Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych (kontynuacja ogłoszenia nr 1066854)

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1077143

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Niniejsze ogłoszenie stanowi kontynuację ogłoszenia o numerze 1066854

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, to jest Enea Operator Sp. z o.o., ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań, kancelaria na parterze budynku głównego do dnia 08.01.2018 r., do godziny 10:00;

2. Wykonawca winien złożyć ofertę w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez usunięcia tego opakowania. Opakowanie winno być zaadresowane na Zamawiającego, opatrzone informacją o nadawcy (firma / nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy, jego adres) oraz winno zawierać zapis:
Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na:
Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych
RPUZ/P/0336/2017/OD/ZIR/RI
Nie otwierać przed 08.01.2018 r., do godz.: 10:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Czornak, Piotr Łuczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 61 884 30 85, +48 61 884 39 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego: Budowę sieci inteligentnej poprzez modernizację istniejących i budowę nowych stanowisk automatyki sieciowej spełniających standard systemu FDIR na obszarze Centralnym Oddziału Dystrybucji Poznań (tereny gmin: Swarzędz, Kostrzyn, Suchy Las, Szamotuły, Kaźmierz, Rokietnica, Oborniki, Obrzycko, Mieścisko, Mieleszyn, Kłecko, Gniezno, Czerniejewo, Września, Łubowo i na terenie m. Poznania.) oraz odcinkową przebudowę linii zasilających wraz z nowymi powiązaniami. Zamówienie obejmuje również uruchomienie funkcjonalności SMART do współpracy z automatyką FDIR w stacjach WN/SN Swarzędz, Czerwonak, Szamotuły, Gniezno Winiary, Piastowice, Września i Fałkowo.

Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami Zamówienia (WZ) wraz z załącznikami, a w części nieopisanej w powyższym opracowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie www Zamawiającego

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie budowy sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego: Budowę sieci inteligentnej poprzez modernizację istniejących i budowę nowych stanowisk automatyki sieciowej spełniających standard systemu FDIR na obszarze Centralnym Oddziału Dystrybucji Poznań (tereny gmin: Swarzędz, Kostrzyn, Suchy Las, Szamotuły, Kaźmierz, Rokietnica, Oborniki, Obrzycko, Mieścisko, Mieleszyn, Kłecko, Gniezno, Czerniejewo, Września, Łubowo i na terenie m. Poznania.) oraz odcinkową przebudowę linii zasilających wraz z nowymi powiązaniami. Zamówienie obejmuje również uruchomienie funkcjonalności SMART do współpracy z automatyką FDIR w stacjach WN/SN Swarzędz, Czerwonak, Szamotuły, Gniezno Winiary, Piastowice, Września i Fałkowo. W ramach instalacji nowych urządzeń należy przygotować i wprowadzić do systemów SCADA algorytmy działania FDIR.
Zadania ujęte w zamówieniu polegać będą na:
- modernizacji pól SN w stacjach WN/SN,
- zabudowie kompensacji nadążnej w stacjach WN/SN,
- budowie nowych linii napowietrznych SN,
- budowie nowych linii kablowych SN,
- modernizacji istniejących linii napowietrznych SN,
- zastosowanie zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym zabudowa rozłączników i reklozerów sterowanych drogą radiową, modernizacja istniejących rozłączników i reklozerów sterowanych drogą radiową oraz wskaźników przepływu prądów zwarciowych, zabudowa złącz kablowych ZKSN z rozdzielnicami SN sterowanymi radiowo.
- modernizacja istniejących stacji SN/nn m.in.:
• wymiana stacji na stacje z transformatorami z podobciążeniową regulacją napięcia oraz zabudowa układów AMI w tych stacjach i u odbiorców zasilanych z tych stacji,
• wymiana stacji na stacje z rozdzielniami SN sterowanymi radiowo.
• modernizacja istniejących rozdzielni SN na rozdzielnie SN z polami sterowanymi radiowo.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia zostaje określony na 130 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

1. Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w energetyce zawodowej, tj.:
b1) dla dowolnego Operatora Systemu Przesyłowego (dalej: OSP) lub Dystrybucyjnego (dalej: OSD),
lub
b2) na sieciach należących do OSP lub OSD,
lub
b3) na sieciach, które lub których elementy po wykonaniu były przedmiotem odkupienia przez OSP lub OSD,
lub
b4) w ramach usunięcia kolizji sieci należących do OSP lub OSD z inną infrastrukturą, w tym wykonanych na zlecenie podmiotów innych niż OSP lub OSD
zrealizował łącznie:
1.1. Co najmniej 3 zamówień równoważnych o wartości powyżej kwoty 200.000,00 zł netto każde, gdzie jako zamówienie równoważne Zamawiający rozumie łącznie:
a) wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę napowietrznej i/lub kablowej linii elektroenergetycznej SN oraz
b) zrealizowanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę/przebudowę napowietrznej i/lub kablowej linii elektroenergetycznej SN.
Zamawiający dopuszcza zarówno referencje na zadania wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 200.000,00 zł netto każda, jak również połączenie zamówień w zakresie realizacji usługi projektowej na kwotę minimum 10.000,00 zł netto każda z zamówieniem w zakresie realizacji roboty budowlanej na kwotę min 190.000,00 zł netto każda

1.2. Co najmniej 2 zamówień równoważnych o wartości powyżej kwoty 30.000,00 zł netto każde, gdzie jako zamówienie równoważne Zamawiający rozumie łącznie:
a) wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę stacji elektroenergetycznej o napięciu SN/nn lub wyższym, posiadających funkcję telesterowania, co najmniej w zakresie elektrycznym, lub zabudowy rozłączników bądź reklozerów sterowanych drogą radiową oraz
b) zrealizowanie robót budowlanych, których zakres obejmował budowę/przebudowę stacji elektroenergetycznej o napięciu SN/nn lub wyższym, posiadających funkcję telesterowania, co najmniej w zakresie elektrycznym, lub zabudowy rozłączników bądź reklozerów sterowanych drogą radiową.

Zamawiający dopuszcza zarówno referencje na zadania wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 30.000,00 zł netto każda, jak również połączenie zamówień w zakresie realizacji usługi projektowej na kwotę minimum 5.000,00 zł netto każda z zamówieniem w zakresie realizacji roboty budowlanej na kwotę min 25.000,00 zł netto każda.

2. Wykonawca musi wykazać spełnianie ww. warunków nie później niż na dzień składania ofert na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 5 WZ

Potencjał techniczny

Przy realizacji przedmiotu Zamówienia, Wykonawcy będą zatrudniać (lub spowodują), że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca będzie zatrudniał) osoby wykonujące czynności wskazane poniżej przez ZAMAWIAJĄCEGO, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami):
1. 8 elektromonterów wykonujących prace związane z budową/modernizacją linii elektroenergetycznej SN i nn;
1. 2 operatorów/kierowców: koparki, koparko - ładowarki, dźwigów, samochodów ciężarowych o masie pow. 3,5 tony.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegają się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
1. Posiadają zdolność finansową pozwalającą na wykonanie zamówienia udokumentowaną poprzez przedstawienie informacji banku o ilości posiadanych środków lub zdolności kredytowej Wykonawcy na kwotę co najmniej 8 mln zł (osiem milionów złotych);
2. Posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określono w §19 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Warunków Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń została określona w pkt. 5 Warunków Zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami, przy czym cena nie może być jedynym kryterium wyboru oferty:
Cena - 95%;
Okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia - 5%

I. KRYTERIUM 1 - CENA OFERTY (C)
1. Punkty w kryterium cena - max - 95 pkt. - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę oferty badanej:
Cena (C) = (cena najniższa/cena oferty badanej)*95 pkt.

II. KRYTERIUM 2 - OKRES GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOSTARCZONE MATERIAŁY I ZAMONTOWANE URZĄDZENIA - nie dotyczy gwarancji w zakresie ochrony antykorozyjnej (G)
1. Punkty w kryterium okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia – max – 5 pkt. - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie liczby miesięcy okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia z oferty badanej przez liczbę miesięcy najdłuższego okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia:
Okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia (G) = (liczba miesięcy okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia z oferty badanej/liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia)*5 pkt.

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (Załączniku nr 1 do WZ). Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę krótszego terminu, do oceny oferty przyjęty zostanie termin 60 miesięcy.
• MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 96 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 96 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 96 miesięcy z tym, że w umowie zapisany zostanie okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (96 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
• W przypadku gdy Wykonawca w Załączniku nr 1 do WZ pozostawi niewypełnione pola dot. gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia, to do oceny oferty przyjęty zostanie termin 60 miesięcy.
• W przypadku gdy Wykonawca w Załączniku nr 1 do WZ pozostawi niewypełnione pola dot. okres gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe i odgromowe to Zamawiający przyjmie termin 96 miesięcy.

1. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
2. Punktacja będzie liczona z dokładnością do ósmego miejsca po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
3) skarbowe,
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 14.1. lit. b) WZ;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
m) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń oraz dokumentów określonych w Warunkach Zamówienia lub nie spełnili innych wymagań określonych w Warunkach Zamówienia lub w ogłoszeniu;
n) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENEA OPERATOR SP. Z O.O.

Adres

Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618843110

Fax

618845957

NIP

7822377160

Tytuł projektu

Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Numer projektu

POIS.01.04.01-00-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 287