Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą” na dz. Nr ewidencyjny 331/218 z obrębu 000-3 Cegielnia w gminie Radzymin.

Data publikacji: 19.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Numer ogłoszenia

1076369

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres: PEMES GACA I WSPÓLNICY SP.J., ul. Drewnicka 5, 05-091 Ząbki
Sposób składania ofert określony został w aktualnym SIWZ w pkt. 14

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Ogonowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501048011

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest "Budowa budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą", siedziby Firmy PEMES Gaca i Wspólnicy Sp. J., położonego w gminie Radzymin; Wieś Cegielnia; ul. Azaliowa/Dziennikarska, na terenie działki nr 331/218, obrębu 000-3 Cegielnia wraz z ciągami pieszymi, drogami placami manewrowymi i parkingami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, obejmującą przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze energetyczne niskiego napięcia, przyłącze gazowe, przyłącze telekomunikacyjne, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, instalację wodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kotłowni, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną, odgromową i uziemienia, teletechniczną, sprężonego powietrza na zasadach określonych w Umowie.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Cegielnia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego PEMES GACA I WSPÓLNICY SP.J. projektu pod tytułem "Wdrożenie nowej technologii i produkcja modułowej linii technologicznej do składania poduszek powietrznych", realizowanego z współfinansowaniem w ramach Poddziałania 3.2.2, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Kredyt na innowacje technologiczne. Zamówienie dot. wydatku "Budowa budynku przemysłowego"

Przedmiot zamówienia

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zostały ujęte w Tomach I, II oraz IV stanowiących załączniki do aktualnego SIWZ. Załączona dokumentacja stanowi pełen zakres robót dotyczącej Budowy budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą, siedziby Firmy PEMES Gaca i Wspólnicy Sp. J. Zakres prac został wyszczególniony również w Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

szczegóły określone w załączonym do niniejszego ogłoszenia aktualnym SIWZ oraz załącznikach ze strony http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji: z dniem podpisania umowy.
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: nie dłużej niż do 31.07.2018r.
Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram realizacji robót budowlanych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Wiedza i doświadczenie

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Potencjał techniczny

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Dodatkowe warunki

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Warunki zmiany umowy

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Zamówienia uzupełniające

określone w załączonym aktualnym SIWZ
Wszystkie załączniki do aktualnego SIWZ znajdują się na stronie http://www.pemes.pl/projekty-unijne

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
1 Cena (C): 73 pkt
2 Gwarancja i rękojmia (G): 10 pkt
3 Termin realizacji (R): 10 pkt
4 Termin płatności (T): 7 pkt
RAZEM 100 pkt

Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji znajduje się w załączonym aktualnym SIWZ

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PEMES GACA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Mańkowska 64

03-259 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5242704368

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii i produkcja "modułowej linii technologicznej do składania poduszek powietrznych"

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0258/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Odnosząc się do zapisów pkt 2.4.3 SIWZ z dnia 19.12.2017, Zamawiający zakończył postępowanie ofertowe z dnia 19.12.2017 na "Budowę budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą" na dz. Nr ewidencyjny 331/2018 z obrębu 000-3 Cegielnia w gminie Radzymin, bez wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn.
Liczba wyświetleń: 207