Strona główna
Logo unii europejskiej

Zadanie nr 4: Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem i zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2018

Numer ogłoszenia

1077105

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 09.01.2018 r. do godz. 10.00, na adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie
Szynwałd 1
33-158 Szynwałd
(budynek plebani)
Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Mącior (bartek.macior@interia.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 660 663 460

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w treści Zapytania ofertowego, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia. Podstawowe założenia do przedmiotu zamówienia przedstawiamy poniżej.

Prace obejmować będą:
1. Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem
2. Remont zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Szynwałd

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wybór Generalnego Wykonawcy do realizacji Zadania nr 4: Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem i zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła w ramach projektu „Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace konserwatorsko-remontowe wchodzące w skład Zadania nr 4: Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem i zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod nr A-261 z dnia 19.09.1985 r. a jego otoczenie znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do Zapytania ofertowego.
3. Prace obejmować będą:
3.1. Remont istniejącego ogrodzenia "ogrodu" przed kościołem
3.2. Remont zabytkowej balustrady przed wejściem do kościoła
4. Inne prace i uwarunkowania szczególne
Pragniemy zwrócić uwagę, że roboty budowlane i konserwatorskie będą prowadzone w przy czynnym obiekcie i z tego względu nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na działanie kościoła parafialnego. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ciszy w trakcie nabożeństw w kościele oraz do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy.
Ponadto informujemy, że na terenie zaplanowanych robót prowadzone są prace związane
z remontem kościoła parafialnego wraz z jego otoczeniem realizowane w ramach tego samego projektu.
W związku z tym, że część prac objętych niniejszym postępowaniem (balustrada i niewielki fragment ogrodzenia) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z zakresem prac już realizowanych należy odpowiednio zaplanować harmonogram prac, co będzie na bieżąco koordynowane przez Przedstawicieli Zamawiającego na budowie oraz Przedstawicieli Wykonawców wszystkich prac.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca przedmiotowych robót. Dokonanie wizji lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z potencjalnym ryzykiem i trudnościami towarzyszącymi realizacji zamówienia.
Osobą służącą pomocą w czasie wizji lokalnej jest Pan Bartłomiej Mącior – Koordynator projektu – tel. 660 663 460. Wizję lokalną można przeprowadzić w terminie 22.12.2017 – 05.01.2018.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45453100-8 Roboty renowacyjne
45262510-9 Roboty kamieniarskie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie prac jest przewidziane do 30 listopada 2018 r.
Szczegółowy harmonogram robót zostanie opracowany przez Wykonawcę po jego wyborze.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji:
- co najmniej jednej roboty związanej z remontem ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na terenie objętym ochroną konserwatorską o wartości min. 100 000,00 zł.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) kierownik budowy
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską.
b) kierownik prac konserwatorskich
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie i doświadczenie określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert.
Lp. Kryterium Waga
1. cena 70
2. gwarancja i rękojmia 30

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Etap I – wyliczenie punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert
1) dla kryterium „cena”:
Punkty przyznane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cx ) x 100% x waga kryterium
gdzie:
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę”,
Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród badanych ofert,
Cx – cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
2) dla kryterium „gwarancja i rękojmia”:
Punkty przyznane za kryterium „gwarancja i rękojmia” będą liczone wg następującego wzoru:
Pg = (Gx / Gmax) x 100% x waga kryterium
gdzie:
Pg - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję i rękojmię”,
Gx – okres gwarancji i rękojmi podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi zaoferowany w przetargu spośród badanych ofert.
a. podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
b. minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego – 60 miesięcy,
c. maksymalny okres gwarancji i rękojmi uwzględniony w ocenie przez Zamawiającego – 84 miesięcy.
d. oferta z siedmioletnim (84 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 30 pkt.
e. w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego – załącznik nr 8 do zapytania ofertowego) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Etap II – wyliczenie ogólnej punktacji dla całej oferty
P = Pc + Pg
P – ilość punktów uzyskana w obu kryteriach,
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę”,
Pg - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję i rękojmię”.

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych
d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
f) jest powiązany osobowo lub kapitałowo
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY SZKAPLERZNEJ W SZYNWAŁDZIE

Adres

33-158 Szynwałd

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

660663460

NIP

9930072903

Tytuł projektu

Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0145/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:
Konsorcjum Firm:
Firma Usługowa MAZI Piotr Mazurek
Obrażejowice 23, 32-107 Radziemice
Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak
ul. Płk. Nullo 7/4, 31-543 Kraków

Wartość oferty: 193 346,01 zł brutto
Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące
Data wpłynięcia oferty: 09.01.2018 r.
Liczba wyświetleń: 523