Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zaprojektowanie i wykonanie zabudowy stoiska wystawowego podczas targów Fruit Logistica w 2018 r.

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076652

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono treść ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert. Wydłużono termin składania ofert do 03.01.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy wysłać na adres poczty elektronicznej: d.kozarzewska@polskiejagody.pl, jako skan podpisanej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.kozarzewska@polskiejagody.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominika Kozarzewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 354 586

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. zaprojektowanie zabudowy stoiska nr E20 w Hali B (City Cube) o powierzchni 27 m2 zgodnie z załączonym projektem graficznym.
2. wykonanie zabudowy stoiska, które obejmuje:
- montaż i demontaż stoiska na terenie targów,
- dostawę, montaż i demontaż wyposażenia ruchomego stoiska,
- wykonanie grafik i elementów reklamowych,
- montaż i demontaż grafik i elementów reklamowych,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- montaż i demontaż instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- montaż i demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- nadzór techniczno-organizacyjny.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Berlin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu pn. „Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. zaprojektowanie zabudowy stoiska nr E20 w Hali B (City Cube) o powierzchni 27 m2 zgodnie z załączonym projektem graficznym.
2. wykonanie zabudowy stoiska, które obejmuje:
 montaż i demontaż stoiska na terenie targów,
 dostawę, montaż i demontaż wyposażenia ruchomego stoiska,
 wykonanie grafik i elementów reklamowych,
 montaż i demontaż grafik i elementów reklamowych,
 wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia,
 montaż i demontaż instalacji elektrycznej i oświetlenia,
 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 montaż i demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 nadzór techniczno-organizacyjny.
Parametry charakterystyczne zabudowy:
 Zabudowa stoiska targowego zgodna z załączoną wizualizacją (załącznik nr 4), konstrukcja z płyty drewnopochodnej
 Powierzchnia stoiska 27 m2, zgodnie z załączonym rzutem (załącznik nr 5)
 Podłoga z białej płyty laminowanej, wraz z zabezpieczeniem folią
 Lada wg projektu, z półką od strony wewnętrznej. Lada recepcyjna musi zostać zaprojektowana w taki sposób, by była zapewniona możliwość podjechania przednią częścią wózka inwalidzkiego pod ladę
 Oświetlenie halogenowe
 Elementy dekoracyjne zgodnie z projektem - „drzewa” i kubiki wraz z wypełnieniem z trawy lub mchu. Elementy dekoracyjne należy zaprojektować i wykonać jako elementy wielokrotnego użytku.
 Wyposażenie stoiska: stół okrągły biały 3 szt., krzesła białe 12 szt., hokery białe 2 szt.
 Oferta powinna uwzględniać montaż panelu Marki Polskiej Gospodarki , który Zamawiający zapewni we własnym zakresie.
 Pomieszczenie gospodarcze z regałem na katalogi, szafka z blatem roboczym, lodówka, zlew, czajnik, wieszak na okrycia zamontowany na ścianie, kosz.

Konstrukcję stoiska należy wykonać do dnia 6 lutego 2018 r. do godz. 12:00, wykonanie stoiska należy zakończyć do godz. 22:00. Demontaż stoiska należy rozpocząć 9 lutego od godz. 18:00.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji całości umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 10 lutego 2018 r.
Harmonogram realizacji zamówienia:
1. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu zabudowy stoiska nr E20 w Hali B (City Cube) o powierzchni 27 m2 zgodnie z załączonym projektem graficznym do 10.01.2018 r.
2. Wykonanie Konstrukcji stoiska do dnia 6 lutego 2018 r. do godz. 12:00,
3. Wykonanie całości stoiska należy zakończyć do dnia 6 lutego 2018 r. do godz. 22:00,
4. Demontaż stoiska należy rozpocząć 9 lutego od godz. 18:00 i zakończyć do 10 lutego 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje specjalnych wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Należy wykazać doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty, co najmniej trzech zamówień polegających na wykonaniu zabudowy stoiska wystawowego na targach odbywających się na rynkach zagranicznych.
Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie wypełnionego Załącznika nr 3.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje specjalnych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje specjalnych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie na podstawie podpisanego oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 2.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
 w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy,
 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1 )Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
a) OŚWIADCZENIA
b) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY W REALIZACJI PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUG

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena dokonywana będzie na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena netto (C) 80 pkt.
2. Termin płatności w dniach (P) 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
1. Cena netto (C)
Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C = (C min / Co) x 80 pkt., gdzie
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena netto”
Cmin - najniższa cena netto za realizację całego zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu
Co - cena netto za realizację całego zamówienia w aktualnie badanej ofercie
Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania zapytania ofertowego.

2. Termin płatności w dniach (P)
Pod uwagę brany będzie termin płatności w dniach. Najwyższą liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności w dniach. Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
P = Po/Pmax x 20 pkt.
P – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium „Termin płatności w dniach”
Po – termin płatności w dniach w aktualnie badanej ofercie
Pmax – najdłuższy termin płatności w dniach spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu

Całkowita liczba przyznanych punktów będzie sumą punktów otrzymanych w ww. kryteriach. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 punktów. Oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.

Adres

23-413 Olchowiec

lubelskie , biłgorajski

Numer telefonu

84 627 32 28

NIP

9182147586

Tytuł projektu

Promocja marek produktowych Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-06-0018/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stamann Marek Staniszewski
Szczepankowo 110c
61-311 Poznań
data wpłynięcia oferty: 03.01.2018
Liczba wyświetleń: 237