Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie oprogramowania do zarządzania przepływem danych/pracy w zakresie projektowania części dla potrzeb produkcji – 1 szt.

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-12-2017

Numer ogłoszenia

1076842

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 29.12.2017 do godz. 9:00.
2. Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres: Paweł Nowak – „AGRO-MASZ”, Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice, Polska.
3. Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć 29.12.2017 po godz. 9:00”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

44 78 74 924

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania przepływem danych/pracy w zakresie projektowania części dla potrzeb produkcji – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Strzelce Małe

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i instalacja oprogramowania do zarządzania przepływem danych/pracy w zakresie projektowania części dla potrzeb produkcji – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych cech funkcjonalnych, rozwiązań i parametrów technicznych:
• możliwość przesyłania danych w formie elektronicznej
• bazodanowy system funkcjonowania pozwalający na gromadzenie danych
• przetwarzanie danych w odniesieniu do projektów technicznych detali produkcyjnych
• zarządzanie zmianami w obrębie danych
• zarządzanie listami materiałów
• zarządzanie wersjami
• wsparcie dla projektowania współbieżnego
• niezbędna integracja ze środowiskiem projektowania, kompatybilność z aktualnie stosowanym oprogramowaniem w przedsiębiorstwie Zamawiającego
• możliwość dostępu zdalnego
Względem przedmiotu zamówienia wymagane jest jego zainstalowanie.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
2. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym oferenta lub co najmniej opatrzona jego pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentu rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa.
3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
4. W przypadku składania ofert na inne równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego należy złożyć oddzielne oferty do każdego z zamówień.
5. Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.
6. Należy składać oferty na całość przedmiotu zamówienia – składanie ofert częściowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny.
7. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
8. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
9. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania/unieważnienia postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
10. Wymaganym jest wskazanie okresu ważności oferty nie krótszego niż 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
11. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2018
12. Miejsce wykonania zamówienia: Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice, Polska.
13. Data i miejsce składania i otwarcia ofert: 29.12.2017 po godz. 9:00, Strzelce Małe 78, 97-515 Masłowice.
14. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Paweł Nowak.
15. Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty) jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
17. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
b) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena
Punktacja: od 0 do 100 pkt. Waga: 100%
Sposób przyznawania punktacji/oceny:
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena = (C min / C bof) x 100
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:100.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PAWEŁ NOWAK – „AGRO-MASZ”

Adres

97-515 Strzelce Małe

łódzkie , radomszczański

Numer telefonu

44 78 74 924

Fax

44 78 71 202

NIP

7721949152

Tytuł projektu

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R POZWALAJĄCYCH NA WPROWADZENIE NA RYNEK NOWOCZESNYCH BRON MULCZOWYCH

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0592/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MAT Usługi Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków
data wpływu oferty: 29.12.2017 r.
cena: 5 738,00 netto PLN
Liczba wyświetleń: 461