Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące doradztwa inywidualnego i grupowego oraz zajęć pedagogicznych z Uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Wąchock woj. świętokrzyskiego.

Data publikacji: 27.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

Numer ogłoszenia

1076649

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (Załącznik nr 1 i 2) dostępnego w wersji Word.
2. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: "Oferta na przeprowadzenie doradztwa/zajęć pedagogicznych w projekcie „Naukowe grywalizacje - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub:
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail:
biuro.sceir@gmail.com w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: "Oferta na przeprowadzenie doradztwa/zajęć pedagogicznych w projekcie „Naukowe grywalizacje - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock”
c) Miejsce złożenia oferty: Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona, ul. Śniadeckich 31/13, 25 – 366 Kielce
3. Termin złożenia ofert: 10.01.2017 r. do godziny 12.00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.sceir@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Wrona

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692113234

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja doradztwa i zajęć pedagogicznych w ramach projektu pn. „Naukowe grywalizacje - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona w partnerstwie z Gminą Wąchock dotyczące przeprowadzenia doradztwa i zajęć pedagogicznych dla Uczniów klas I – VII Szkół Podstawowych w Wąchocku, Parszowie i w Wielkiej Wsi z terenu gminy Wąchock woj. świętokrzyskiego, tj.:

 Część 1. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla klas IV – VII (170 h dla 85 os – 2h/os)
 Część 2. Przeprowadzenie doradztwa grupowego „Kariera na maksa” dla klas I – III (30h x 8gr. = 240 h – 2 edycje)
 Część 3. Przeprowadzenie warsztatów grupowych „Twórcze umysły” dla klas IV – VII (30h x 8gr. = 240h – 2 edycje)
 Część 4. Blok zajęć pedagogicznych (15h x 16 gr. = 240h – 2 edycje)

zgodnie z opracowanymi planami i programami przebiegu doradztwa i zajęć pedagogicznych w zakresie wspomagania uczniów szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Wąchock woj. świętokrzyskiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Wąchock, Parszów, Wielka Wieś

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy przeprowadzą doradztwo:
 Część 1. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla klas IV – VII (170 h dla 85 os – 2h/os)
 Część 2. Przeprowadzenie doradztwa grupowego „Kariera na maksa” dla klas I – III (30h x 8gr. = 240 h – 2 edycje)
 Część 3. Przeprowadzenie warsztatów grupowych „Twórcze umysły” dla klas IV – VII (30h x 8gr. = 240h – 2 edycje)
 Część 4. Blok zajęć pedagogicznych (15h x 16 gr. = 240h – 2 edycje)
w szkołach podstawowych gmin Parszów, Wielka Wieś i Wąchock zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa grupowego, indywidualnego i zajęć pedagogicznych zgodnie z poniższą specyfikacją:

 Część 1. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla klas IV – VII (170 h dla 85 os – 2h/os) w okresie styczeń 2018 – czerwiec 2019.
Celem doradztwa jest rozwój umiejętności identyfikacji przez Uczniów własnych predyspozycji edukacyjnych i zawodowych. Po rozmowie i wypełnieniu testów kwalifikacji, doradca opracuje dla Uczestników Indywidualny Plan Działań, pomocny w procesie analizy i bilansie swoich mocnych stron i przyszłych wyborach edukacyjnych. Metody pracy: programy multimedialne, testy predyspozycji, charakterystyki zawodów.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji z realizacji doradztwa: Indywidualne Plany Działań Uczestników doradztwa, dzienników zajęć, list obecności, potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.

 Część 2. Przeprowadzenie doradztwa grupowego „Kariera na maksa” dla klas I – III (30h x 8gr. = 240 h – 2 edycje) w okresie styczeń 2018 – czerwiec 2019.
Celem doradztwa jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej, a następnie zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, diagnoza i rozwijanie talentów, kształtowanie szacunku do pracy. Metody pracy: prezentacja multimedialna, ćwiczenia w grupach, rozmowa kierowana.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji z realizacji doradztwa: dzienników zajęć, list obecności, potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.

 Część 3. Przeprowadzenie warsztatów grupowych „Twórcze umysły” dla klas IV – VII (30h x 8gr. = 240h – 2 edycje) w okresie styczeń 2018 – czerwiec 2019.
Celem jest poznanie efektywnych sposobów i technik uczenia się. Uczestnik nabędzie umiejętności prawidłowego uczenia się i dobrej organizacji czasu pracy: twórcze myślenie, poprawa koncentracji, ćwiczenia na dobrą pamięć, techniki uczenia się z poszczególnych przedmiotów, techniki zapamiętywania, sposoby na szybsze czytanie, aktywne słuchanie. Metody pracy: wykład, dyskusja, praca w grupach.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji z realizacji doradztwa: dzienników zajęć, list obecności, potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.

 Część 4. Blok zajęć pedagogicznych (15h x 16 gr. = 240h – 2 edycje) w okresie styczeń 2018 – czerwiec 2019.
Celem zajęć pedagogicznych jest lepsze poznanie siebie, nauka współpracy w grupie, zdobycie większej pewności siebie i zręczności w komunikowaniu się, wypracowanie pozytywnych uczuć w stosunku do własnej osoby, rozpoznawanie różnicy między uczuciami a działaniami, odpowiedzialność za swoje czyny, kreowanie postaw edukacyjnych – przekonanie o potrzebie uczenia się. Metody pracy: burza mózgów, ćwiczenia integracyjne, swobodna ekspresja słowna, praca w grupach indywidualna, ćwiczenia ruchowe, techniki relaksacyjne.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji z realizacji zajęć pedagogicznych: dzienników zajęć, list obecności, potwierdzenia otrzymania przez uczestników materiałów szkoleniowych.

Zajęcia „Twórcze umysły” oraz „Kariera na Maxa” prowadzone będą z wykorzystaniem grywalizacji opracowanych przez Wnioskodawcę. Celem głównym zastosowania tego narzędzia będzie wykonanie określonych zadań - kamieni milowych i osiągnięcie celu-wygranej. W ramach prowadzenia metodą grywalizacji zajęć zostaną opracowane specjalne scenariusze bazujące na metodzie grywalizacji, będą wykorzystywane smartphony i tablety, klasa zmieni się w przestrzeń do gry, uczniowie wyjdą z ławek i będą zdobywać punkty doświadczenia. Wprowadzenie grywalizacji wniesie do zajęć wiele korzyść: uczniowie sami monitorują swoje postępy, angażują się w wykonywanie zadań, łatwiej przychodzi im zapamiętywanie, nauka przestaje objawiać im się jako „zło konieczne”, sami pragną poszerzać swoją wiedzę, uczą się pracy w grupie.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia:
marzec 2018 - czerwiec 2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1. Dotyczące doświadczenia zawodowego
a) kryteria formalne:
i. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,
ii. posiadanie minimum 2 – letniego doświadczenia zawodowego / 250 h w pracy jako doradca/ pedagog.
iii. posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć/szkoleń/warsztatów dla Uczniów szkół podstawowych
2. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego musi wskazać informacje potwierdzające spełnianie powyższych wymagań. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Zakres wykluczenia
Zamówienie publiczne nie może być udzielone:
a) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku doradcy/pedagoga

Potencjał techniczny

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca na wykonanie zlecenia.

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Zamówienie ofertowe
2. Załączniki do zamówienia ofertowego
3. CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria formalne:
Wykonawca spełniający kryteria formalne wypełnia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, który dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. załącznika w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia warunku. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie. Pod uwagę będą brane następujące elementy:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie
Sposób oceny: metodą 0-1 w sposób: spełnia – nie spełnia
b) Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe / 250h w pracy jako doradca zawodowy/pedagog
Sposób oceny: metodą 0-1 w sposób: spełnia – nie spełnia
c) posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć/szkoleń/warsztatów dla Uczniów szkół podstawowych
Sposób oceny: metodą 0-1 w sposób: spełnia – nie spełnia

X. KRYTERIA WYBORU OFERT
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. C - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt),
2. D - Doświadczenie 40% (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt),
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = C + D
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
C = (Cmin:C)x60
C – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C– cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie” w ramach szkolenia:
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Oferent musi wykazać doświadczenie z okresu min. 2 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie realizacji zajęć w obszarze tematycznym, zgodnym z przedmiotem zamówienia. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.
D =Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 250 godz. realizacji doradztwa/zajęć pedagogicznych – 10 pkt
b) od 251 do 500 godz. realizacji doradztwa/zajęć pedagogicznych - 20 pkt
c) od 501 do 750 godz. realizacji doradztwa/zajęć pedagogicznych - 30 pkt
d) powyżej 750 godz. realizacji doradztwa/zajęć pedagogicznych - 40 pkt

Wykluczenia

Zakres wykluczenia
Zamówienie publiczne nie może być udzielone:
a) osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU KRZESISŁAWA WRONA

Adres

Stefana Żeromskiego 28/10

25-370 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

692113234

NIP

6571680617

Tytuł projektu

Naukowe grywalizacje - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wąchock.

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0058/17-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Doradztwa Zawodowego Ewelina Ptak; ul. Sabinówek 3/49, 25 – 530 Kielce, data wpłynięcia 10.01.2018 r., cena 59,00 zł za godz. (60 pkt.), doświadczenie 40 pkt. Razem 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 683