Strona główna
Logo unii europejskiej

„Montaż płyty warstwowej dachowej i elewacyjnej, obróbki blacharskie, wykonanie świetlików dachowych i systemu załadunkowego i rozładunkowego w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego – zamówienie z podziałem na części”

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1076985

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera - pod adresem:

Notto Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Obornicka 1B
64-630 Ryczywół

Uwaga: złożenie ofert jest możliwe w czasie urzędowania Zamawiającego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 9:00 do godz. 15:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach formalnych: Pan Paweł Maciejewski – Dyrektor Handlowy ul. Obornicka 1B, 64-630 Ryczywół Tel.: + 48 664 001 440 E-mail: p.maciejewski@notto.eu Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00 W sprawach technicznych: Pan Paweł Furmanek - Kierownik Budowy Tel.: + 48 602 302 843 E-mail: budowa@comvest.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 664 001 440

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż płyty warstwowej dachowej i elewacyjnej, obróbki blacharskie, wykonanie świetlików dachowych i systemu załadunkowego i rozładunkowego w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: obornicki Miejscowość: Ryczywół

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy lub wykonawców zamówienia, którego przedmiotem jest montaż płyty warstwowej dachowej i elewacyjnej, obróbki blacharskie, wykonanie świetlików dachowych i systemu załadunkowego i rozładunkowego w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego – zamówienie podziałem na części ” współfinansowanego w ramach projektu „Wdrożenie przez Notto Sp. z o.o. Sp.k. własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego” ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż płyty warstwowej dachowej i elewacyjnej, obróbki blacharskie, wykonanie świetlików dachowych i systemu załadunkowego i rozładunkowego w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z podziałem na części dalej zwane Zadaniami. Zamówienie dzieli się na 3 Zadania:
ZADANIE 1: MONTAŻ PŁYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ I ELEWACYJNEJ
Przedmiot Zamówienia obejmuje montaż płyty warstwowej dachowej i elewacyjnej dostarczonej przez Zamawiającego do gotowej konstrukcji stalowej.

ZADANIE 2: WYKONANIE ELEMENTÓW ELEWACJI I DACHÓW WG PROJEKTU
Przedmiot zamówienia w ramach Zadania 2 obejmuje wykonanie elementów elewacji i dachów według projektu przekazanego przez Zamawiającego, w tym w szczególności:
a. obróbki blacharskie – wykończenie attyk, łączeń płyt dachowych i ściennych,
b. świetliki dachowe w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem poliwęglanowym i klapy dymowe.

ZADANIE 3: WYKONANIE SYSTEMU ZAŁADUNKOWEGO I ROZŁADUNKOWEGO
Przedmiot zamówienia w ramach Zadania 3 obejmuje wykonanie:
a. systemu załadunkowego i rozładunkowego: rampy załadunkowe z kołnierzami uszczelniającymi, podnośniki mechaniczne ramp stabilizujące wysokość załadunku, bramy podnoszone automatycznie;
b. stolarki okiennej i drzwiowej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W RAMACH KAŻDEGO ZADANIA ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 4.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany:

1. W ramach Zadania 1 – w terminie:
a. płyty osłonowe dachowe - 50% prac do 95 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
b. płyty osłonowe dachowe - pozostałe 50% prac do 110 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
c. płyty osłonowe ścienne zewnętrzne – do 130 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
d. płyty osłonowe ścienne wewnętrzne – do 145 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. W ramach Zadania 2 – w terminie do 175 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. W ramach Zadania 3 – w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają wszystkie następujące warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia:

Dla Zadania 1: MONTAŻ PŁYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ I ELEWACYJNEJ
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę, która obejmowała wykonanie montażu płyty warstwowej dachowej lub elewacyjnej i miała wartość nie niższą niż 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Dla Zadania 2: WYKONANIE ELEMENTÓW ELEWACJI I DACHÓW WG PROJEKTU
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę, która obejmowała obróbki blacharskie dachu oraz miała wartość nie niższą niż 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto.

Dla Zadania 3: WYKONANIE SYSTEMU ZAŁADUNKOWEGO I ROZŁADUNKOWEGO
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę, która obejmowała wykonanie systemu załadunkowego lub rozładunkowego oraz miała wartość nie niższą niż 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunki udziału w postępowaniu łącznie.
4. W przypadku, gdy w dokumentach przedstawionych przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdą się kwoty wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN według średniego kursu NBP dla danej waluty (tabela A) aktualnego na dzień opublikowania Zapytania w Bazie Konkurencyjności, a w przypadku braku takiego kursu – wg ostatniego średniego kursu aktualnego przed opublikowaniem Zapytania w Bazie Konkurencyjności.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 5 do Zapytania.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć całego zakresu określonego w Zapytaniu.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

GWARANCJA JAKOŚCI – dotyczy każdego Zadania
a. wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia, w tym na dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia, obowiązującej w terminie nie krótszym niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń;
b. w ramach gwarancji jakości wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie jej obowiązywania, bez dodatkowej opłaty, na warunkach określonych w umowie w sprawie zamówienia;
c. wykonawca może zaoferować dłuższy niż wskazany w lit. a powyżej okres gwarancji jakości na wykonane roboty w ramach przedmiotu zamówienia, za co otrzyma punkty w ramach kryterium oceny ofert - Okres gwarancji jakości (K2).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie zamówienia na następujących warunkach:
a. przesunięcia terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności w związku z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, odnalezieniem niewypałów, odmiennym niż zakładany w dokumentacji projektowej stanem technicznym podziemnych sieci lub urządzeń, działaniami organów administracji, w szczególności przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.
W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas trwania ich następstw;
b. przesunięcia terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie wykonawców realizujących pozostałe zamówienia składające się na rozbudowę zakładu produkcyjnego Zamawiającego realizowanej w miejscowości Ryczywół, ul. Obornicka 1, na działkach o numerach ewidencyjnych 480/12, 480/16 i 480/17; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub ww. wykonawców oraz o czas trwania ich następstw;
c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju lub materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia;
e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego;
g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:
 o charakterze od nich niezależnym,
 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy.
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi i umową o dofinansowanie.
3. Wskazane w pkt 1 i 2 powyżej Zapytania zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzanego na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania);
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania);
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania);
4. Pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy;
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, przy czym jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast tego dokumentu składa aktualny dokument lub dokumenty wystawione w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
Jeżeli w kraju siedziby lub miejscu zamieszkania Wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je oświadczeniem Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 5 powyżej;
7. Wypełniony Przedmiar/y (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania - w przypadku składania oferty na wykonanie Zadania 1 lub zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania - w przypadku składania oferty na wykonanie Zadania 2 lub zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Zapytania - w przypadku składania oferty na wykonanie Zadania 3).
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę (pkt 1) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 2- 4 i 7 powyżej należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale. Dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 6 powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA:
do oferty nie należy załączać Załączników nr 4 – 6 lub dokumentacji projektowej. Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści tych załączników.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach każdego Zadania nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o następujące kryteria i przypisane im wagi:

a. Kryterium 1 – Cena ryczałtowa brutto (K1)
Waga kryterium 1: 90%

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach kryterium K1, obliczona zostanie z zastosowaniem następującego wzoru:
K1 = (Cena ryczałtowa brutto oferty najtańszej/ Cena ryczałtowa brutto oferty badanej) x 100 pkt x 90%

Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać oferta badana w Kryterium 1 wynosi 90 punktów.

b. Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości (K2)
Waga kryterium 2: 10%

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości (K2), obliczona zostanie zgodnie z następującym wzorem:
P(K2)= (Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie badanej wyrażony w miesiącach/ Okres gwarancji jakości zaoferowany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji jakości wyrażony w miesiącach) x 100 pkt x 10%
- z zastrzeżeniem następujących zasad:
 początek okresu gwarancji jakości: dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń;
 najkrótszy dopuszczalny okres gwarancji jakości: 24 miesiące. Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące, zostanie odrzucona;
 najdłuższy okres gwarancji, jaki zostanie uwzględniony w ramach kryterium oceny ofert: 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, na potrzeby kryterium oceny ofert przyjęty zostanie okres gwarancji jakości 60 miesięcy;
 warunki gwarancji jakości: zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania;
 w ramach kryterium uwzględniane będą jedynie pełne miesiące zaoferowanego okresu gwarancji jakości - na potrzeby porównania i oceny ofert zaoferowany okres gwarancji jakości zostanie zaokrąglony w dół do pełnego miesiąca.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości (K2) wynosi 10 punktów.

Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane:
P= P(K1) + P(K2)

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

W przypadku gdy zostaną złożone dwie oferty najkorzystniejsze przedstawiające taki sam bilans kryteriów oceny ofert wskazanych powyżej, Zamawiający wybierze ofertę, z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności:
1. jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo - przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171);
3. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu.
Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega badaniu i ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NOTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

64-630 Ryczywół

wielkopolskie , obornicki

Numer telefonu

606225141

NIP

6060085084

Tytuł projektu

Wdrożenie przez Notto Sp. z o.o. Sp.k. własnej, innowacyjnej technologii produkcji mebli z drewna litego

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1307/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez
wykonawcę:

ZADANIE 1: MONTAŻ PŁYTY WARSTWOWEJ DACHOWEJ I ELEWACYJNEJ Krzysztof Noga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: NOG-BUD Ślusarstwo Noga Krzysztof.
Data wpłynięcia oferty: 2018-01-05
Cena: 366.928,79 zł brutto

ZADANIE 2: WYKONANIE ELEMENTÓW ELEWACJI I DACHÓW WG PROJEKTU Krzysztof Noga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: NOG-BUD Ślusarstwo Noga Krzysztof.
Data wpłynięcia oferty: 2018-01-05
Cena: 301.832,45 zł brutto

Z uwagi na brak ofert podlegających ocenie na wykonanie ZADANIA 3:
WYKONANIE SYSTEMU ZAŁADUNKOWEGO I ROZŁADUNKOWEGO Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania co do tej części zamówienia.
Liczba wyświetleń: 234