Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup materiałów i robót budowlanych w ramach zadania – Termomodernizacja budynku Supermarketu Fabel w Parczewie

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1077006

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) w formie skanu podpisanej i opieczętowanej i datowanej oferty
pocztą elektroniczną na adres e-mail: bronikowski.fabel@wp.pl
lub
2) w formie papierowej oryginalną, podpisaną i opieczętowaną ofertę z nadaną datą przekazać
listem poleconym / przesyłką kurierską, na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Zwycięstwa 9, 21-200 Parczew
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert
– oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)
lub
3) w formie papierowej oryginalną, podpisaną , opieczętowaną i datowaną ofertę złożyć osobiście w biurze firmy pod adresem: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Zwycięstwa 9, 21-200 Parczew
(opcja dostępna tylko w dni powszednie w godzinach 7:00 – 15:00)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bronikowski.fabel@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Bronikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 800

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES ZAPYTANIA OBEJMUJE zakup materiałów i robót budowlanych w ramach zadania – Termomodernizacja budynku Supermarketu Fabel w Parczewie:
1) Modernizacja instalacji c.o.
2) montaż pompy ciepła
3) modernizacja systemu wentylacji
4) montaż systemu do odzysku ciepła z lad chłodniczych
– zakres robót zgodny z opisem w załącznikach do zapytania

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: parczewski Miejscowość: Parczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

realizacja projektu inwestycyjnego " Termomodernizacja budynku Supermarketu Fabel w Parczewie ", w ramach Działania 5.1 RPO WL na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

patrz załącznik - zapytanie ofertowe i jego załączniki

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: realizacja prac: Luty - Marzec 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1) Oferta złożona na kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – pytający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje bez wzywania oferenta do naniesienia poprawek
2) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych
3) wymagany termin ważności ofert: do 28.02.2018
4) Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w zapytaniu, zobowiązany jest potwierdzić w ofercie, iż oferowane przez niego materiały/roboty spełniają wszystkie wymagania określone w zapytaniu.
5) Zamawiający zastrzeże w treści umowy z wybranym wykonawcą możliwość naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - za każdy dzień opóźnienia po dniu wskazanym w umowie jako termin realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto.
6) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Użyte nazwy są jedynie przykładem.

Warunki zmiany umowy

wymagane podpisanie umowy na dostawę urządzenia – zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. terminu wykonania zlecenia – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w postaci np. warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie prac i utrzymujących się powyżej 7 dni
2. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz ofertowy na szablonie dołączonym do zapytania
2) kosztorys ofertowy – zawierający tabelę elementów scalonych, zawierającą ceny netto i brutto poszczególnych rodzajów prac, zgodnie z klasyfikacją przedmiaru inwestorskiego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

patrz załącznik - zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają z PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Zwycięstwa 9

21-200 Parczew

lubelskie , parczewski

Numer telefonu

605 292 800

Fax

083/355-14-47

NIP

5390002385

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku Supermarketu Fabel w Parczewie

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FHUP KONCEPT Janusz Kawka
ul. Sidorska 123, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-001-49-13
oferta z 5.01.2018
Liczba wyświetleń: 324