Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w ramach projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna hali przemysłowej zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 12A w Lubaniu

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1076552

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 03/01/2018 do upływu dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres figurskieugeniusz@wp.pl lub na piśmie w siedzibie Zamawiającego: ELTOR sp. z o.o. sp. k., ul. Torowa 19, 59-800 Lubań.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Przyjmowane i oceniane będą oferty złożone na piśmie lub droga elektroniczną.
5. Oferta powinna zawierać:
• Formularz ofertowy wzór – załącznik 1 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
• Oświadczenie – załącznik 2 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
• Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tj. nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania oferty).
• Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (tj. nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania oferty).
• Wyciąg z konta lub aktualne zaświadczenie z banku (tj. nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem składania oferty) potwierdzające wysokość środków na rachunku bankowym Wykonawcy lub zdolność kredytową Wykonawcy (minimum 100.000,00 PLN).
• Aktualną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (minimum 100.000,00 PLN).
• Referencje, protokoły odbioru lub inne równoważne dokumenty zleceniodawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów, na rzecz których wykonywane były zlecenia lub inne dowody potwierdzające wykonanie zlecenia.
• Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych, wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
8. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

figurskieugeniusz@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Eugeniusz Figurski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w istniejącej hali przemysłowej, zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 12A w Lubaniu, o pow. zabudowy 2584,75 m2 i kubaturze 10 726,71 m3.
Poprzez ww. roboty budowlane należy rozumieć wszystkie niezbędne roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej, które są kluczowe dla przeciwdziałania postępowaniu procesów gnicia fundamentów oraz ścian, co przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej. Szczegółowy zakres planowanych robót przedstawiono w załączniku nr 3 Specyfikacja robót oraz nr 4 Przedmiar, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, przywołane w opisie przedmiotu zamówienia, służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zamienne, pod warunkiem:
1. spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych,
2. przedstawienia równoważnych, zamiennych rozwiązań (dane techniczne, atesty, dopuszczenia stosowania),
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zamienne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubański Miejscowość: Lubań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w istniejącej hali przemysłowej, które są kluczowe dla przeciwdziałania postępowaniu procesów gnicia fundamentów oraz ścian, co przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowej w istniejącej hali przemysłowej, zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 12A w Lubaniu, o pow. zabudowy 2584,75 m2 i kubaturze 10 726,71 m3.
Poprzez ww. roboty budowlane należy rozumieć wszystkie niezbędne roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej, które są kluczowe dla przeciwdziałania postępowaniu procesów gnicia fundamentów oraz ścian, co przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej. Szczegółowy zakres planowanych robót przedstawiono w załączniku nr 3 Specyfikacja robót oraz nr 4 Przedmiar, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, przywołane w opisie przedmiotu zamówienia, służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zamienne, pod warunkiem:
1. spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych,
2. przedstawienia równoważnych, zamiennych rozwiązań (dane techniczne, atesty, dopuszczenia stosowania),
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zamienne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Do złożenia oferty zaprasza się Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, a w przypadku krótszego okresu działalności, w okresie działalności Oferenta, minimum 2 zlecenia zakończone sukcesem o podobnym charakterze, tj. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, za minimum 100.000,00 PLN każde.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent wypełnia tabelę wykazując zrealizowane roboty wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i ze wskazaniem Zamawiającego oraz załącza dowody potwierdzające, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np.: referencje, protokoły odbioru lub inne równoważne dokumenty.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową tj.:
1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokość minimum 100.000,00 PLN.
Na potwierdzenie Oferent składa:
• aktualny wyciąg z konta lub zaświadczenie z banku (tj. nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem składania oferty) potwierdzające wysokość środków na rachunku bankowym Wykonawcy lub zdolność kredytową Wykonawcy,
2. Posiadają aktualną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy, co ma potwierdzić, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej, niż 100.000,00 PLN.
Na potwierdzenie Oferent składa:
• aktualną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie zalega z opłacaniem podatków.
Na potwierdzenie Oferent składa:
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakłady Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wraz z ofertą należy przedłożyć podane powyżej dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA: w przypadku podmiotów zagranicznych, powyższe dokumenty wystawione winny być przez właściwy organ dla podmiotu zagranicznego. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty, jeśli:
1. Uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego.
2. Ofertę złoży Wykonawca, który nie potwierdzi w wymagany sposób, że spełnia warunki udziału.
3. W przypadku uznania, że cena zaoferowana w ofercie jest rażąco niska, tj. taka, która z dużym prawdopodobieństwem jest niższa, niż koszt realizacji zamówienia. Za cenę rażąco niską uznaje się cenę odbiegającą o 30% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub szacunkowej ceny obliczonej przez Zamawiającego.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający weźmie ponadto pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn, w szczególności, jeśli wartość ofert przekraczać będzie założony budżet projektu.

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które znajdą się w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą:
1. Wynagrodzenie za prace objęte przedmiotem umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Wykonawca w cenie ofertowej ryczałtowej zobowiązany jest ująć wszelkie koszty robót tymczasowych i towarzyszących, m.in.: takich jak koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, koszty wszelkich robót porządkowych, w tym uporządkowania obiektu po zakończeniu robót, koszty związane z utylizacją i wywozem odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania.
3. Płatność za wykonanie robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowej następować będzie po wykonaniu robót, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i dostarczonej do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej realizacji, w następującym zakresie.
Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
1. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia o ilość dni, w których te warunki wystąpią. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 15 stopni Celsjusza w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7:00 i 15:00, wraz z dokonaniem wpisu do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe, takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez współmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uważanego za niekorzystne Wykonawca poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z IMiGW (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej.
2. Wystąpienia zdarzeń siły wyższej o czas trwania przeszkody – siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w przypadku maksymalnej staranności. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie strony będą zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
3. Gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji spowodowane jest przez władze publiczne/administracyjne lub na wniosek Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
4. Wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji ww. robót.
5. Wystąpienia rozbieżności między zakresem robót określonym w dokumentacji przetargowej na budowę, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wydłużenia czasu realizacji prac.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
• Formularz ofertowy wzór – załącznik 1 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
• Oświadczenie – załącznik 2 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
• Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tj. nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania oferty).
• Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (tj. nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania oferty).
• Wyciąg z konta lub aktualne zaświadczenie z banku (tj. nie starsze niż 1 miesiąc przed terminem składania oferty) potwierdzające wysokość środków na rachunku bankowym Wykonawcy lub zdolność kredytową Wykonawcy (minimum 100.000,00 PLN).
• Aktualną i opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (minimum 100.000,00 PLN).
• Referencje, protokoły odbioru lub inne równoważne dokumenty zleceniodawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów, na rzecz których wykonywane były zlecenia lub inne dowody potwierdzające wykonanie zlecenia.
• Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryterium nr 1 – cena oferty C – waga 85%
Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia terminu składania oferty.
2. Kryterium nr 2 – okres gwarancji G – waga 15%

Sposób oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1 – cena (proporcjonalnie według wzoru):
C = najniższa cena brutto z badanych ofert / cena brutto badanej oferty x 85 pkt
1.2. Kryterium n 2 – okres gwarancji:
G = zaoferowana długość gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach) / najdłuższa oferowana gwarancja (nie więcej niż 60 miesięcy) x 15 pkt

Minimalny wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
3. Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawieniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„ELTOR” SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Adres

Torowa 19

59-800 Lubań

dolnośląskie , lubański

Numer telefonu

602 552 029

NIP

6131572438

Tytuł projektu

Głęboka modernizacja energetyczna hali przemysłowej zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 12A w Lubaniu.

Numer projektu

RPDS.03.02.00-02-0034/16-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VIGOR INVEST s.c. Jakub Cofta, Jerzy Cofta, 55-900 Zgorzelec, ul. Łużycka 33B/2 - Lider (Partner – TEDA Dagmara Stachowiak, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 31/8)
oferta z 03.01.2018
cena oferty: 143 500,00
Liczba wyświetleń: 234