Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe dot. podstaw ksiegowosci w spóldzielniach socjalnych.

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076557

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie Bazy Konkurencyjności), na adres: sieradzan@dobrarobota.org lub w formie papierowej (z dopiskiem „3/TPBA/OWES/2018”) w biurze projektowym partnera projektu - Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk do dnia 03.01.2018 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro projektowe otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Niekompletna oferta zostanie odrzucona.• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sieradzan@dobrarobota.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk, Paulina Sieradzan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(58) 343 28 37

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie od 1 do 2 jednodniowych szkoleń
(1 szkolenie – 8 godzin bez uwzględnienia przerwy kawowej i obiadowej; 1 godzina szkolenia – 60 min.) z tematu: „Wprowadzenie w podstawy księgowości dla spółdzielni socjalnych” w terminie do 31.12.2018 oraz od 1 do 2 jednodniowych szkoleń
(1 szkolenie – 8 godzin bez uwzględnienia przerwy kawowej i obiadowej; 1 godzina szkolenia – 60 min.) z tematu: „Sprawozdawczość oraz zatrudnienie
w spółdzielniach socjalnych”, w terminie do 31.12.2018.

Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy oraz obligatoryjny zakres merytoryczny programu szkolenia zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego, znajdującego się w załączniku.
Pozostałe szczegóły dotyczące zamówienia będą ustalane wraz z wyłonionym Wykonawcą a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gdańskie, będącym jednym z partnerów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Praca w obszarze objętym wsparcie OWES, tj. miasto Gdańsk, miasto Gdynia, miasto Sopot, a także powiaty: gdański, kartuski, tczewski, pucki, wejherowski, nowodworski.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z tematu: „Wprowadzenie w podstawy księgowości dla spółdzielni socjalnych” oraz z tematu: „Sprawozdawczość oraz zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych”, w terminie do 31.12.2018 dla Odbiorców Projektu, skierowanych na szkolenia przez Zamawiającego tj. grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne (PS).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie od 1 do 2 jednodniowych szkoleń
(1 szkolenie – 8 godzin bez uwzględnienia przerwy kawowej i obiadowej; 1 godzina szkolenia – 60 min.) z tematu: „Wprowadzenie w podstawy księgowości dla spółdzielni socjalnych” w terminie do 31.12.2018 oraz od 1 do 2 jednodniowych szkoleń (1 szkolenie – 8 godzin bez uwzględnienia przerwy kawowej i obiadowej; 1 godzina szkolenia – 60 min.) z tematu: „Sprawozdawczość oraz zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych”, w terminie do 31.12.2018.
Uczestnikami będą Odbiorcy Projektu, skierowani na szkolenia przez Zamawiającego tj. grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne (PS). Każda grupa szkoleniowa składa się średnio z 15 osób w wieku powyżej 18 lat. Termin każdego szkolenia podany zostanie na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć.
Wykonawca szkolenia będzie zobowiązany do:
a) przygotowania szczegółowego programu szkolenia, i przesłanie do akceptacji Zamawiającego co najmniej na 10 dni roboczych przed szkoleniem;
b) merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń uzgodnionych z Zamawiającym oraz przesłanie materiałów Zamawiającemu najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem (wraz z uzupełnionymi uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego). W skład materiałów szkoleniowych wchodzą: prezentacja, przykładowe druki, itp. Wszystkie materiały posiadają odpowiednie ologowanie, które zostanie dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej;
c) przeprowadzenie zajęć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
d) Trener po zakończeniu szkolenia, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet podpisanych i uzupełnionych dokumentów, związanych z przeprowadzonym szkoleniem (listy obecności, ankiety poszkoleniowe itp.).

Program szkoleń powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

Szkolenie: „Wprowadzenie w podstawy księgowości dla spółdzielni socjalnych”
• Podstawy prawne prowadzenie księgowości w spółdzielni socjalnej.
• Odpowiedzialność kierownictwa jednostki.
• Rodzaje dokumentów w organizacji.
• Nadrzędne zasady rachunkowości.
• Dokumentacja finansowa ze szczególnym uwzględnieniem polityki rachunkowości.
• Ewidencjonowanie kosztów i przychodów z elementem planu kont.
• Koszty statutowe i administracyjne.
• Opis dokumentów księgowych.
• Archiwizacja dokumentów księgowych – terminy.
• Podatki i sprawozdawczość SPS (PIT, CIT, VAT, zwolnienia podatkowe,
opodatkowanie otrzymanych dotacji, sprawozdanie finansowe roczne).

Szkolenie: „Sprawozdawczość oraz zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych”

• Wstęp do sprawozdawczości w spółdzielni socjalnej (ministerstwa, Urząd Skarbowy, KRS,
najważniejsze daty)
• Budowa bilansu, rachunek wyników/zysków i strat, informacja dodatkowa –
budowa i metody sporządzania. Jak czytać sprawozdanie?.
• Konstruowanie przykładowego sprawozdania finansowego.
• Inwentaryzacja.
• Zasady zatrudniania współpracowników i pracowników w spółdzielni socjalnej.
Omówienie specyfiki spółdzielczej umowy o pracę.
• Rozliczenia z PFRON i PUP.
• Rozliczenia z ZUS.
• Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń z pracownikami. Omówienie składników płac.
Rozliczanie zwolnień lekarskich. Urlopy.
• Umowy wolontarystyczne, umowy stażowe.
• Rozliczenie kosztów podróży służbowych.
Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania. Planowany na etapie zapytania termin zakończenia realizacji usług – 31.12.2018. Pozostałe szczegóły zostały zawarte w treści zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku.

Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy zlecenia nie złożą oświadczenia o łącznym zaangażowaniu w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekraczającym 276 godz/miesiąc.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

2) Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje potwierdzające wiedzę z tematu podanego w niniejszym zapytaniu lub tożsamym zakresie tematycznym.
o weryfikacja: dokumenty potwierdzające wykształcenie: odpis ukończenia studiów wyższych itp. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje: dyplomy, certyfikaty lub inne.
b) Posiadają doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług szkoleniowych o takim samym temacie, jak podany w niniejszym zapytaniu ofertowym lub tożsamym zakresie tematycznym w wymiarze minimum 300 godzin.
o weryfikacja: CV trenera oraz wykaz potwierdzający przeprowadzenie minimum 300 godzin szkoleń o temacie takim samym lub tożsamym z podanym w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 3).
c) Znajomość specyfiki Trzeciego Sektora.
o weryfikacja: dokumenty potwierdzające współpracę trenera z podmiotami Trzeciego Sektora: zaświadczenia, rekomendacje itp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
a) Załącznik nr 2 - o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
b) Załącznik nr 3 - wykaz potwierdzający przeprowadzenie minimum 300 godzin szkoleń o temacie takim samym lub tożsamym z podanym w przedmiocie zamówienia.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie z kwalifikacjami potwierdzającymi wiedzę związaną z tematem podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
d) Kopie dokumentów potwierdzających współpracę z podmiotami Trzeciego Sektora.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert nastąpi na podstawie trzech kryteriów:

1. Koszt usługi - Cena brutto za 1 godzinę szkolenia – waga 50% . Cena musi zawierać w sobie wszelkie niezbędne koszty, które Wykonawca przewiduje ponieść w związku z realizacją usługi m.in. koszty związane z przygotowaniem materiałów dla uczestników szkolenia, koszt dojazdu na szkolenie, ewentualny nocleg.
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego cenę brutto za 1 godzinę szkolenia.
2. Doświadczenie/kwalifikacje oferenta – w prowadzeniu szkoleń takich samych lub tożsamych z tematem podanym w treści niniejszego zapytania ofertowego - waga 40%. Ocena zostanie dokonana na podstawie wykazanej liczby godzin szkoleń.
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 3 uwzględniającego liczbę godzin szkoleń
3. Zasoby – zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę min. na ½ etatu lub umowę cywilno-prawną o równoważnym wymiarze) w ramach prowadzonej działalności, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – waga 10%. Za osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się:
a. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
c. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
d. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
e. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj. osoby:
 bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach),
 bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności w postaci specjalistycznego zakwaterowania wspieranego),
 z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą),
 z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnieni), przy czym osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być zaliczane do tej grupy osób, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach,
 osoby korzystające z PO PŻ.
o Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 uwzględniającego liczbę osób przedstawionych do realizacji usługi, zgodnie z zapisami powyższego kryterium .

Uwaga: W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).


Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:

1. Koszt usługi - Cena brutto za 1 godzinę szkolenia
CRn
KU = --------------------------- x 50 pkt.
CRo
KU - wartość punktowa: Koszt Usługi
CRn - cena brutto za 1 godzinę szkolenia wg najkorzystniejszej oferty.
CRo - cena brutto za 1 godzinę szkolenia wg ocenianej oferty.

2. Doświadczenie/ kwalifikacje oferenta – ocena dokonana na podstawie poniższej tabeli:
Lp. Liczba godzin szkoleniowych tożsamych z tematem podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym Punktacja
1. Od 300 do 350 godzin 10 pkt.
2. Od 351 do 400 godzin 20 pkt.
3. Od 401 do 500 godzin 30 pkt.
4 Powyżej 500 godzin 40 pkt

3. Zasoby – zatrudnienie w ramach prowadzonej działalności, zgodnie z zapisami kryterium nr 3 - zasoby
0 pkt – nie zapewnienie osób spełniających kryteria,
5 pkt – zapewnienie od 1 do 2 osób spełniających kryteria,
10 pkt – zapewnienie pow. 2 osób spełniających kryteria.
ZOKo
ZOK = ---------------- x 10 pkt.
ZOKn
ZOK - wartość punktowa: zasoby kadrowe przedstawione w ramach prowadzonej działalności
ZOKo - wartość punktowa oferty ocenianej.
ZOKn - wartość punktowa oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenianym kryterium.

Wykluczenia

3) W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK- GDYNIA-SOPOT”

Adres

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585268142

Fax

583036307

NIP

5833151748

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny

Numer projektu

RPPM.06.03.01-22-0001/16-00
Liczba wyświetleń: 280