Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie hali produkcyjno-magazynowej - część I

Data publikacji: 21.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1076766

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego:
SZTK TAPS Maciej Kowalski, ul. Borowa 4, 94-247 ŁÓDŹ, taps@taps.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018 godzina 12:00.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dni 12.01.2018 godzina 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

taps@taps.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Kowalski – Właściciel firmy SZTK TAPS Maciej Kowalski; Sławomir Krauze – Dyrektor ds. Rozwoju Technologicznego; Krzysztof Łęczyński – Szef Działów Produkcji, Zaopatrzenia i Logistyki; Marek Izdebski – inspektor nadzoru

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Kowalski – tel. 42 633 86 01 w. 31; Sławomir Krauze - tel. 42 633 86 01 w. 42 tel. kom. 660 548 231; Krzysztof Łęczyński – tel. 42 633 86 01 w. 39, tel. kom. 660 547 683; Marek Izdebski – tel. 607 613 104

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedstawiana oferta powinna obejmować:
Część budowlaną, część wodno-kanalizacyjną i prace geodezyjne przy budowie hali produkcyjno-magazynowej zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi przy ul. Borowej 4 (dawniej Solec 3/5) na działce o numerze ewidencyjnym 272/18 w obrębie P-6.
Szczegółowy zakres robót, technologię ich wykonania, standardy wykonania prac i materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego wyszczególniona w załączniku nr 1. [https://www.dropbox.com/sh/adlt29swqf7ah8d/AABRAe1t2Qr7_g86bzwx-SXPa?dl=0]
Wszystkie prace będące przedmiotem umowy powinny być wykonane ze stanowiących własność Wykonawcy materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym Polskim Normom i posiadającym aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu wymagane atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.
W ramach inwestycji przewiduje się następujące etapy robót:
- roboty ziemne i żelbetowe + zasypki
- instalacje sanitarne zewnętrzne + przyłącza
- instalacje elektryczne
- instalacje sanitarne i grzewcze wewnętrzne bez węzła C.O.
- obudowa + dach + konstrukcja stalowa
- posadzki + podbudowy
- zakres drogowy + chodniki.

należy wypełnić odpowiednie pozycje w załączonym kosztorysie – załącznik nr 2.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: 94-247 Łódź, ul. Borowa 4

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem budowy hali produkcyjno-magazynowej jest uruchomienie w niej ciągu technologicznego wytwarzającego znacząco ulepszone wyroby jakimi będą fotele do pojazdów szynowych przez wdrożenie na linii produkcyjnej innowacyjnej technologii opracowanej w TAPS.

Przedmiot zamówienia

Przedstawiana oferta powinna obejmować:
Część budowlaną, część wodno-kanalizacyjną i prace geodezyjne przy budowie hali produkcyjno-magazynowej zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi przy ul. Borowej 4 (dawniej Solec 3/5) na działce o numerze ewidencyjnym 272/18 w obrębie P-6.
Szczegółowy zakres robót, technologię ich wykonania, standardy wykonania prac i materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego wyszczególniona w załączniku nr 1. [https://www.dropbox.com/sh/adlt29swqf7ah8d/AABRAe1t2Qr7_g86bzwx-SXPa?dl=0]
Wszystkie prace będące przedmiotem umowy powinny być wykonane ze stanowiących własność Wykonawcy materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym Polskim Normom i posiadającym aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu wymagane atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB.
W ramach inwestycji przewiduje się następujące etapy robót:
- roboty ziemne i żelbetowe + zasypki
- instalacje sanitarne zewnętrzne + przyłącza
- instalacje elektryczne
- instalacje sanitarne i grzewcze wewnętrzne bez węzła C.O.
- obudowa + dach + konstrukcja stalowa
- posadzki + podbudowy
- zakres drogowy + chodniki.
należy wypełnić odpowiednie pozycje w załączonym kosztorysie – załącznik nr 2.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienie do 12-15 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonaną pracę od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz gwarancji na urządzenia zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez ich producentów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do nadzoru realizacji robót ujętych w Przedmiocie Zamówienia Wykonawca zapewni co najmniej:
- jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji.

Wiedza i doświadczenie

Wykaz robót budowlanych (również jako generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) wykonanych w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert – min. dwie roboty budowlane dot. budowy hal produkcyjnych/magazynowych o pow. użytkowej min. 2 tys. m2, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie hali produkcyjnej/magazynowej o pow. użytkowej min. 2 tys. m2.

Potencjał techniczny

Oświadczenie o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oświadczenie o dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawcy dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami), posiadającymi: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Oświadczenie, że firma nie jest w stanie likwidacji i upadłości.
- Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.
- Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie:
a. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
b. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za tę pracę, za każdy dzień zwłoki;
c. zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za tę pracę, za każdy dzień zwłoki; licząc od dnia uzgodnionego przez strony jako termin usunięcia wad.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki. Wykonawca powinien podzielić harmonogram robót na etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zapłata za wykonanie poszczególnych etapów nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru zatwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji należytego wykonania prac Zamawiający pozostawi sobie z każdej faktury kwotę stanowiącą 10% wysokości wynagrodzenia umownego netto.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałym Oferentom szczegółów jego oferty.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Firma TAPS po zapoznaniu się z ofertami skontaktuje się w ciągu 7 dni z wykonawcą(cami), który(rzy) złożył(li) najkorzystniejszą ofertę. Przewidziane są negocjacje dotyczące kosztów i czasu wykonania prac budowlanych. Po negocjacjach zostanie wybrana firma realizująca zlecenie.

Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia zastosowano wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako wskazania wymagań dotyczących warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji projektowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2. unieważnienia postępowania,
3. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- Oświadczenie, że firma nie jest w stanie likwidacji i upadłości.
- Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.
- Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.
- Odpis z centralnego rejestru ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wydruk z bazy danych KRS
- Oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy robót budowlanych. Odpowiednią polisę należy przedłożyć Zleceniodawcy do dnia rozpoczęcia robót.
- Wykaz robót budowlanych (również jako generalny wykonawca przy współudziale podwykonawców) wykonanych w terminie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert – min. dwie roboty budowlane dot. budowy hal produkcyjnych/magazynowych o pow. użytkowej min. 2 tys. m2, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie hali produkcyjnej/magazynowej o pow. użytkowej min. 2 tys. m2
- Kosztorys ofertowy. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Arkusze przedmiarowe są dostępne w dokumentacji budowlanej oraz w załączniku nr 2 w formie przedmiaru zbiorczego
- Oświadczenie o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
- Oświadczenie o dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonawcy dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami), posiadającymi: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania, liczona z dokładnością do dziesiątej części liczb, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb – 100,0
Szczegółowe kryteria są zawarte w załączniku nr 4.

Wykluczenia

Aby nie wystąpił konflikt interesów i spełniona została zasada konkurencyjności zamówienie nie będzie udzielane podmiotom powiązanym z firmą SZTK TAPS Maciej Kowalski osobowo i kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD TAPICERSTWA KOMUNIKACYJNEGO TAPS MACIEJ KOWALSKI

Adres

94-247 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426338601

Fax

426500996

NIP

7251092948

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii wytwarzania foteli kompozytowych do pojazdów szynowych poprzez budowę hali produkcyjnej i linii technologicznej.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0670/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zdecydowano iż firma P.H.U. „LANGE” Janusz Lange z Sulejowa będzie realizowała zadania wynikające z zapisów przetargu.
Oferta firmy P.H.U. „LANGE” Janusz Lange wpłynęła 12.01.2018 o godzinie 8:15.
Liczba wyświetleń: 371