Strona główna
Logo unii europejskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr 1/Z/2017 dot. wykonania robót budowalnych w Ośrodku ZACISZE- dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1076915

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Do SIWZ nr 1/Z/2017 dodano adnotację:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia w formie zaliczki, wypłaconej Wykonawcy w okresie styczeń – luty 2018 na podstawie faktury zaliczkowej. Wysokość ewentualnej zaliczki zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę przy podpisywaniu umowy.

Załączniki: ,,SIWZ nr 1/Z/2017" oraz ,,Wzór umowy" zostały zmienione.

2. Zmiana dot. dokumentu ,,PRZEDMIAR ROBÓT" : w kosztorysie należy NIE uwzględniać remontu łazienki na parterze (str. 6 dokumentu Przedmiaru Robót) Nowy dokument dostępny w Załączniku.

Załączniki ,,SIWZ nr 1 /Z/2017" oraz ,,Przedmiar robót'' zostały zmienione.
w SIWZ 1/Z/2017 wydłużono czas składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być trwale spięta, złożona w formie pisemnej w języku polskim, na ponumerowanych stronach, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu na adres:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ,,KLUCZ” Kolbark ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybór Wykonawcy robót budowlanych na Ośrodek ,,ZACISZE”
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być opatrzone:
a. zapisem „za zgodność z oryginałem” od strony …. do strony ….
b. datą,
c. czytelnym podpisem osoby upoważnionej,
d. pieczęcią firmową.

I Oferta musi zawierać następujące elementy:
⎯ pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
⎯ cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
⎯ termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
⎯ termin wykonania zamówienia (realizacji umowy)
⎯ zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wraz z ogólnym kosztorysem
⎯ okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 24 miesięczny okres gwarancji),
⎯ oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte.
⎯ Dokumenty wymienione w punkcie 11 Wiedza, uprawnienia i doświadczenie niniejszego SIWZ.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Kamionka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 647 80 50 wew. 27

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z adaptacją istniejących lokali użytkowych w Ośrodku ‘’ZACISZE’’ zlokalizowanym w Jaroszowcu, ul. Leśna 1, 32-310 Klucze

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Jaroszowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem robót budowlanych jest przystosowanie lokali użytkowych dla potrzeb Ośrodka ‘’ZACISZE’’. Prace adaptacyjne odbywać się będą w oparciu o Przedmiar prac zawarty
w Załączniku nr 2 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

Zakres prac obejmuje m.in.:
ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ OŚRODKA:
1. Remont klatki schodowej i korytarza, m.in.:
- demontaż balustrad schodowych i balkonowych
- wykucie otworów ścianach
- wykonanie tynków wewnętrznych
- gruntowanie powierzchni pionowych
- ocieplenie ścian płytami styropianowymi
- położenie posadzek
- malowanie, szpachlowanie

2. Remont pomieszczeń Ośrodka:
- pracownia plastyczno- krawiecka
- pracownia ruchowo – fizjoterapeutyczna
- pracownia kulinarna
- pokoju opiekuna os. starszych
- gabinetu psychologa
- pokoju do wypoczynku
- pokoju dziennego pobytu z jadalnią
W ramach adaptacji pomieszczeń wykonane będą m.in.
- rozebranie posadzek
- położenie zgrzewanych wykładzin podłogowych
- wykonanie tynków
- gruntowanie powierzchni pionowych
- położenie gładzi gipsowych
-malowanie
- trzy łazienki w tym 1 dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
W ramach remontu łazienek wykonane będą m.in.
- uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej
- licowanie ścian płytkami
- położenie posadzek z płytek
- montowanie wentylatorów ściennych
- montowanie baterii natryskowych
- wymiana umywalek
- malowanie
Ponadto wykonane zostaną prace dotyczące instalacji elektrycznych, m.in.:
- wykucie bruzd dla przewodów
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
- montowanie puszek instalacyjnych, łączników
- wymiana gniazda instalacyjnego
- demontaż zawieszanych opraw żarowych
- montowanie opraw oświetleniowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Przedmiarze prac i dokumentacji technicznej stanowiącej
Załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót dotyczących adaptacji pomieszczeń

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowana ocena ofert nastąpi dnia 22.01.2018 r.
Sporządzenie protokołu planowane jest na dzień 22.01.2018 r.
Planowany termin podpisania umowy - nie później niż 26.01.2018 r.
Planowane rozpoczęcie prac adaptacyjnych w dniu 29.01.2018 r.
Zakończenie prac adaptacyjnych najpóźniej w dniu 25.05.2018 r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonanych robót.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.


11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz posiadają konieczne do wykonania zamówienia uprawnienia.

I Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności (potwierdzenie za pomocą kopii zaświadczenia z CEIDG lub odpisu z KRS)

Niezbędne minimalne warunki ubiegania się o wykonanie zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego:
1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który jest w stanie udokumentować posiadane doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi (potwierdzenie poprzez oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem budowy).

II Doświadczenie
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z remontem, przebudową, adaptacją budynku o powierzchni minimum 100 m2. Spełnienie warunku należy udokumentować np. poprzez załączenie do formularza ofertowego kopii referencji lub protokołu odbioru.

III Potencjał techniczny
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia m.in:
1. Wykonawca musi wykazać, że zatrudnia na umowę o pracę minimum 3 osoby na stanowisku robotnik budowlany bądź pokrewnym (potwierdzenie poprzez załączenie do formularza ofertowego oświadczenia o dysponowaniu kadrą pracowniczą).

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena brutto wykonania zamówienia 60% 60 pkt
2. Długość okresu gwarancji 20% 20 pkt
3. Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych 20% 20 pktII Sposób obliczenia punktów:

1. Zasady oceny kryterium ,,Cena brutto wykonania zamówienia” (C)- 60%

W powyższym kryterium oceniania będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg. wzoru:

Niższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
C= ------------------------------------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty


2. Zasady oceny kryterium ,,Długość okresu gwarancji” (G) – 20%

Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące. Oferta obejmująca niższy okres gwarancji zostanie odrzucona.

Ilość miesięcy z badanej oferty
G= ----------------------------------------------------------------------- x 20%
Największa ilość miesięcy

3. Zasady oceny kryterium Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki
w wykonywaniu robót budowlanych (K) – 20%


K= Wysokość kary umownej określonej w zakresie zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych


Wysokość proponowanych kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia Liczba pkt
Kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 0 pkt
Kary umowne w wysokości 1,01% - 1,20 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 4 pkt
Kary umowne w wysokości 1,21% - 1,40 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 8 pkt
Kary umowne w wysokości 1,41% - 1,80 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 12 pkt
Kary umowne w wysokości 1,81% - 2,00 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 16 pkt
Kary umowne w wysokości >2,00 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki 20 pkt

Kary umowne liczone będą w procentach (podanych w ofercie Wykonawcy) od kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

SUMA= C+ G+ K

Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największa liczbę punktów.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zawartą w budżecie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji w przypadku zmiany – zmniejszenia ilości lub rodzaju wykonywanych prac budowlanych.

Wykluczenia

Szczegółowe informacje są zawarte w SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO ,,KLUCZ"

Adres

Źródlana 3

32-310 Kolbark

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

326478050

Fax

326457513

NIP

6372001588

Tytuł projektu

Ośrodek "ZACISZE" - dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu gminy Klucze

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0454/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 304