Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych pod piłę linową i suwnicę bramową

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1076576

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin realizacji i zakres robót określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Kamieniarski „LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat, Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń.
3. Termin składania ofert upływa 05.01.2018r. o godz. 15.00.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.01.2018r. o godz. 15.30.
5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ryszard Karwat - właściciel

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Wykonanie fundamentów pod piłę linową wraz ze zbiornikami technologicznymi: budowa fundamentów, budowa zbiorników technologicznych na wodę, budowa torowiska pod wózek do transportu kamienia pod piłę linową
Zadanie 2: Budowa fundamentów, utwardzenie terenu i wykonanie belek pod suwnicę bramową: wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu w obrębie suwnicy bramowej – 510m2 (zakres robót obejmuje roboty ziemne wraz z wywozem urobku, wykonanie podbudowy z pospółki grubości 30 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy wierzchniej z klińca 12 cm po zagęszczeniu), wykonanie belek pod stojaki na płyty, belek 20x30 cm o łącznej długości 272.00 m (zakres robót obejmuje, wykonanie rowków, wykonanie podbudowy, wykonanie szalunków pod belki, wykonanie zbrojenia belek, zabetonowanie belek, pielęgnację betonu), belki wykonane z betonu B20 na podbudowie z pospółki i klińca

Zakres robót określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Ustrobna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakres robót określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w jej załącznikach.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych”.
2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na działce 829/2, położonej w miejscowości Ustrobna, Gmina Wojaszówka, powiat krośnieński (Ustrobna 281, 38-406 Odrzykoń).
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące prace:

Zadanie 1: Wykonanie fundamentów pod piłę linową wraz ze zbiornikami technologicznymi: budowa fundamentów, budowa zbiorników technologicznych na wodę, budowa torowiska pod wózek do transportu kamienia pod piłę linową.

Zadanie 2: Budowa fundamentów, utwardzenie terenu i wykonanie belek pod suwnicę bramową: wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu w obrębie suwnicy bramowej – 510m2 (zakres robót obejmuje roboty ziemne wraz z wywozem urobku, wykonanie podbudowy z pospółki grubości 30 cm po zagęszczeniu, wykonanie warstwy wierzchniej z klińca 12 cm po zagęszczeniu), wykonanie belek pod stojaki na płyty, belek 20x30 cm o łącznej długości 272.00 m (zakres robót obejmuje, wykonanie rowków, wykonanie podbudowy, wykonanie szalunków pod belki, wykonanie zbrojenia belek, zabetonowanie belek, pielęgnację betonu), belki wykonane z betonu B20 na podbudowie z pospółki i klińca.4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej
(Załącznik nr 7 do SIWZ). Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od objętego niniejszym Ogłoszeniem. W związku ww. ofertę należy złożyć tylko na prace do tej pory niewykonane – tj. na wyszczególnione w pkt. 4.3.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45432111-5 podłoża i posadzki

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30.04.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Posiadają odpowiedni potencjał i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

2.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Oferowana cena (C) - 80%, 80 pkt.
2. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (G) - 20%, 20 pkt.

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C = ( PC / PB ) x 80 pkt.

gdzie,
P C - ilość punktów za kryterium cena,
P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
P B – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

5. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały” liczona w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 72 miesiące wykonawca otrzyma pkt. wg wzoru:

G = ( GO / GMAX ) x 20 pkt.

gdzie:
G - liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium,
GMAX. - najdłuższy oferowany kres gwarancji,
GO - okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 72 miesiące).

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie następującego wzoru:

O = C + G
gdzie:
O - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo skarbowe, przestępstwo o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
m) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
n) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KARWAT RYSZARD ZAKŁAD KAMIENIARSKI "LUKS-GRANIT" USŁUGI KAMIENIARSKIE, USTROBNA 281, 38-406 ODRZYKOŃ

Adres

38-406 Ustrobna

podkarpackie , krośnieński

Numer telefonu

(13) 42 211 61

Fax

(13) 42 211 61

NIP

6842240587

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego "LUKS-GRANIT" w Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji dużych płyt kamiennych

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0100/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Kamieniarski "GRANITEX" s. c., ul. Lwowska 108, 37-200 Przeworsk, 04.01.2018r., cena brutto : 330 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 219