Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - Umowa zlecenie – Technolog – 1 os.

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076642

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 03.01.2018r.
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. CV Wykonawcy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pd@aluron.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Durbas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 6210600

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Technolog – 1 os. formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii ognioodpornych systemów stolarki aluminiowej i fasad FENIX® do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych” Działanie 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii ognioodpornych systemów stolarki aluminiowej i fasad FENIX® do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii ognioodpornych systemów stolarki aluminiowej i fasad FENIX® do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych.” w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia:
Etap II - do 31.07.2019.
Etap IV – do 31.01.2020
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który na moment realizacji zamówienia spełnia łącznie następujące warunki:
a) Wykształcenie: średnie techniczne, preferowane z zakresu mechaniki i budowy maszyn
b) Minimum 10 letnie doświadczenie w zakresie projektowane i wdrażania nowych profili oraz akcesoriów w systemach okienno -drzwiowych
c) Znajomość obsługi programów Autocad, Ironcad oraz Stolcad lub równoważnych.
d) Udział w min. 1 projekcie B+R
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena 100% (stawka brutto za roboczogodzinę)

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cn / Cof.b. x 100%,
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof.b. – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów
3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

Wykluczenia

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ALURON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Okólna 10/nie dot.

42-400 Zawiercie

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

696875371

NIP

9462343265

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii ognioodpornych systemów stolarki aluminiowej i fasad FENIX® do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0071/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Krzysztof Kasperek
data wpływu: 02.02.2017r
cena brutto : 100 pln
Liczba wyświetleń: 268