Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017/RPPK-0036/16 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie kursów z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D

Data publikacji: 20.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2017

Numer ogłoszenia

1076443

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 28.12.2017 r. do godz. 09:00
w Biurze Projektu, pod adresem 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 14. (Biuro Projektu czynne
w godzinach: 8.00-16.00). O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty
(o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- osobiście w Biurze Projektu (ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów)
- przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu: ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 09:15 w Biurze Projektu.
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania i wyboru oferty. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną poinformowani o wynikach postępowania.
Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w Biurze Projektu, na stronie internetowej Zamawiającego www.pm2pm.pl oraz na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kuryłowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503168058

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- Przewidywana ilość uczestników: 76 (średnio 15 osób w grupie)
- Przewidywana liczba godzin jednego szkolenia: 84 godziny lekcyjne. Łącznie do realizacji 396 godzin lekcyjnych.
- Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ustala Zamawiający, w zależności od utworzenia grup szkoleniowych niezbędnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
- Wykonawca przed rozpoczęciem usługi, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, przedstawi do akceptacji Zamawiającego materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia zgodne
z programem szkolenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

PM2PM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-072) ul. Wielopole 18b, NIP 6762371761, REGON: 120671945 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursie:
- Kurs z zarządzania projektami przygotowujący do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D
na potrzeby projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Przedmiot zamówienia

- Przeprowadzenie zajęć szkoleniowych na kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D.
- Przewidywana ilość uczestników: 76 (średnio 15 osób w grupie)
- Przewidywana liczba godzin jednego szkolenia: 84 godziny lekcyjne. Łącznie do realizacji 396 godzin lekcyjnych.
- Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ustala Zamawiający, w zależności od utworzenia grup szkoleniowych niezbędnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
- Wykonawca przed rozpoczęciem usługi, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, przedstawi do akceptacji Zamawiającego materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia zgodne z programem szkolenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ustala Zamawiający, w zależności od utworzenia grup szkoleniowych niezbędnych Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie szkoleniowe nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem godzin szkoleniowych w danej grupie.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi zostać zakończona w terminie do 30.06.2018, licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia realizacji zamówienia wcześniej, zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę, i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził min. 48 godzin zajęć szkoleniowych na kursie z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA dla min. 10 osób na poziomie D lub C wraz
z potwierdzeniem należytego wykonania tych usług (dane kontaktowe do osoby mogącej wystawić referencje oraz referencje pisemne na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamknięcia postępowania).
Opis weryfikacji spełnienia warunku: do oferty należy dołączyć: CV oraz wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. II; Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz usług i doświadczenia.

Dodatkowe warunki

1. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Liderem i Partnerem (Lider projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów NIP: 5170213134, REGON: 180229303; Partner projektu: F5 Konsulting Sp. z o. o. ul. Składowa 5, 65-897 Poznań, NIP: 7780085256, REGON: 630513111).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Należy złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

2. Deklarują uczestnictwo w projekcie w kontekście złożenia oferty i późniejszej realizacji wsparcia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży deklarację uczestnictwa
w projekcie w kontekście złożenia oferty i późniejszej realizacji wsparcia podpisaną przez Wykonawcę – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- zmiany terminu płatności;
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych
podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał
ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy
wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i
złożonej oferty;
- zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub
technicznego).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych) – podpisane przez Wykonawcę należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
b) CV.
c) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz usług i doświadczenia) – wykaz winien zostać podpisany przez Wykonawcę.
d) Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Deklaracja uczestnictwa w projekcie) – podpisaną przez Wykonawcę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena – 60%
Doświadczenie – 25%
Dodatkowe kwalifikacje – 15%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

A = (AN/AB) X 60 PKT
AN = najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
AB = cena badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 60 punktów.

Ad. B Kryterium Doświadczenie
Doświadczenie trenera związane z przedmiotem zamówienia doświadczenie, tzn. liczba godzin szkoleniowych przeprowadzonych na kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji IPMA na poziomie D, zakończonych certyfikacją IPMA poziom D w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego – (Wykaz usług i doświadczenia,) w następujący sposób:
a) ponad 110 godzin szkoleniowych – 25 punktów
b) 91-110 godzin szkoleniowych – 20 punktów
c) 71-90 godzin szkoleniowych – 15 punktów
d) 49-70 godzin szkoleniowych – 5 punktów
e) 48 godzin szkoleniowych – 0 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 25 punktów.
W celu potwierdzenia należytego wykonania usług Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług w terminie 3 dni od daty złożenia oferty.

Ad. C Kryterium Dodatkowe kwalifikacje zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeśli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający aktualny na dzień złożenia oferty oraz czasu realizacji Zamówienia – dokument potwierdzający tytuł autoryzowanego trenera IPMA otrzyma 100% maksymalnej ilości punktów w powyższym kryterium, tj. 15 punktów. Jeżeli Wykonawca nie spełni warunku otrzyma 0 punktów w danym kryterium.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w każdym z trzech powyżej ustalonych Kryteriów oceny ofert Kryterium A – Cena, Kryterium B – Doświadczenie i Kryterium C – Dodatkowe kwalifikacje, zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty.
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru co najmniej dwóch wykonawców, z uwagi na możliwość przeprowadzania szkoleń dla różnych grup szkoleniowych w tym samym czasie.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Liderem i Partnerem (Lider Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA” mająca siedzibę przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105Rzeszów; Partner Projektu: F5 Konsulting Sp. z o. o. ul. Składowa 5, 65-897Poznań). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego, partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub partnerem zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO „INWENCJA”

Adres

Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23

35-105 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

177851053

Fax

177173248

NIP

5170213134

Tytuł projektu

Zdobądź zawód Kierownika Projektu

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Finemis Andrzej Ciupa Dębnik 58, 37-100 Łańcut

Cena za godzinę szkolenia wynosi: 280,00 zł (dwieście złotych)
Deklarowana łączna ilość godzin: 150 godzin
Kwota oferty: 42000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)

2. PROYECTUM Michał Janas ul. Krośnieńska 32/2, 35-505 Rzeszów

Cena za godzinę szkolenia wynosi: 280,00 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych)
Deklarowana łączna ilość godzin: 100 godzin
Kwota oferty: 28 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
Liczba wyświetleń: 229