Strona główna
Logo unii europejskiej

Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2018

Numer ogłoszenia

1076972

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Gniezno, dnia 04.01.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2015 – 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 30 listopada 2017 r.
przedmiot zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie”
rodzaj zamówienia: robota budowlana

Zamawiający modyfikuje zapis treści SIWZ – zapytanie ofertowe:

Rozdział XIX pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2018 r. o godzinie 9.30.
Rozdział XX pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej o godzinie 9.45
w dniu, w którym upływa termin składania ofert, w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej.
Gniezno, dnia 04.01.2018 r.


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2015 – 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 30 listopada 2017 r.
przedmiot zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie”
rodzaj zamówienia: robota budowlana

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, zgłoszone po dokonaniu wizji lokalnej w dniu 03.01.2018 r. w miejscu prowadzenia robót budowlanych:

Pytanie 1
W wyniku wizji lokalnej w dniu dzisiejszym dotyczącej planowanej rozbudowy budynku warsztatowo – diagnostycznego prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych takich jak:
1. Rozdzielnia główna
2. Zasilanie tymczasowe budynków warsztatowych, socjalnych i placów
3. Zasilanie budynku nr 1

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na ujęcie w kosztorysach, niżej wymienionych pozycji takich jak:
1. Posadowienie nowej rozdzielni głównej.
2. Uwzględnienie zasilania tymczasowego (na czas trwania budowy) budynków warsztatowych, socjalnych i placów.
3. Uwzględnienie doprowadzenia zasilania do budynku nr 1 po przebudowie rozdzielni głównej.

Pytanie 2
W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu składania oferty do dnia 8.01.2018 r.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 08.01.2018 r. do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2018 r. o godz. 9.45.

Pytanie 3
Prosimy o sprecyzowanie mocy kolektorów słonecznych

Odpowiedź:
Zamawiający precyzuje:
Na rysunku architektury (rzut dachu) opisane są panele fotowoltaiczne. Jest ich 18 szt.
Jeden panel o wymiarach 1 m x 1,7 m i o mocy około 250 W. Łączna wymagana moc wszystkich paneli, czyli cały zestaw to 4,5 kW.

Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytania ofertowego

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składać należy w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (ul. Wesoła 7, Gniezno).
Termin składania ofert upływa w dniu 05.01.2018 r. o godzinie 9.30.
1. Każdy Wykonawca uprawniony jest do złożenia jednej oferty, która pod rygorem nieważności powinna zostać złożona w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie oferty.
4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz dotyczące podwykonawców, muszą zostać złożone w oryginale. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 4 powyżej, złożone powinny zostać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. Zastrzega się, że żadne z dokumentów dołączanych do oferty nie podlegają zwrotowi.
9. Oferta Wykonawcy musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie karty oferty muszą być trwale spięte i ponumerowane. Koniecznym jest, aby wszystkie strony oferty zostały zaparafowane lub podpisane przez osoby uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osoby uprawnione.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta w postępowaniu „Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie”
11. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Gulczyński adres jak u Zamawiającego, fax 61 426 30 59, e-mail w.gulczynski@mpk.gniezno.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 426 23 77 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Gniezno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie. Realizacja zadania polegać będzie na rozbudowie i przebudowie budynku warsztatowo-diagnostycznego oraz remoncie i przebudowie placu manewrowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik numer 9 do Zapytania ofertowego-SIWZ. OPZ zawiera projekt budowlany wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania, przedmiary robót, warunki, pozwolenia, technologia myjni autobusów.
W związku z dużą pojemnością załącznika nr 9 OPZ i brakiem możliwości załączenia do Bazy Konkurencyjności (ograniczenie pojemności), niżej podaje się link do strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono w/w załącznik wraz z innymi dokumentami stanowiącymi całość w przedmiocie zamówienia.

http://mpk.gniezno.samorzady.pl/?a=212

Ponadto informujemy, że całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpk.gniezno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty w niniejszym postępowaniu. Niemniej Zamawiający wymaga, aby nie był on w żadnym wypadku dłuższy niż do 30 września 2018 roku.
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 30 dni liczonym od dnia otwarcia ofert. Termin wykonania zamówienia należy liczyć zatem od dnia następnego po otwarciu ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pzp),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp,
5) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 pzp, tj.:

b) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, który Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem wskazanego w SIWZ terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy – w tymże okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynków, które swoim zakresem obejmowały łączne wykonanie minimum:
• robót budowlanych konstrukcyjnych w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonania lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub wzmocnienia więźby dachowej,
• robót budowlanych wykończeniowych,
• robót instalacyjnych (wymiana lub wykonanie instalacji sanitarnych lub elektrycznych),
• prac związanych z przebudową i utwardzeniem nawierzchni dopuszczonej do ruchu samochodów o DMC powyżej 12 ton.

o wartości (każda z tych robót) nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pzp),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp,
5) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 pzp, tj.:

 dysponuje lub będzie dysponował poniższymi osobami, które skierowane będą do realizacji zamówienia:
• Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze. zm.), zwaną dalej „prbud” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.) oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 3 robót budowlanych o wartości (każda z tych robót) nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pzp),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp,
5) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 pzp, tj.:
a) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, który Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągania zobowiązań w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset złotych 00/100),

Dodatkowe warunki

XXI. FORMALNOŚCI JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
2. Wykonawca, jeśli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedstawi przed
podpisaniem umowy:
1) dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) dla jednej lub wszystkich szkód wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składek. Wykonawca ma obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej w całym okresie realizacji umowy,
2) dokument potwierdzający prawo osób składających podpis pod umową
do występowania w imieniu Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli,
3) umowę regulująca współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną,
jak również umowę wspólników spółki cywilnej,
4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wymaganych przez Zamawiającego uprawnień budowlanych osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wstępnego potwierdzenia spełniania przez siebie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzez dołączenie do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczeń, których wzory stanowią załączniki
nr 2 i 3 do SIWZ.
W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące tych podmiotów.
W przypadku zamierzenia powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego podwykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy, którzy zamierzają wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo
(w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii) powinno zostać dołączone do oferty.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie - aktualnych na dzień złożenia oświadczeń:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ),
 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),
b) dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, która potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, przy czym dokument ten winien zostać wystawiony w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
 odpisu z właściwego Rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

XVII. KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) cena – 60/100 punktów;
2) termin realizacji całości przedmiotu zamówienia – 10/100 punktów;
3) okres rękojmi i gwarancji jakości – 30/100 punktów.

Opis oceny kryteriów wyboru:

Kryterium 1 - Cena brutto:
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie
ww. kryterium wynosi 60 pkt.- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksimum możliwych punktów
w tym kryterium, tj. 60 punktów.
Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana
wg następującej zasady:
Wc = Cmin / Cb x 60
gdzie:
Wc - Wartość punktowa oceny,
Cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych,
Cb - cena oferty badanej.

Kryterium 2 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Maksymalny termin realizacji całości Przedmiotu Zamówienia 30.09.2018 r. W przypadku nie podania w ofercie przez Wykonawcę żadnego terminu realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 10 pkt.- Oferta z najkrótszym terminem realizacji całości Przedmiotu Zamówienia otrzyma maksimum możliwych punktów w tym kryterium, tj. 10 punktów.
Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady:
Wt = Tmin / Tb x 10
gdzie:
Wt - Wartość punktowa oceny,
Tmin - najkrótszy termin realizacji spośród ofert ważnych,
Tb - termin realizacji w ofercie badanej.


Kryterium 3 – Okres rękojmi i gwarancji:
Minimalny termin realizacji udzielenia gwarancji to 60 miesięcy. W przypadku nie podania
w ofercie przez Wykonawcę żadnego okresu udzielenia gwarancji i rękojmi, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres ich udzielenia.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie
ww. kryterium wynosi 30 pkt.- Oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji jakości otrzyma maksimum możliwych punktów w tym kryterium, tj. 30 punktów.
Ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana
wg następującej zasady:
Wg = Gb / Gmax x 30
gdzie:
Wg - Wartość punktowa oceny,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ważnych,
Gb - okres gwarancji w ofercie badanej.

2. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w ramach ww. kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyskała największą łączną liczbę punktów.
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych
i Wykonawców niewykluczonych z postępowania, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym - SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od pierwotnie złożonych ofert.

Wykluczenia

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pzp),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pzp,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp,
5) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 pzp, tj.:
a) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, który Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągania zobowiązań w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset złotych 00/100),
b) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, który Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem wskazanego w SIWZ terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy – w tymże okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynków, które swoim zakresem obejmowały łączne wykonanie minimum:
• robót budowlanych konstrukcyjnych w zakresie wykonania lub wzmocnienia stropów, wykonania lub wzmocnienia ścian nośnych, wykonania lub wzmocnienia fundamentów, wykonania lub wzmocnienia więźby dachowej,
• robót budowlanych wykończeniowych,
• robót instalacyjnych (wymiana lub wykonanie instalacji sanitarnych lub elektrycznych),
• prac związanych z przebudową i utwardzeniem nawierzchni dopuszczonej do ruchu samochodów o DMC powyżej 12 ton.

o wartości (każda z tych robót) nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.

 dysponuje lub będzie dysponował poniższymi osobami, które skierowane będą do realizacji zamówienia:
• Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze. zm.), zwaną dalej „prbud” oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą
z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.) oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji minimum 3 robót budowlanych o wartości (każda z tych robót) nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto,

2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowe lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w niniejszym rozdziale w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu mogą spełniać łącznie, przy czym żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 pzp.
8. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest dokonanie oględzin miejsca prowadzenia robót i zapoznania się ze specyfiką czynnego zakładu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się także z kompletem dokumentacji i warunkami wykonywania robót i uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wesoła 7

62-200 Gniezno

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

614262377

Fax

614263059

NIP

7841007866

Tytuł projektu

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami ościennymi.

Numer projektu

RPWP.03.03.01-30-0026/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt uzyskał dofinansowanie z Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Gniezno, dnia 10.01.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania w trybie w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności i Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 30 listopada 2017 r.
przedmiot zamówienia: „Przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej w Gnieźnie”
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie informuje, że unieważnia postępowanie ze względu na zbyt wysoką cenę złożonej oferty.
Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty złożonej.
Liczba wyświetleń: 293