS, wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności,
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania


Oferty prosimy składać w języku polskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę/Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Zamawiający informuje, że wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy/Oferenci przekazują pisemnie do siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: innfolsc@gmail.com. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Lesław Mazur nr telefonu 500034836 e mail innfolsc@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innfolsc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lesław Mazur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500034836

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawy: Sprężarki śrubowej
INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci sprężarki śrubowej w ramach projektu „Wdrożenie przez firmę INN-FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów - opakowań z tworzyw sztucznych”

INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości 5 715 Euro netto na zakup Sprężarki śrubowej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm. ), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci sprężarki śrubowej w ramach projektu „Wdrożenie przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów - opakowań z tworzyw sztucznych

Przedmiot zamówienia

INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości 5 650 Euro netto na zakup Sprężarki śrubowej.
1. Sprężarka śrubowa
- ciśnienie minimum 8 bar
- wydajność minimum 150 m3/h
- silnik 15kW
- poziom hałasu L max 72 dB (A)
- nadbudowa na zbiorniku min 500L z wbudowanym osuszaczem, filtrem wstępnym i filtrem dokładnym
- klasa czystości sprężanego powietrza wg ISO 8573.1 - 2. 4. 2
-zalana olejem syntetycznym
- wyposażona w sterownik mikroprocesorowy realizujący m.in. następujące funkcje
• menu w języku polskim z możliwością wyboru innego języka
• automatyczny ponowny rozruch po zaniku napięcia
• wskazanie aktualnego ciśnienia , temperatury pracy i poboru prądu przez silnik
• liczniki serwisowe oraz czas pracy
• informacja o konieczności wykonania przeglądu
• ostrzeżenie/wyłączenie przy przekroczeniu temperatury oleju
• sygnalizacja o wystąpieniu awarii ze wskazaniem rodzaju usterki
• kontrola kolejności faz i asymetrii
• możliwość zainstalowania oprogramowania umożliwiającego monitoring i nadzór pracy sprężarki poza jej lokalizacją i zdalne zmiany podstawowych parametrów roboczych d 5 bar do 7,5 bar

2. Gwarancja min 36 miesięcy

3. Przeglądy gwarancyjne nie częściej niż co 3000 godz. lub raz w roku

4. Wymiana separatora nie częściej niż co 6000 godzin lub co 2 lata

5. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia max 56 godzin

6. Producent sprężarki powinien być producentem stopnia śrubowego zamontowanego w przedmiotowej sprężarce.

Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.

Kod CPV

31158200-0

Nazwa kodu CPV

Sprężarka doładowująca

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: piątek, Czerwiec 15, 2018r.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
3. Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji kompresora tego samego typu lub o zbliżonych parametrach.
4. Oferują kompresor o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym.
5. Koszt dostawy, kompletnego montażu oraz instalacji w cenie przedmiotu dostawy.
6. Termin realizacji zamówienia: 15.06.2018
7. Ważność oferty: minimum 6 miesiąc/y.
8. Wymagane jest dostarczenie szczegółowej dokumentacji technicznej (opis techniczny) nawiązujący do parametrów zawartych w pkt. II Zapytania „Opis przedmiotu zamówienia”.
9. Wykonawca dostarczy Dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcję obsługi.
10. Warunki i terminy płatności: Wymagane jest wskazanie warunków płatności

11. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
• zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
3. Zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i zapytaniu ofertowym tj.:
1) Szczegółowa dokumentacja techniczna (opis techniczny) nawiązujący do parametrów zawartych w pkt. II Zapytania „Opis przedmiotu zamówienia”
2) Aktualny odpis z KRS, wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności,
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena[1]– 60%
B. Gwarancja – 20%
C. Czas reakcji serwisowej – 20%

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:

Ad. A. Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 60 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.

Ad. B. Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
a)udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i dłuższej – 20 punktów,
b)udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości – 10 punktów,
c)udzielenie krótszej niż 36 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Ad. C. Kryterium Czas reakcji serwisowej[2] zostanie obliczone wg następującego wzoru:
a)do 24 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów,
b)do 32 godzin od momentu zgłoszenia – 16 punktów,
c)do 40 godzin od momentu zgłoszenia – 12 punktów,
d)do 48 godzin od momentu zgłoszenia – 8 punktów,
e)do 56 godzin od momentu zgłoszenia – 4 punkty,
f)powyżej 56 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A. Cena, Kryterium B. Gwarancja i Kryterium C. Czas reakcji serwisowej zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu
niespełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia netto.

[1] W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.
[2] Przez „Czas reakcji serwisowej” należy rozumieć przez przyjęcie zgłoszenia i przystąpienie do usunięcia awarii.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
− Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
− Oferta złożona przez Wykonawcę/Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
− Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
− Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów
− Oferta została złożona przez Wykonawcę/Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę/Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.


W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INN FOL W. DUCHALSKI, L. MAZUR S.C.

Adres

Wojska Polskiego 9

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

177880026

NIP

8172177295

Tytuł projektu

Wdrożenie przez firmę INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. nowych produktów - opakowań z tworzyw sztucznych.

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0112/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.H.U. Alfa. Witold Grela. ul. Słowackiego 43. NIP: 819-107-41-65. 38-100 Strzyżów, data 2018-02-02, 20 800 PLN (4998,20 EURO)
Liczba wyświetleń: 349