Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową oraz budynku produkcyjnego.

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1077083

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w dniu 29-12-2017 w zakresie:
1. Kryterium jakościowe: koncepcja wykonania przedmiotu zamówienia waga: z 40% na 30% (błąd literowy)
2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia do dnia: 15-09-2017 na 15-09-2018 (błąd literowy)
3. miejsce i termin złożenia oferty: wydłużenie do 08-01-2018 (konsekwencja zmian)
Dołączona załączniku zapytania ofertowego uwzględniający przedmiotowe zmiany.
Zmiany nie dotycz aspektów wpływających na aspekty merytoryczne ofert. Jednakże Zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do dnia 8 stycznia 2018 roku.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres siedziby firmy Zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 08:00 – 15:00.
Oferta musi wpłynąć do dnia 05-01-2018 r. , wydłużenie do 08-01-2018
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ARTUR SZLACHETKA

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 202 224

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST WYKONANIE PRAC z zakresu: Termomodernizacja budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową oraz budynku produkcyjnego.

Zakres prac obejmuje:
BUDYNEK BIUROWO-PRODUKCYJNY, KRACZEWICE
DACH
Ocieplenie dachu poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem PUR TD3-120 Uc=0,17/m2*K
Powierzchnia płyt: przedmiar - 747,84m2
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą o gr. 11 cm. Powierzchnia 395,27m2
2) Ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej styropianem metodą lekką mokrą o gr. 13 cm. Powierzchnia - przedmiar - 78,77m2.
3) Ocieplenie ścian przejścia poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem styropianowym. Powierzchnia płyt - przedmiar - 105,39 m2
OKNA
Wymiana okien na okna z szybami zespolonymi Powierzchnia okien - przedmiar - 83,96m2
DRZWI
1) Wymiana drzwi na drzwi z ociepleniem Powierzchnia 20,9m2
2) Wymiana drzwi aluminiowych na drzwi z ociepleniem Powierzchnia - przedmiar - 2,1m2
INSTALACJA C.O.
1) Zakup i instalacja nagrzewnic wodnych moc 10-45kW z silnikiem EC. Ilość 6 szt
2) Zakup i instalacja automatyki pogodowej na bazie sterownika elektronicznego programowalnego
3) Zakup i instalacja zaworów podpionowych DN50. Ilość 6szt
4) Zakup i instalacja zaworów termostatycznych do grzejników. Ilość 20szt
PIEC
Wymiana kotła na paliwo stałe na kocioł-180 kW – 1 szt wyposażony w zespół spalania rozdrobnionego drewna

BUDYNEK PRODUKCYJNY, KRACZEWICE
DACH
Ocieplenie dachu poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem PUR TD3-120 Uc=0,17/m2*K
Powierzchnia płyt - przedmiar - 622,69m2
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą o gr. 11 cm Powierzchnia - przedmiar - 273,26m2
2) Ocieplenie ścian nadbudowa pod konstrukcję dachu poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem styropianowym Powierzchnia płyt - przedmiar - 50,67 m2
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
Ocieplenie ścian wewnętrznych do przestrzeni nieogrzewanejj styropianem metodą lekką mokrą o gr. 8 cm Powierzchnia - przedmiar - 51,28m2
OKNA
1) Wymiana okien na okna z szybami zespolonymi Powierzchnia okien - przedmiar - 44,15m2
2) Wymiana okna połaciowego na okna z szybami zespolonymi Powierzchnia okien - przedmiar - 3,25m2
DRZWI
Wymiana drzwi na drzwi z ociepleniem Powierzchnia - przedmiar - 10,02m2
INSTALACJA C.O.
1. Zakup i instalacja nagrzewnic wodnych moc 10-45kW z silnikiem EC. Ilość 5 szt.
2. Zakup i instalacja automatyki pogodowej na bazie sterownika elektronicznego programowalnego. Ilość – 1 szt.
3. Zakup i instalacja zaworów podpionowych DN50. Ilość 6 szt.
4. Zakup i instalacja zaworów termostatycznych do grzejników. Ilość 20 szt.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: opolski Miejscowość: PONIATOWA, 24-320 Kraczewice 37

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ISTOTNE ASPEKTY DOSTAWY
1. Prace i materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi i w audycie energetycznym. Po stronie dostawcy jest udowodnienie spełnienia założeń poszczególnych prac i materiałów.
2. Roboty przeprowadzane będą w budynkach czynnych.
3. W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej placu budowy, zapoznać się z przedmiotem zamówienia, uzgodnić z inwestorem materiały oraz zawrzeć w ryczałtowej cenie oferty wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją robót budowlanych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym i dokumentacji techniczno-budowlanej załączonej do niniejszego zapytania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla uczestników ruchu drogowego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich materiałów, mediów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie. Transport materiałów na plac budowy, koszty związane z dostępem do mediów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego, spełniającego przepisy prawa budowlanego i BHP oznaczenia i zabezpieczenia miejsca robót.
8. Wykonawca w trakcie wykonywanych robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego miejsca robót.
9. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).
10. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu użyteczności.
11. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym Zamawiający dokona odbioru prac. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót budowlanych i ich zgodności z założeniami, sztuką budowlaną oraz przepisami prawa budowlanego.
12. Za termin całkowitego wykonania robót uważa się podpisanie bez zastrzeżeń zgłaszanych przez strony - Końcowego Protokołu Odbioru. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony zamieszczą je w Końcowym Protokole Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień w których strony podpisały Protokół Usunięcia Wad.
13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na całość robót w wymiarze minimum 24 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi.
Ciężar udowodnienia zachowania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia do dnia: 15-09-2018
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: PONIATOWA, 24-320 Kraczewice 37
3. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania działalności w postaci: Dokumentów właściwych określonych prawem jeżeli dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (oświadczenie).

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania zamówienia (oświadczenie).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje personelem zdolnym do terminowego i właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, co potwierdza za pośrednictwem złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie).

Dodatkowe warunki

1. Wymagane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w celu poznania specyfiki przedmiotu zamówienia i miejsca jego realizacji a także weryfikacji pomiarów w celu należytego wykonania prac. Możliwe jest odbycie spotkania w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 9:00 – 15:00 w terminie umówionym w okresie trwania zapytania. Wizja jest niezbędna ponieważ Wykonawca musi osobiście zbadać stan techniczny istniejących budynków i wziąć pod uwagę wszystkie aspekty realizacji zamówienia, na które nie zwrócił uwagi Zamawiający. Dodatkowo prace odbywać będą się na budynkach czynnych zatem Wykonawca musi oszacować realność prac, harmonogram oraz wytyczne dla Zamawianego na okres realizacji.
2. Dokumentacja projektowa (plan budynków, audyt energetyczny) zostanie udostępniona na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.
3. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
4. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub brak dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
9. Podana w ofercie cena netto ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca powinien wykazać wartość powiększoną o stosowny do przedmiotu zamówienia podatek VAT jeżeli dotyczy.
11. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
12. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytania ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
14. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do je prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
15. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub brak dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
16. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
17. Wykonawcę obowiązuje zakaz powielania rozwiązania będącego przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego w całości jego zakresu oraz koncepcji bez zgody Zamawiającego.
18. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania robót budowlanych.
Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez 2 lub więcej podmiotów pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
- W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Dostawców występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu każdorazowo dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków dokumentując fakt ich posiadania oddzielnie dla każdego z Wykonawców.
- Wszelka korespondencja z dostawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem

termin związania ofertą: Minimum 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi treść w nim zawartą, jeżeli jest to wymagane.
2. Opis przedmiotu dostawy ze wskazaniem rozwiązania w tym szczegółowych modeli dla środków trwałych, opisów technicznych i/lub funkcjonalnych bądź katalogów producenta/ów, pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.
3. Koncepcję wykonania przedmiotu zamówienia zawierającą:
- charakterystyka i zakres prac budowlanych, proponowanych rozwiązań technologicznych mających na celu prawidłową realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, zgodność z audytem energetycznym oraz podjętych działań mających na celu zrealizowanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w określonym w dokumentacji terminie,
- opis założeń organizacyjnych dla prawidłowego wykonania robót budowlanych w czynnym budynku,
- harmonogram i etapy wykonania robót budowlanych w ramach poszczególnych zadań, wytyczne dla zamawiającego
4. Kosztorys wykonawczy obejmujący pozycje dla każdego budynku wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Aktualne dokumenty rejestrowe w postaci:
Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w przypadku spółek cywilnych umowę spółki, NIP5, aktualne odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) dla wszystkich wspólników. Dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. 24 miesięczną gwarancję i rękojmię na całość przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawą, przeglądami i konserwacją wynikającą z zaleceń producenta w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta lub uprawnienia.
7. Oświadczenie, że akceptuje warunki wykazane w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczenie o braku powiązań stanowiące integralną część formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty spełniające kryteria formalne, czyli takie, które w pełni spełniają wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
1. Cena łączna netto: waga 40 %
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły: cena łączna netto najniższa / cena łączna netto badana * 100 punktów * WAGA
Wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Okres gwarancji dla przedmiotu niniejszego zapytania: waga 30 %
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły: okres gwarancji badany / okres gwarancji najdłuższy * 100 punktów * WAGA
Ilość pełnych miesięcy od daty dostarczenia.
Wynik zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
- minimalna wymagana gwarancja – 24 miesiące;
Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać okres gwarancji - ilość miesięcy (liczba całkowita).
3. Kryterium jakościowe: koncepcja wykonania przedmiotu zamówienia waga 30%
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej formuły: suma punktów dla opracowanej koncepcji wykonania robót (max 100) * WAGA
W ramach kryterium ocenie podlega dostarczenie koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:
 charakterystyka i zakres prac budowlanych, proponowanych rozwiązań technologicznych mających na celu prawidłową realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego, zgodność z audytem energetycznym oraz podjętych działań mających na celu zrealizowanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w określonym w dokumentacji terminie, liczba punktów 40;
 opis założeń organizacyjnych dla prawidłowego wykonania robót budowlanych w czynnym budynku, liczba punktów 30;
 harmonogram i etapy wykonania robót budowlanych w ramach poszczególnych zadań, wytyczne dla zamawiającego liczba punktów 30.
4. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1-3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.

Wykluczenia

1. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z Wykonawcą.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań stanowiących integralną część formularza ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań stanowiących integralną część formularza ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY MEBLOWE "ABJA" ANDRZEJ SZLACHETKA I ARTUR SZLACHETKA SPÓŁKA JAWNA

Adres

24-320 Kraczewice Prywatne

lubelskie , opolski

Numer telefonu

818203014

Fax

818205084

NIP

7171550834

Tytuł projektu

ABJA - wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0079/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 328