Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku kotłowni i labolatorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1077247

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 4a, 14-500 Braniewo
Sposób składania ofert: w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Rymkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 644-15-15 wew. 120

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku kotłowni i laboratorium zlokalizowanych przy ul. Franciszka Stefczyka w Braniewie dz. nr 3/17, która obejmuje termomodernizację budynku głównego kotłowni oraz budynku stacji uzdatniania wody i laboratorium, w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: braniewski Miejscowość: Braniewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest termomodernizacja budynku kotłowni i laboratorium zlokalizowanych przy ul. Franciszka Stefczyka w Braniewie dz. nr 3/17, która obejmuje termomodernizację budynku głównego kotłowni oraz budynku stacji uzdatniania wody i laboratorium, w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku kotłowni i laboratorium zlokalizowanych przy ul. Franciszka Stefczyka w Braniewie dz. nr 3/17, która obejmuje termomodernizację budynku głównego kotłowni oraz budynku stacji uzdatniania wody i laboratorium, w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Inwestycja zakończona zostanie do dnia 17.08.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

Wiedza i doświadczenie

1. Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – 3 roboty budowlane, polegające na wykonaniu w ramach jednej inwestycji na obiekcie czynnym całodobowo, głębokiej termomodernizacji obiektu o kubaturze powierzchni termomodernizowanej min. 9000 m2 każda, w skład której wchodziło wykonanie docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o min. wartości zamówienia 800 000 zł brutto każda.
2.Co najmniej jedną osobę posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającego co najmniej 5- cio letnie doświadczenie zawodowe.
3.Co najmniej jedną osobę posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sanitarnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającego co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe.
4.Co najmniej jedną osobę posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającego co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. wg formuły spełnia -nie spełnia.
2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę dokumentu wskazanego w roz.5 pkt. 3.2. SIWZ, wg formuły spełnia -nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena (C) 80 punktów
Dodatkowe doświadczenie zawodowe (S) 20 punktów
1. Cena - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ.
Punktacja za to kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru :
C = [Cmin /Ci] x waga danego kryterium.
gdzie:
C Liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena "
Cmin Najniższa zaoferowana cena (brutto) -
Ci cena oferty rozpatrywanej (brutto)
Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium - 80 pkt.
2. Dodatkowe doświadczenie zawodowe Pi(S)
Zamawiający premiować będzie dodatkowe doświadczenie zawodowe wśród osób wykazanych przez Wykonawcę każdorazowo dodatkowy 1 punkt za każdy rok ponadnormatywnego ( 5-cio letniego) doświadczenia liczonego w pełnych latach od daty uzyskania stosownych uprawnień. Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium - 20 pkt.
4. Całkowita ocena badanej oferty będzie liczona zgodnie z wzorem:
Całkowita ocena oferty OCENA= (C)+(S)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kościelna 4a

14-500 Braniewo

warmińsko-mazurskie , braniewski

Numer telefonu

556441515

Fax

556441525

NIP

5820002667

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku kotłowni i laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie

Numer projektu

RPWM.04.03.01-28-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma "JAK-BUD" Jacek Gontarz, ul. Wiejska 34, 14 - 500 Braniewo - 806 917,79 zł netto
Liczba wyświetleń: 242