Strona główna
Logo unii europejskiej

jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej i Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje”, realizowanego przez Gminę Międzybórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1077071

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 3 stycznia 2018 r. o godz. 10:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty, z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego
w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje””, można składać:
1) listownie na adres: Gmina Międzybórz, ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz,
2) osobiście, w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzybórz (Międzybórz,
ul. Kolejowa 13),
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@miedzyborz.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

umig@miedzyborz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Trela

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600722731

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej
w Bukowinie Sycowskiej i Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje”:
1. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury, ul. Wrocławska 6-6A, 56-513 Międzybórz:
laptop dla ucznia – 24 szt.
2. Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej, Bukowina Sycowska 20, 56-513 Międzybórz:
laptop dla ucznia – 24 szt.,
laptop dla nauczyciela – 1szt.,
laptop do tablicy interaktywnej – 1szt.,
rzutnik do tablicy interaktywnej – 1szt.,
tablica interaktywna – 1szt.,
rzutnik multimedialny – 1 szt.,
urządzenie wielofunkcyjne – 1szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: oleśnicki Miejscowość: Miedzybórz, Bukowina Sycowska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

elem zamówienia jest wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej i Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje”, realizowanego przez Gminę Międzybórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej i Szkoły Podstawowej im. Jerzego Baduryw ramach projektu „Rozwijamy kompetencje”
Laptop dla nauczyciela – 1 szt
Tablica interaktywna, rzutnik, laptop - 1 zestaw
Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt
Rzutnik multimedialny – 1 szt
UWAGA!
Oferowane modele komputerów muszą posiadać:
1) certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym deklaracja zgodności CE,
2) Potwierdzenie, że proponowane komputery są zgodne ze specyfikacją Energy Star 4.0.

1. Wymagania ogólne
2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie (w kolumnie nr 9 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego –Formularz ofertowy) pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji.
2.2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3. Wykonawca dostarczy niżej wymieniony sprzęt do następujących szkół:
2.3.1. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Badury, ul. Wrocławska 6-6A, 56-513 Międzybórz:
1. laptop dla ucznia – 24 szt.
2.3.2. Szkoła Podstawowa w Bukowinie Sycowskiej, Bukowina Sycowska 20, 56-513 Międzybórz:
1. laptop dla ucznia – 24 szt.,
2. laptop dla nauczyciela – 1szt.,
3. laptop do tablicy interaktywnej – 1szt.,
4. rzutnik do tablicy interaktywnej – 1szt.,
5. tablica interaktywna – 1szt.,
6. rzutnik multimedialny – 1 szt.,
7. urządzenie wielofunkcyjne – 1szt.
2.4. Za dostarczony sprzęt (w tym ubezpieczenie, stan techniczny) odpowiada Wykonawca
do czasu protokolarnego odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego.
2.5. Po dostawie i sprawdzeniu sprzętu pod względem jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru, którego data wykonania oznacza odbiór końcowy realizacji zadania oraz początek okresu gwarancji. Protokół sporządza przedstawiciel Zamawiającego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym egzemplarzu. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie wykonanej dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia 100% dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności z opisem zamówienia oraz przedstawioną ofertą w obecności Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela. Sprawdzenie odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 9.00 do godz. 15.00
w miejscu dostawy określonej w pkt 2.3. W przypadku nie przybycia Wykonawcy lub jego przedstawiciela w celu sprawdzenia dostarczonego sprzętu, sprawdzenie to odbywać się będzie pod ich nieobecność.
2.6. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE.
2.7. W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych lub typów
to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający dopuszcza złożenie ofert „równoważnych”. Za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadają podstawowe parametry techniczne i funkcjonalności, nie gorsze niż produkty wskazane i opisane w wymaganiachminimalnych parametrów technicznych (Opis przedmiotu zamówienia – tabela).
2.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213100-6 – komputery przenośne
32322000-6 – urządzenia multimedialne
38652100-1 – projektory
30232100-5 – drukarki i plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia do 24.01.2018 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Dostawy należy wykazać na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, wypełniając wszystkie wymagane pola. Wykaz należy uzupełnić o wymagane informacje. Wykaz należy udowodnić przez dołączenie odpowiednich dokumentów potwierdzających wykonanie zamówień (np. referencje).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Umożliwiająca wykonanie zadania.
1. Wobec Wykonawcy nie może być otwarta likwidacja. W tym celu – w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązany jest przedłożyć aktualny, tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub wskazać adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający pobierze odpowiedni dokument. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Zamawiający pobierze dokumenty z odpowiedniej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych.
2. Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatków. W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedstawią ofertę zgodną ze wszystkim wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, nie powodujących zmiany Przedmiotu umowy;
2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu oprogramowania w przypadku zakończenia produkcji
i braku dostępności na rynku pod warunkiem że sprzęt/program będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu oprogramowania i nie spowoduje podwyższenia ceny,
3) po zawarciu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
5) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPO WD 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,
7) zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (w tym przygotowania i złożenia oferty).
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
4. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
5. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć co najmniej następujące dokumenty (katalog nie jest zamknięty, stanowi listę pomocniczą przy sporządzaniu oferty):
1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wykaz dostaw;
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego –Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę;
5) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków;
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wskazanie adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający pobierze odpowiedni dokument (dot. podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
7) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- ceną, której przypisano wagę 90%,
- okresem gwarancji, któremu przypisano wagę 10%.
2. Przyznawanie punktów (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
a) Kryterium cena – 90 %
C = (Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty (z podatkiem VAT należnym po stronie Zamawiającego)/ Cena brutto oferty badanej (z podatkiem VAT należnym po stronie Zamawiającego)) x 90% x 100.
W ramach kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów - 90 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto (z podatkiem VAT należnym po stronie Zamawiającego).
b) Kryterium okres gwarancji – 10 %
G = (Suma okresów gwarancji zaoferowanych na poszczególne rodzaje sprzętu w badanej ofercie/ Najwyższa suma okresów gwarancji zaoferowanych na poszczególne rodzaje sprzętu wśród złożonych ofert) x 10% x 100.
W ramach kryterium „okres gwarancji” najwyższą liczbę punktów– 10 otrzyma oferta zawierająca najwyższą sumę okresów gwarancji zaoferowanych na poszczególne rodzaje sprzętu.
3. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100.
4. Zasada obliczania punktów badanej oferty - P=C+G.
5. Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zamówienia oraz okresy gwarancji na poszczególny sprzęt w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
6. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
7. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
8. Dla sprzętu komputerowego wymienionego w pozycji 1 (laptop dla ucznia), 2 (laptop) i 5 (laptop dla nauczyciela) formularza ofertowego mają zastosowanie przepisy określone w art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIĘDZYBÓRZ

Adres

Kolejowa 13

56-513 Międzybórz

dolnośląskie , oleśnicki

Numer telefonu

627856019

Fax

62786019

NIP

9111777759

Tytuł projektu

Rozwijamy kompetencje

Numer projektu

RPDS.10.02.01-02-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający – Gmina Międzybórz, ul. Kolejowa 13, 56-513 Międzybórz zawiadamia, że postępowanie na ww. zadanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:
Wybrany Wykonawca F.H.U. „DIAMENT” Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4,42-200 Częstochowa uchyla się od podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Została wybrana oferta:

Web-Profit Maciej Kuźlik
ul. Spokojna 18,
41-940 Piekary Śląskie

Jednak wybrana oferta ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z podatkiem VAT należnym po stronie Zamawiającego). W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Liczba wyświetleń: 333