Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE i SPECYFIKACJA WARUNKÓW oraz REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA NABYCIE ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO STWORZENIA SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM B+R (CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO)

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2018

Numer ogłoszenia

1077020

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 8 stycznia 2018 r. dokonano zmiany treści opublikowanego zapytania ofertowego poprzez wydłużenie terminu składania ofert z 15.01.2018 r. do dnia 29.01.2018 r., do godz. 15:00.
Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Dnia 11 stycznia 2018 r. opublikowano pytanie złożone Zamawiającemu wraz z udzieloną odpowiedzią

Dnia 12 stycznia 2018 r. opublikowano pytanie złożone Zamawiającemu wraz z udzieloną odpowiedzą

Dnia 15 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego udostępniony został plik z uzupełnieniem dokumentacji przetargowej do zapytania ofertowego ETAP 2:

Część 3 – „Roboty instalacyjne sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne: instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji deszczowej, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz ciepłowniczy”,
Część 4 – „Roboty instalacyjne elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne: instalacje silnoprądowe, instalacje słaboprądowe, AKPiA wraz z systemem wizualizacji, wykonanie i wyposażenie budynku stacji transformatorowej, przyłącz teletechniczny”
tj. plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem:

http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Dnia 19 stycznia 2018 r. opublikowano pytania zadane Zamawiającemu wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zamieszczono na stronie ogłoszenia formularz ofertowy wraz z załącznikami w formacie edytowalnym (doc).

Dnia 26 stycznia 2018 r. opublikowano pytania złożone Zamawiającemu wraz z udzielonymi odpowiedziami

Miejsce i sposób składania ofert

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem 31-587 Kraków przy ul. Ciepłowniczej 1, w sekretariacie w terminie do dnia 29.01.2018 r., do godz. 15:00
11.2 Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11.1 SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących budowy CBR dla Łęgprzem Sp. z o.o. w Krakowie w odniesieniu do części …………… Etapu …….. zamówienia. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
11.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/

Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Zagórski, tel. 602 774 112, email: wzagorski@legprzem.com.pl – w sprawach technicznych, Filip Romanowski, tel. 662 115 916, email: romanowski@legprzem.com.pl – w sprawach prawnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Filip Romanowski, tel. 662 115 916, Wojciech Zagórski, tel. 602 774 112

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących „Budowy budynku biurowego (Centrum Badawczo – Rozwojowe) wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną. wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, zbiornikiem p.poż, infrastrukturą techniczną - zewnętrznymi fragmentami instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą oraz infrastrukturą drogową- miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej na dz. nr 12/216, Obr. 55, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie”, odpowiednio w odniesieniu dla części 2 etapu I oraz od jednej do czterech części zamówienia dla etapu II, dla Przedsiębiorstwa Budowlano - Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, którego realizacja jest dofinansowana w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem zamówienia jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach przedmiotowego projektu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących „Budowy budynku biurowego (Centrum Badawczo – Rozwojowe) wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną. wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną, zbiornikiem p.poż, infrastrukturą techniczną - zewnętrznymi fragmentami instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodną, hydrantową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewczą oraz infrastrukturą drogową- miejscami postojowymi, zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej na dz. nr 12/216, Obr. 55, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie”, odpowiednio w odniesieniu dla części 2 etapu I oraz od jednej do czterech części zamówienia dla etapu II, dla Przedsiębiorstwa Budowlano - Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie (31-587) przy ul. Ciepłownicza 1 Zamówienie jest planowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, którego realizacja jest dofinansowana w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualne zapytanie ofertowe dotyczy tylko Etapu I części 2 oraz Etapu II podzielonego na cztery części.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie zgodnym z harmonogramem rzeczowym stanowiącym Załącznik nr D do SIWZ, przy czym Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji. Zamawiający w załączeniu do SIWZ przedstawia dyrektywny harmonogram realizacji odpowiednio w odniesieniu do części 2 Etapu I oraz części od 1 do 4 Etapu II.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia


Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Dodatkowe warunki

Warunki jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków opisane są szczegółowo w pliku "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacji Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy wskazane zostały w w pliku "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacji Zapytania Ofertowego.
Warunki zmiany umowy wskazane zostały także w projekcie umowy zawartym w załączniku "SIWZ CBR.pdf".

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części opisany jest szczegółowo w pliku "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacji Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
13.2 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
13.2.1 Cena brutto za całość zamówienia, na daną część - 80%,
13.2.2 Gwarancja i rękojmia na całość zamówienia - 20%
13.3 Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za całość zamówienia będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 80
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
13.4 Punkty przyznawane za kryterium gwarancja i rękojmia na roboty budowlane i instalacje, to jest na całość zamówienia z wyłączeniem urządzeń będą liczone wg następującego wzoru:
G = ((Go-36)/36) x 20
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję i rękojmię na całość zamówienia,
Go - gwarancja i rękojmia podana w miesiącach przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Okres gwarancji i rękojmi na całość zamówienia udzielony ponad 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 72 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzyma 0 pkt i nie będzie on podstawiany do wzoru
13.5 Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty obliczone dla każdego z kryteriów oddzielnie
13.6 Suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Wykluczenia

5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
5.1.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
5.1.2 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
5.1.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
5.1.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


5.6 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia wskazane w pkt 5.1. oraz Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.2 i 5.3 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, opis techniczny, warunki, wymagania, zasady, wzór umowy zawierają załączniki w niniejszego Zapytania:
- plik "SIWZ CBR.pdf" - specyfikacja Zapytania Ofertowego
- plik "DOKUMENTACJA PRZETARGOWA.zip" - dokumentacja techniczna - z uwagi na obszerność tego pliku uniemożliwiającą zamieszczenie go na stronie bazy konkurencyjności plik ten został udostępniony Wykonawcom na stronie Zamawiającego pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/21-12-2017-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
- plik „Załącznik nr C - Regulamin Pracy Komisji” - regulamin pracy komisji Zamawiającego
- plik "Załącznik nr D Harmonogram rzeczowy" - harmonogram zamówienia.
- plik "projekt wykonawczy AKPiA wraz z systemem wizualizacji.zip" który dostępny jest pod adresem: http://www.legprzem.com.pl/15-01-2018-r-centrum-badawczo-rozwojowe/
Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją przed złożeniem oferty.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE ŁĘGPRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ciepłownicza 1

31-587 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6780103120

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0275/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Przetarg został unieważniony.
Liczba wyświetleń: 564