Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/12 RPO WM/2017 na realizację usługi polegającej na określeniu kosztu zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów z wyszywania makatki łańcuszkiem

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076592

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.01.2018r. do godziny 15.00 włącznie w siedzibie biura projektu.
Miejsce złożenia oferty: biuro projektu „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA pod adresem 33-114 Rzuchowa 1,czynne: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

naszepogorze.naszetradycje@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Czaja

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

14 307 05 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego planuje się realizację usługi polegającej na określeniu kosztu zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów z wyszywania makatki łańcuszkiem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Rzuchowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w ramach którego planuje się realizację usługi polegającej na określeniu kosztu zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów z wyszywania makatki łańcuszkiem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest określenie kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów z wyszywania makatki łańcuszkiem wraz z dostarczeniem ich do Zamawiającego
w ramach projektu pt. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje”.

• płótno bawełniane białe – 40 mb,
• mulina w kolorze niebieskim – 200 sztuk,
• wzory makatek – 20 sztuk,
• kalka do odbicia wzorów – 20 sztuk,
• pisaki do tkanin – 5 sztuk.

Kod CPV

37810000-9

Nazwa kodu CPV

Wyroby rękodzielnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

20.12.2017r. - ogłoszenie konkursu ofert
03.01.2018r. do godz. 15:00 - termin składania ofert
04.01.2018r. - wybór zwycięzcy konkursu
08.01.2018r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
10.01.201r. - ostateczny termin wykonania zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędne zasoby do wykonania zamówienia.

Wykonawca nie może podzlecać przeprowadzenia zadania osobom ani podmiotom trzecim, przedmiot zamówienia w całości musi zostać przeprowadzony samodzielnie przez Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy:
a) posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie prac objętych niniejszym postępowaniem – minimum 2 zrealizowane zamówienia (podobne do badanej oferty).

Dodatkowe warunki

Oferent składa jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Zapytania Ofertowego,
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych (konsorcja).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Oferentom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie
o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Oferent zobowiązany jest jako załącznik do Zapytania Ofertowego dostarczyć dokumenty potwierdzające zrealizowane wcześniej usługi (referencje) zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych zamówień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez ofertę wynosi 100.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
a) łączna cena całości usługi BRUTTO – waga 90 punktów

liczba punktów (cena)= (najniższa cena spośród złożonych ofert / cena badanej oferty) x 90 punktów

b) doświadczenie w branży – waga 10 punktów

liczba punktów (doświadczenie) = (liczba zrealizowanych podobnych zamówień badanej oferty / największa liczba zrealizowanych podobnych zamówień) x 10 pkt


Z Oferentem, którego oferta uzyska największą ilość punktów, Zamawiający zawrze stosowną umowę. Umowa zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

W przypadku uzyskania przez Oferentów równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia oferty (data, godzina) w biurze projektu.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA

Adres

33-114 Rzuchowa

małopolskie , tarnowski

Numer telefonu

143070501

NIP

8732919882

Tytuł projektu

Nasze Pogórze, Nasze Tradycje

Numer projektu

RPMP.06.01.03-12-0383/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OPTIMA Helena Mikuła
Ładna 148D
33-156 Skrzyszów

Data wpłynięcia oferty: 03.01.2018r.

Cena oferty: 2 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 284