Strona główna
Logo unii europejskiej

„Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego w Rumi” w ramach projektu pn. „Super przedszkolaki w Rumi-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) . Etap II.

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1076465

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu – pok. 204 Urząd Miasta w Rumi, ul. Sobieskiego 7, do dnia 05.01.2018 r. do godz. 0930 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta w Rumi, ul. Sobieskiego 7, w pokoju Nr 08 dnia 05.01.2018 r. o godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anita Romanowska - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 679-65-74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego w Rumi” w ramach projektu pn. „Super przedszkolaki w Rumi-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Etap II. Od 01.09.2017r. Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego w Rumi zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Rumia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienia jest częścią zamówienia nr ZP.721.44.2017 udzielonego na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1226/268/2017 z dnia 22 czerwca 2017, prowadzone postępowanie było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego w Gimnazjum nr 4 ul. Batorego w Rumi”, w ramach projektu pn. „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Etap I.
Od 01.09.2017r. Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego w Rumi zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego w Rumi” w ramach projektu pn. „Super przedszkolaki w Rumi-podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Etap II. Od 01.09.2017r. Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego w Rumi zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie do dnia 31.07.2018 r., z tym że:
1) w terminie od dnia 02.07.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane;
2) w terminie do dnia 16.07.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu oraz przekazać Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny ( 1egzemlarz ) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót.
3) w terminie do dnia 31.07.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, na przedmiot zamówienia
4) Roboty budowlane będą prowadzone w okresie wakacji w obiekcie czynnym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że :
- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia (potwierdzone dowodami, czy robota te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonana została zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 złotych brutto w każdym zamówieniu;
- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na wykonaniu robót w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto w każdym zamówieniu;
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
UWAGA ! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.
UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Potencjał techniczny

Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że :
- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia (potwierdzone dowodami, czy robota te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonana została zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 złotych brutto w każdym zamówieniu;
- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia (potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), polegające na wykonaniu robót w zakresie instalacji sanitarnych w budynkach obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto w każdym zamówieniu;
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
UWAGA ! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.
UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzorów dołączonych do SIWZ (załączniki nr 2 i nr 3);
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP.

Zamówienia uzupełniające

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie przebudowy zaplecza kuchennego w Gimnazjum nr 4 ul. Batorego w Rumi” w ramach projektu pn. „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Etap II, a ich wartość łączna nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
2) Zakres robót budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj przebudowy zaplecza kuchennego w Gimnazjum nr 4 ul. Batorego w Rumi”, w ramach projektu pn. „Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Etap II, oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami:
1 Cena-60%
2 Okres gwarancji i rękojmi -20%
3 Termin realizacji -20%

Wykluczenia

1. Udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1. Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy,
2. Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy tzn. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2017 poz. 1508 ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz.2171);
3. Środki naprawcze (self- cleaning):
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA RUMIA

Adres

Sobieskiego 7

84-230 Rumia

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

586796500

Fax

586796517

NIP

5882367750

Tytuł projektu

Super przedszkolaki w Rumi - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0152/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 151