Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-12-2017

Numer ogłoszenia

1076708

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę wyposażenia żłobka „Maluszkowo” w Nienadówce, lub skan podpisanej oferty wraz
z wymaganymi załącznikami przesyła na adres alk@op.pl

Oferty należy składać w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym Maluszkowo ul. Strzelnicza 6a, 35-103 Rzeszów lub przesłać na adres e-mail: alk@op.pl do dnia 29.12.2017r. do godziny 09:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

alk@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lubaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 911 055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka Maluszkowo w Nienadówce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Nienadówka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel główny projektu to poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Sokołów Małopolski poprzez budowę żłobka w Nienadówce w latach 2016- 2018.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka Maluszkowo w Nienadówce .
Miejsce wykonania zamówienia: 36-052 Nienadówka 696B.
Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

37520000-9

Nazwa kodu CPV

Zabawki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37520000-9 Zabawki
37524100-8 Gry edukacyjne
39161000-8 Meble przedszkolne
39100000-3 Meble

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.01.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w przypadku:
- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).
W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu
o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
b) zmiana terminu płatności- w przypadku:
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych.
d) zmiana wynagrodzenia:
zmiana urzędowej stawki podatku VAT
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.

Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena: 90 %
2. Termin dostawy: 10 %

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1. Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 90%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. Termin dostawy:
Tof w skali od 0 do 10.
gdzie:
do 20.01.2018r – 0 pkt
do 17.01.2018r. - 5 pkt
do 15.01.2018r. - 10 pkt

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krajobrazowa 20/E2

35-119 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

509911055

Fax

178501101

NIP

8133712347

Tytuł projektu

Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce

Numer projektu

RPPK.06.02.02-18-0018/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KRONET Grzegorz Dedo
ul. 3-go Maja 38/99
38-200 Jasło

Cena oferty: 141 203,75 zł
Data wpłynięcia oferty: 29.12.2017r.
Liczba wyświetleń: 664