Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2018

Numer ogłoszenia

1076537

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania oferty upływa w dniu 09.01.2018r. o godz. 10:30.
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku lub przesłać na adres Zamawiającego.
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zmówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w pkt 1 i pkt 3.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kalita, Błażej Fortuna

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413776039 w. 13, w. 19

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”.
1.1. Całość zamówienia podzielono na dwie części:
I część
Roboty budowlane obejmują m.in.:
- przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój o łącznej długości 3982,8m,
- przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Solec-Zdrój o długości 427,6m,
- przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zborów o długości 253 m,
- wykonanie monitoringu ujęć wody w miejscowościach Zborów, Kików, Piestrzec wraz z wymianą chloratorów.
-wyminę zestawów pompowych na ujęciu wody Groczków w Zborowie wraz z układem zasilania i sterowania.
Przedmiotem zamówienia nie są objęte występujące w dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W przypadku wodociągu wykonawca montuje w planowanych miejscach przyłączenia do sieci wodociągowej tylko trójniki i zasuwy oraz wykona przepięcie istniejących przyłączy.
II część
Roboty budowlane obejmują m.in.:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Solec- Zdrój - Zielonki o długości 1,399 km.
1.2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 roboty budowlane
45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 roboty drogowe
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
1.3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera TOM III SIWZ w tym m.in.:
a/ dokumentacja projektowa,
b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.4. Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.
1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania oferty, warunków udziału, współpracy i warunków realizacji zadania zostały określone w Tomie I i II SIWZ.
1.6. Dokumentacja projektowa i STWIOR dostępna jest do pobrania pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!Ahe62ejjNuuKggvSd8VwkNfN6kil

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Solec-Zdrój, Zborów, Kików, Piestrzec, Wełnin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”.
1.1. Całość zamówienia podzielono na dwie części:
I część
Roboty budowlane obejmują m.in.:
- przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój o łącznej długości 3982,8m,
- przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Solec-Zdrój o długości 427,6m,
- przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Zborów o długości 253 m,
- wykonanie monitoringu ujęć wody w miejscowościach Zborów, Kików, Piestrzec wraz z wymianą chloratorów.
-wyminę zestawów pompowych na ujęciu wody Groczków w Zborowie wraz z układem zasilania i sterowania.
Przedmiotem zamówienia nie są objęte występujące w dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W przypadku wodociągu wykonawca montuje w planowanych miejscach przyłączenia do sieci wodociągowej tylko trójniki i zasuwy oraz wykona przepięcie istniejących przyłączy.
II część
Roboty budowlane obejmują m.in.:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Solec- Zdrój - Zielonki o długości 1,399 km.
1.2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 roboty budowlane
45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 roboty drogowe
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
1.3. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera TOM III SIWZ w tym m.in.:
a/ dokumentacja projektowa,
b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.4. Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.
1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania oferty, warunków udziału, współpracy i warunków realizacji zadania zostały określone w Tomie I i II SIWZ.
1.6. Dokumentacja projektowa i STWIOR dostępna jest do pobrania pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!Ahe62ejjNuuKggvSd8VwkNfN6kil

Kod CPV

45232400-6

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I zamówienia
- w zakresie wykonania monitoringu, ujęć wody w miejscowościach Zborów, Kików, Piestrzec wraz z wymiana chloratorów oraz wymiany zestawów pompowych na ujęciu wody Groczków w Zborowie wraz z układem zasilania i sterowania od dnia podpisania umowy do 29.06.2018r.
- w zakresie przebudowy sieci wodociągowych od podpisania umowy do dnia 29.06.2018r.
- w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec-Zdrój od podpisania umowy do dnia 28.09.2018r.
Część II zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.10.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu (definicja wykonania: protokół odbioru lub dokument równoważny) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o długości sieci minimum 1 km.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Kierownik Budowy
 wymagana liczba osób: 1 osoba
 minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U 2014 r, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U., 2016 r. poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji;
 minimalne doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu budowy, przebudowy lub remontu sieci kanalizacji sanitarnych na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki zmiany umowy

1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy określonym w Tomie II SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.1. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany mogą dotyczyć:
3.1. Zmiany treści dokumentów, stanowiących integralną część umowy, zawierających zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwagi na: ujawnienie błędu w dokumentacji projektowej, STWiOR; wystąpienia robót zamiennych niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; zmiany wymiarów lub położenia części robót budowlanych; zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej; rezygnacji z wykonania części robót budowlanych.
3.2. Zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu konieczności wykonania robót zamiennych; rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane) oraz nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego,
3.3 Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na zmianę czasu potrzebnego do realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek:
- siły wyższej,
- okoliczności, których nie można przewidzieć,
- zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, dla danej pory roku
- przyczyn zależnych od Zamawiającego, np. opóźnienie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy – z winy Zamawiającego
- wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,
- pojawienia się na trasie prac wykopalisk archeologicznych, a także niewybuchów i niewypałów,
- w wyniku kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi,
- nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego.
- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3.4. Przez przypadek wystąpienia siły wyższej będzie się rozumieć w szczególności każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od stron niniejszej umowy, których zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub niewykonanie wynikających z niej zobowiązań.
3.5. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 21.3.3, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń.
3.6. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 21.3.3, data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
3.7. Zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),
3.8. Wszelkie zmiany umowy na skutek wytycznych dotyczących realizacji projektu ze strony Instytucji udzielającej dofinansowania.
3.9. Zmiany Podwykonawcy, gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę,
3.10. Usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji.
3.11. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.
4. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu;
b) oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt. 8.1.15 IDW –dokument powinien byś wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 lit. f IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
5. Dokument, o którym mowa 9.4. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.4 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.5 IDW stosuje się odpowiednio.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 94% = 94 pkt
Okres Gwarancji dla robót – 6% = 6 pkt

1.1. Kryterium Cena:
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie z najniższą ceną przyzna 94 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = C min/Co x 94 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto badanej oferty (zł)

1.2. Kryterium Okres gwarancji dla robót będzie rozpatrywane na podstawie udzielonego okresu gwarancji w złożonym na Formularzu Oferty oświadczeniu w pkt 3.2. Znaczenie kryterium – 6%.
Oferty z zadeklarowanym okresem gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt
Oferty z zadeklarowanym okresem gwarancji 48 miesięcy – 3 pkt
Oferty z zadeklarowanym okresem gwarancji 60 miesięcy – 6 pkt

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena;
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Okres gwarancji
dla robót.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, tzn. powiązania polegają w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
4. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. )) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
5. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 8.1.4.;
6. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
8. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
11. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
13. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
14. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
15. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
16. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (także lokalnych), opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SOLEC-ZDRÓJ

Adres

1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

świętokrzyskie , buski

Numer telefonu

413776039

Fax

413776022

NIP

6551879623

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój

Numer projektu

RPSW.04.03.00-26-0019/16-00

Inne źródła finansowania

Część I zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3. – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Cześć II zamówienia finansowana jest ze środków własnych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Gmina Solec-Zdrój informuje, iż unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”.
Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
Liczba wyświetleń: 198