Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa urządzeń warsztatowych

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076693

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 03.01.2018 roku, do godziny 15.00.
Adres dostarczenia oferty: Starkówiec Piątkowski 33A; 63-013 Szlachcin
e –mail: biuro@andotech.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@andotech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kostrzewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531470184

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń warsztatowych według poniższego zestawienia:
- wózek paletowy – 1 szt

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: średzki Miejscowość: Starkowiec Piątkowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń warsztatowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń warsztatowych według poniższego zestawienia:
- wózek paletowy – 1 szt

Kod CPV

43800000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia warsztatowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od podpisania umowy lub otrzymania zamówienia

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie kompletnej oferty,
- oferta powinna obejmować wszystkie wymienione prace,
- złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Dodatkowe warunki

OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU
WAŻNOŚCI OFERTY: 60 dni.
Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- opis przedmiotu oferty,
- termin realizacji zamówienia w dniach (od podpisania umowy),
- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- data ważności oferty,
- data wystawienia oferty,
- termin gwarancji,
- termin płatności,
- podpis wystawiającego ofertę.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie papierowej
listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do siedziby
firmy). Załączamy formularz ofertowy, na którym można przygotować ofertę lub użyć własnego wzoru
oferty.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
- konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy – nie dłużej niż dodatkowe 30 dni
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej należyte wykonanie umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Prosimy o zawarcie w ofercie poniższego Oświadczenia.
„Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełniących funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stopniu prawnym, lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności tych osób.”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny oferty:
1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• Cena - 60 %
• Okres gwarancji - 20%
• Termin płatności - 20 %

3. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad i wzorów:

a. Cena oferty
C = C min / Cb x 60 (% wagi)
C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena
Cmin - najniższa zaoferowana cena
Cb - cena oferty ocenianej
Dla potrzeb oceny i porównania ofert Zamawiający do powyższego wzoru będzie podstawiał zaoferowaną cenę netto.

b. Okres gwarancji
G = Gb / Gmax x 20 (% wagi)
G - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium okresu gwarancji;
Gb - długość okresu gwarancji zaoferowany przez danego wykonawcę w ofercie (w miesiącach);
Gmax – najdłuższy zaoferowany w postępowaniu okres gwarancji.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego.

c. Termin płatności
T = Tb/Tmax x 20 (% wagi)
T - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium terminu płatności;
Tmax - najdłuższy termin płatności zaoferowany w postępowaniu wyrażony w dniach ;
Tb – termin podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany wyrażony w dniach.


4.Oceną końcową oferty jest suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) wg poniższego wzoru:
W = C+T+G

5.Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

6.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących:
d. treści złożonych ofert,
e. elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7.Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej dokumentacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ANDO TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

63-013 Starkówiec Piątkowski

wielkopolskie , średzki

Numer telefonu

531 470 184

Fax

61 8515 923

NIP

6172203287

Tytuł projektu

Opracowanie prototypów maszyn rolniczych poprzez przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych i zgłoszenie do patentu innowacyjnych w skali świata produktów

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0111/16-00
Liczba wyświetleń: 124