Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest Budowa zakładu produkcyjnego i pomieszczeń handlowych i socjalnych

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1077223

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
Oferta powinna zawierać podpisane oświadczenia stanowiące załącznik 2 oraz załącznik 3 do zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać wykaz min. 5 inwestycji o podobnej wartości oraz zakresie robót. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową.
Oferta powinna posiadać: adres siedziby Oferenta oraz dane kontaktowe, datę sporządzenia, termin ważności oferty, cenę netto oraz brutto zamówienia, okres gwarancji.
Oferta musi być złożona :
1. za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera lub osobiście – oferta powinna być złożona na adres: ul. Koopress sp. z o.o. ul. Lubelska 46, 10-406 Olsztyn,
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@koopress.com

W przypadku ofert wysłanych listownie decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu: 08.01.2018r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2018r.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Termin ważności oferty Termin ważności oferty: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Otwarcie i ocena ofert odbędzie się w dniu 09.01.2018r.
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kancelaria@koopress.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Kornowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 607 900 207

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa zakładu produkcyjnego i pomieszczeń handlowych i socjalnych, w ramach projektu "Wprowadzenie do oferty Koopress opakowań kartonowych o właściwościach antyseptycznych oraz ograniczających migrację szkodliwych substancji chemicznych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu "Wprowadzenie do oferty Koopress opakowań kartonowych o właściwościach antyseptycznych oraz ograniczających migrację szkodliwych substancji chemicznych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa zakładu produkcyjnego i pomieszczeń handlowych i socjalnych.
Budynek socjalno-biurowy
- pow. zabudowy: 315,9 m2
- pow. użytkowa: 562 m2
- kubatura: 2733 m3
- dł. budynku: 18,26m
- szer. budynku: 17,21 m
- wys. budynku: 10,02 m
- ilość kondygnacji: 2
Konstrukcja budynku: fundamenty żelbetowe, ściany murowane z bloczków gazobetonowych, stropy żelbetowe, dach płaski. Wykończenie - standardowe.

Hala produkcyjna
- pow. zabudowy: 1 587,2 m2
- pow. użytkowa: 1 567 m2
- kubatura: 12 221 m3
- dł. budynku: 61,26m
- szer. budynku: 17,20 m
- wys. budynku: 8,67 m
- ilość kondygnacji: 1
Konstrukcja budynku: fundamenty żelbetowe, słupy i belki - stalowe, ściany warstwowe, dach z płyt warstwowych. Wykończenie - standardowe.

Instalacje:
- wodociągowa
- kanalizacja sanitarna
- gazowa
- ogrzewanie
- elektryczna
- oświetleniowa
- instalacja p.poż.
- odgromowa
- wentylacja – mechaniczna

Projekt budowlany do wglądu, dostępny w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy tj. 8-16

Termin budowy:
- część produkcyjna do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
- część socjalno-biurowa do 12 miesięcy od podpisania umowy

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin budowy:
- część produkcyjna do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy
- część socjalno-biurowa do 12 miesięcy od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien wykazać się spełnieniem następujących warunków:
• Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
• Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji
• Nie posiadamy zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
• Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z przesłankami wskazanymi w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w realizacji minimum 5 inwestycji o podobnej wartości oraz zakresie usług.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz będzie budził wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana wg formuły “spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać,
że Oferent spełnia ww. warunki.

Potencjał techniczny

Oferent powinien wykazać się spełnieniem następujących warunków:
• Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
• Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji
• Nie posiadamy zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
• Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z przesłankami wskazanymi w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien wykazać się spełnieniem następujących warunków:
• Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
• Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji
• Nie posiadamy zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
• Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z przesłankami wskazanymi w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent powinien wykazać się spełnieniem następujących warunków:
• Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
• Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• Nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji
• Nie posiadamy zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
• Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z przesłankami wskazanymi w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

Dodatkowe warunki

Dodatkowych informacji udziela Paweł Kornowski pkornowski@koopress.com +48 607 900 207 w godz. 8:00-16:00

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty, ogłoszenia o zamówieniu oraz wynikające z odpowiedzi udzielonych Oferentom w ramach prowadzonego postępowania.
2. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem, że:
• zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
• zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
• pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza skorzystać.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:
• zmiana terminu realizacji zamówienia ze względu na niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawną, ekonomiczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności;
• zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1 Wzór formularza ofertowego
2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
4 Wykaz inwestycji

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
1. Cena - waga 80%
2. Okres gwarancji - waga 20%

Sposób przyznawania punktacji:
Cena
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona po na PLN po kursie sprzedaży NBP obowiązującym w dniu oceny ofert
Maksymalną liczbę punktów w kryterium (80 pkt) otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę zamówienia, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C=(Cn/Co)*100*0,8
gdzie:
C n – cena zamówienia oferty najtańszej
C o – cena zamówienia oferty ocenianej
Okres gwarancji
Maksymalną liczbę punktów w kryterium (20pkt) otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
G=(Go/Gmax)*100*0,2
gdzie:
G o – okres gwarancji w ofercie badanej
G max – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych we wszystkich ofertach

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami wyboru oraz wzorem R=C+G i której Oferent spełnia wszystkie kryteria dopuszczające wskazane w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska (dot. to również poszczególnych elementów ceny całego zamówienia), w szczególności jest niższa o 40% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Oferencie. Zamawiający odrzuca ofertę gdy Oferent nie złoży wyjaśnień lub gdy dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób w wyborze Oferenta w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Lubelska 46

10-406 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

(89) 533 47

Fax

(89) 533 43 30

NIP

7391801250

Tytuł projektu

Wprowadzenie do oferty Masterpress opakowań kartonowych o właściwościach antyseptycznych oraz ograniczających migrację szkodliwych substancji chemicznych

Numer projektu

POIR.03.02.01-28-0024/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„ABRAM” Marcin Abramowski
ul. Ks. Jagałły 1D
10-371 Kieźliny

Termin wpłynięcia oferty 08-01-2018 r.

Wartość oferty 3.950.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Liczba wyświetleń: 390