Strona główna
Logo unii europejskiej

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOGA W ŚWIETLICACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH PCK W WOJ. LUBELSKIM - ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076647

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionych i podpisanych: formularza ofertowego (stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z załącznikami w terminie do 03.01.2017 r. (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
a) pisemnie do siedziby Zamawiającego: ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin (biuro czynne jest w dni robocze od 8:00 do 16:00). W przypadku oferty pisemnej, formularz ofertowy wraz z załącznikiem należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta dotycząca pracy jako psychologa w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych PCK. Nie otwierać przed dniem oceny”. Dodatkowo należy dopisać części zamówienia, których dotyczy oferta oraz imię, nazwisko i adres osoby składającej ofertę LUB nazwę i adres podmiotu składającego ofertę.
b) elektronicznie na adres oknonaswiat.lublin@pck.org.pl, przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .jpg.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oknonaswiat.lublin@pck.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewelina Bury, Iwona Budka, Agnieszka Cieśluk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 532 08 27 w. 25 i w. 12

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji psychologa, odpowiedzialnego za realizację zajęć indywidualnych i/lub grupowych - w zależności od potrzeb, z podopiecznymi świetlic opiekuńczo-wychowawczych PCK w woj. lubelskim.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pełnienie funkcji psychologa odpowiedzialnego za realizację zajęć indywidualnych i/lub grupowych - w zależności od potrzeb, z podopiecznymi świetlic opiekuńczo-wychowawczych PCK w woj. lubelskim.
Poradnictwo psychologiczne jest elementem Zadania nr 1 – „Uruchomienie i prowadzenie świetlic środowiskowych”, którego celem jest m.in. zapewnienie wsparcia psychologicznego na rzecz podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych PCK.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji psychologa, odpowiedzialnego za realizację zajęć indywidualnych i/lub grupowych - w zależności od potrzeb, z podopiecznymi świetlic opiekuńczo-wychowawczych PCK w woj. lubelskim.

Zapytanie składa się z 18 części dotyczących oddzielnie każdej ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych PCK w woj. lubelskim: Dęblin w pow. ryckim (2 świetlice), Prażmów w pow. ryckim, Siedliszcze w pow. chełmskim (2 świetlice), Rejowiec w pow. chełmskim, Sobianowice w pow. lubelskim, Przybysławice w pow. lubelskim, Połoski w pow. bialskim, Drelów w pow. bialskim, Moniatycze w pow. hrubieszowskim, Mircze w pow. hrubieszowskim, Śniadówka w pow. puławskim, Kołacze w pow. włodawskim, Goraj w pow. biłgorajskim, Kraśnik w pow. kraśnickim, Lisów w pow. lubartowskim, Garbów w pow. lubelskim.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. dotyczących realizacji od 1 do 18 części zamówienia. W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia należy złożyć jedną ofertę, uzupełniając część formularza ofertowego, dotyczącą wybranej świetlicy. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną (maksymalnie 18) części zamówienia należy złożyć jedną ofertę, uzupełniając części formularza ofertowego dotyczące wybranych świetlic.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. , z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami. W przypadku, jeśli do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie/ą wyłoniony/ni Wykonawca/y będący osobą fizyczną, Zamawiający zawrze z nim/i umowę/y zlecenie. W przypadku, jeśli do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie/ą wyłoniony/ni Wykonawca/y nie będący osobą fizyczną, Zamawiający zawrze z nim/i umowę/y o współpracę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca/y posiada/ją prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753).

Wiedza i doświadczenie

Warunek nr 1:
W przypadku osób fizycznych: posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia - załączą do oferty ksero lub skan dyplomu i/lub innych stosownych dokumentów oraz wykażą wykształcenie w punkcie II formularza oferty (tabela „Kwalifikacje składającego ofertę”).
W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi: posiadają lub zapewnią kadrę (dysponują co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia), posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia - załączą do oferty ksero lub skan dyplomu i/lub innych stosownych dokumentów wskazanej imiennie osoby oraz wykażą jej wykształcenie w punkcie II formularza oferty (tabela „Kwalifikacje składającego ofertę”).
Warunek nr 2
Wykonawca/y posiada/ją wiedzę specjalistyczną z danego zakresu oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w podobnym charakterze.
W przypadku osób fizycznych: posiadają min. dwuletnie doświadczenie w podobnym charakterze – załączą do oferty kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, m.in. referencji, umów o pracę/ umów cywilnoprawnych, faktur/ rachunków, protokołów do umów stanowiących potwierdzenie realizacji podobnych usług oraz wykażą doświadczenie w punkcie III formularza oferty (tabela „Doświadczenie składającego ofertę”), przy czym przez „minimum dwuletnie doświadczenie” rozumie się min. 24 miesięczne doświadczenie w przeciągu ostatnich 5 lat.
W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi: posiadają lub zapewnią kadrę (dysponują co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia), posiadającą min. dwuletnie doświadczenie w podobnym charakterze - załączą do oferty kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie wskazanej imiennie osoby, m.in. referencji, umów o pracę/ umów cywilnoprawnych, faktur/ rachunków, protokołów do umów stanowiących potwierdzenie realizacji podobnych usług oraz wykażą jej doświadczenie w punkcie III formularza oferty (tabela „Doświadczenie składającego ofertę”), przy czym przez „minimum dwuletnie doświadczenie” rozumie się min. 24 miesięczne doświadczenie w przeciągu ostatnich 5 lat.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek 1
Wykonawca/y posiada/ją prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753).

Warunek nr 7
Wykonawca/y nie należy/ą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Warunek nr 6
W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Warunek nr 8
Psycholog nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.

Warunek nr 9
Psycholog wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

Warunek nr 10
Psycholog nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą, w zakresie:
a) terminu realizacji umowy;
b) harmonogramu realizacji umowy;
c) zmiany systemu organizacji pracy i/lub jego częstotliwości;
d) zmiany liczby godzin (tj. zwiększenia i/lub zmniejszenia liczby);
e) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dotyczy warunku nr 1
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego ksera lub skanu dyplomu/innych stosownych dokumentów oraz uzupełnionej części II formularza oferty (tabela „Kwalifikacje składającego ofertę”). Zapis ma zastosowanie również w przypadku osób wskazanych imiennie przez Wykonawców nie będących osobami fizycznymi.

Dotyczy warunku nr 2
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych do oferty kopii/skanów dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie m.in. referencji, umów o pracę/ umów cywilnoprawnych, faktur/ rachunków, protokołów do umów stanowiących potwierdzenie realizacji podobnych usług oraz części III formularza oferty (tabela „Doświadczenie składającego ofertę”). Zapis ma zastosowanie również w przypadku osób wskazanych imiennie przez Wykonawców nie będących osobami fizycznymi.

Dotyczy warunku nr 3
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie przedstawionej propozycji cenowej w formie stawki brutto za 1 godzinę zegarową (60 min.) pracy jako psycholog w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych PCK w części IV formularza oferty (tabela „Oferta cenowa”).

Dotyczy warunków nr 4, 5, 7
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dotyczy warunku nr 6
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksera potwierdzonego za zgodność z oryginałem (dotyczy wyłącznie Wykonawców nie będących osobami fizycznymi).

Dotyczy warunków nr 8, 9, 10
Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Psychologa zawartego w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Złożone oferty rozpatrywane będą oddzielnie dla każdej z 18 części zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert dotyczących pracy w charakterze psychologa na podstawie następujących kryteriów: Cena = 50% (C); Doświadczenie zawodowe w pracy w podobnym charakterze w przeciągu ostatnich 5 lat = 20% (D) ; Deklarowana ilość świetlic objętych wsparciem = 30% (I).
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + I) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza udział Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wyklucza udział Wykonawców, którzy są osobami zatrudnionymi w instytucji zaangażowanej w realizację RPO, tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Regionalnym Ośrodku EFS i Krajowej Instytucji Wspomagającej na podstawie stosunku pracy, a pracując jako doradca prawny w świetlicach PCK w województwie lubelskim znalazłyby się w sytuacji, w której zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Puchacza 6

20-323 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815320827

Fax

815329087

NIP

7120160508

Tytuł projektu

Okno na świat - nowe otwarcie

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0027/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 621