Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017z dnia 21.12.2017 r.

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1076769

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Oferenta – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Informacje potwierdzające spełnienie wymagań przez Zamawiającego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

Przygotowanie oferty:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim,
b) Ważność oferty: 2 miesiące od upływu terminu złożenia,
c) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta,
d) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
e) Oferta powinna być zgodna z parametrami wymienionymi w dokumentacji technicznej
i przedmiarze robót,
f) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres do korespondencji.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej
a) Adres do korespondencji:
INSTALBUD E. Gałek i Partnerzy Spółka Jawna
ul. Żwirki i Wigury 11
22-680 Lubycza Królewska

b) Adres e-mail:
instalbud@instalbud.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

instalbud@instalbud.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesław Gałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

84 66 17 815

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku produkcyjnego, wolno stojącego, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia. Obiekt posiada prostą, zwartą bryłę na planie prostokąta oraz przekrycie dachem dwuspadowym. Program funkcjonalny obiektu przystosowany jest dla potrzeb pracy ekipy czteroosobowej.

Powierzchnia zabudowy: 476,11 m2
Długość budynku: 36,7 m
Szerokość budynku 12,99 m
Kubatura budynku 4015 m3

W ramach budowy budynku produkcyjnego zaplanowano następujące prace:
1. roboty ziemne
2. fundamenty
3. konstrukcja stalowa
4. lekka obudowa dachu
5. obudowa ścian
6. stolarka
7. posadzka
8. wentylacja
9. studnia hydrantowa
10. instalacje elektryczne (rozdzielnia główna wraz z przyłączem, instalacja rozdzielnic, zasilanie bram
i świetlików, instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, pomiary)
11. roboty ziemne
12. przyłącze gazowe
13. wewnętrzna instalacja gazowa

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy INSTALBUD poprzez wdrożenie wyników prac B+R".
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku produkcyjnego, wolno stojącego, jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia. Obiekt posiada prostą, zwartą bryłę na planie prostokąta oraz przekrycie dachem dwuspadowym. Program funkcjonalny obiektu przystosowany jest dla potrzeb pracy ekipy czteroosobowej.

Powierzchnia zabudowy: 476,11 m2
Długość budynku: 36,7 m
Szerokość budynku 12,99 m
Kubatura budynku 4015 m3

W ramach budowy budynku produkcyjnego zaplanowano następujące prace:
1. roboty ziemne
2. fundamenty
3. konstrukcja stalowa
4. lekka obudowa dachu
5. obudowa ścian
6. stolarka
7. posadzka
8. wentylacja
9. studnia hydrantowa
10. instalacje elektryczne (rozdzielnia główna wraz z przyłączem, instalacja rozdzielnic, zasilanie bram
i świetlików, instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, pomiary)
11. roboty ziemne
12. przyłącze gazowe
13. wewnętrzna instalacja gazowa

Zakres planowanych do zamówienia robót i materiałów budowlanych został szczegółowo wyspecyfikowany
w Przedmiarze robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga udzielenia 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 36 miesięcy będzie liczone od daty ostatniego protokołu odbioru w zakresie w/w robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
44112310-4 Ścianki działowe
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45262300-4 Betonowanie
39714100-1 Wywietrzniki
45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
31213100-3 Rozdzielnie
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
31216000-3 Odgromniki
71315300-2 Usługi opomiarowania dla budownictwa
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
39721410-9 Urządzenia gazownicze

Harmonogram realizacji zamówienia

do dnia 15.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej 1 zamówienie, które obejmowało swoim zakresem budowę hali o kubaturze nie mniejszej niż 4000 m3, o wartości zamówienia
nie niższej niż 1.000.000,00 zł netto. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu robót budowlanych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi zasobami osobowymi oraz technicznymi w postaci sprzętu i maszyn, pozwalającymi na realizację zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wykazu osób (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 90%
b) Okres gwarancji: 10%
6.2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a) Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:

(Cena netto oferty najtańszej / Cena netto oferty badanej)X90 = _______ pkt


Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Wskazana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania.

Cenę całkowitą należy ustalić w oparciu o przekazane przez Zamawiającego: Dokumentację projektową, Przedmiary robót oraz Wzór umowy.

b) Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

Liczba punktów /Okres gwarancji
0 / 36 miesięcy (włącznie)
5 / 48 miesięcy (włącznie)
10 / 60 miesięcy i powyżej

Zamawiający przewidział, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferta, zawierająca okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Opis oceny ofert
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).
Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Wykluczenia

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci, którzy nie spełnią wymagań, zgodnie z pkt 5 zapytania
ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INSTALBUD" E.GAŁEK I PARTNERZY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Żwirki i Wigury 11

22-680 Lubycza Królewska

lubelskie , tomaszowski

Numer telefonu

84 661 75 13

Fax

84 661 70 86

NIP

9211693370

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy INSTALBUD poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0026/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usługowe "BRO-BUD" Misiewicz Zbigniew
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 56/A/34
data wpłynięcia oferty: 15-01-2018 r.
cena netto: 1.058.226,87 zł
cena brutto: 1.301.619,05 zł
Liczba wyświetleń: 337