Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i materiałów do badań na potrzeby firmy Refimol Sp. z o. o.

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077126

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.01.2018 r. w siedzibie firmy Refimol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 25 C/306, 90-350 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: magdalena.parteka@refimol.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum do 28.02.2018 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magdalena.parteka@refimol.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Parteka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 730 001 894

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby firmy Refimol Sp. z o. o. w ramach projektu pt. „Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródło węgla odpadowego glicerolu”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zawierający 4 części) stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby firmy Refimol Sp. z o. o. w ramach projektu pt. „Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródło węgla odpadowego glicerolu”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby firmy Refimol Sp. z o. o. w ramach projektu pt. „Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródło węgla odpadowego glicerolu”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zawierający 4 części) stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
3. Równoważność: opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego. Przez podanie nazw własnych odczynników, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców oferty równoważne muszą posiadać minimalne parametry odpowiadające wyszczególnionym w załączniku nr 5, a także posiadać cechy jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze, niż produkty wymienione przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w Zapytaniu ofertowym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (poprzez dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji asortymentowej).
5. Każdy z odczynników, jeśli jego czystość nie jest określona w powyższej tabeli (np. UHPLC lub techniczny) wymagany jest w czystości nie gorszej niż czysty do analiz (cz.d.a.)
6. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy w formie oświadczenia, że wszystkie oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

Kod CPV

33696300-8

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33.69.65.00-0 – Odczynniki laboratoryjne,
33.79.30.00-5 – Laboratoryjne wyroby szklane,
38.90.00.00-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania,
24.96.00.00-1 – Różne produkty chemiczne.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający planuje realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.2018 r.
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą będzie jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.
3. Realizacja zamówienia ma nastąpić do dnia 28.02.2018. Towar będzie dostarczony przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego, na ul. Dubois 114-116 w Łodzi w dni robocze do godz. 14.00.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. do 50% ilości każdej pozycji zgodnie z Załącznikiem 5 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie, że ceny jednostkowe netto dla zamówienia uzupełniającego dla każdej pozycji będą takie same jak dla zamówienia podstawowego. Zamawiający zawrze stosowny aneks do umowy w zakresie zamówienia uzupełniającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby firmy Refimol Sp. z o. o. w ramach projektu pt. „Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródło węgla odpadowego glicerolu” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą będzie jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.
3. Realizacja zamówienia ma nastąpić do dnia 28.02.2018. Towar będzie dostarczony przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego, na ul. Dubois 114-116 w Łodzi w dni robocze do godz. 14.00.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. do 50% ilości każdej pozycji zgodnie z Załącznikiem 5 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie, że ceny jednostkowe netto dla zamówienia uzupełniającego dla każdej pozycji będą takie same jak dla zamówienia podstawowego. Zamawiający zawrze stosowny aneks do umowy w zakresie zamówienia uzupełniającego.
5. Sposób rozliczenia:
1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wartość wynikającą z oferty na podstawie zamówionego asortymentu i cen jednostkowych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wystawionej faktury VAT.
2) Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3) Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.
6. Siła wyższa
1) Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, wojnę, lub inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
2) Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
3) Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
4) W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Kary umowne:
1) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:
a) 0,5 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia,
b) 0,5 % wartości netto reklamowanego produktu – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,
2) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia.
3) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
4) Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy.
8. Postanowienia końcowe:
1) Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego paragrafu.
2) Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3) Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
4) Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.
5) Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6) W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy prawa materialnego polskiego.
7) Umowa sporządzona zostanie w języku polskim.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
3) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
5) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
6) wystąpienia siły wyższej,
7) wystąpienie innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu zamówienia, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
c) oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terenie Polski – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
d) wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio do oferowanej części zamówienia – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. do 50% ilości każdej pozycji zgodnie z Załącznikiem 5 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie, że ceny jednostkowe netto dla zamówienia uzupełniającego dla każdej pozycji będą takie same jak dla zamówienia podstawowego. Zamawiający zawrze stosowny aneks do umowy w zakresie zamówienia uzupełniającego oraz zgodnie z warunkami zmiany umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

Część I – IV:
KRYTERIUM WAGA (pkt)
Wartość netto 100

Punktacja za cenę będzie obliczana, dla każdej z czterech części przedmiotu zamówienia osobno, na podstawie wzoru:

P = (Cn x 100) / Cb
Gdzie:
P – otrzymane punkty za kryterium wartość netto
Cn – łączna wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – łączna wartość netto badanej Oferty

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego dla każdej części przedmiotu zamówienia osobno, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P).

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REFIMOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Waleriana Łukasińskiego 4

Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

608409440

NIP

7292703975

Tytuł projektu

Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródła węgla odpadowego glicerolu.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0026/15-00

Inne źródła finansowania

Dostawa odczynników i materiałów do badań na potrzeby firmy Refimol Sp. z o. o. w ramach projektu pt. „Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikatowy ekstremofilny szczep zdolny do wykorzystania jako źródło węgla odpadowego glicerolu”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 351