Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowej

Data publikacji: 18.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2017

Numer ogłoszenia

1076084

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku” nr RPWM.02.04.01-28-0005/17 w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowej.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
Doposażenie pracowni zawodowej– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1, zakup niezbędny do prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu „IPC, BGA, ESD, kurs SEP, warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich, szkolenia dla nauczycieli PLC1: SIEMESN SIMATIC S-7 300/400 kurs podstawowy i zaawansowany, kurs AUTO-CAD. ”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic poprzez doposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
Doposażenie pracowni zawodowej– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1, zakup niezbędny do prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu „IPC, BGA, ESD, kurs SEP, warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich, szkolenia dla nauczycieli PLC1: SIEMESN SIMATIC S-7 300/400 kurs podstawowy i zaawansowany, kurs AUTO-CAD. ”

Kod CPV

30213300-8

Nazwa kodu CPV

Komputer biurkowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213300-8 – Komputer biurkowy
30213000-5 – Komputery osobiste
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30232110-8 – Drukarki laserowe
30195000-2 – Tablice
38652100-1 – Projektory
48823000-3 – Serwery plików
32413100-2 – Rutery sieciowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji :
Doposażenie pracowni zawodowej– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1, zakup niezbędny do prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu „IPC, BGA, ESD, kurs SEP, warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich, szkolenia nauczycieli PLC1: SIEMENS SIMATIC S7-300/400 kurs podstawowy i zaawansowany, kurs AUTO-CAD.”

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagane jest, aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym. (ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta - Załącznik nr 2
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych- Załącznik nr 3
c/ specyfikacja oferowanego wyposażenia- Załącznik nr 4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Doposażenie pracowni zawodowej
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 80 %
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 80,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena – 80%,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

2. Kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi – 20%,
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 20,
- Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Udzielony okres gwarancji i rękojmi Przyznana ilość punktów
1 12 miesięcy 0
2 powyżej 12, do 18 miesięcy 5
3 powyżej 18, do 24 miesięcy 10
4 24 miesiące i więcej 20

Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

Spójrz w swoją przyszłość techniku

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. PHU Dariusz Rafał Przyłoga
Pl. Piłsudskiego 1,
99-300 Kutno
Cena- 109.404,00 PLN
Data oferty: 27.12.2017
Liczba wyświetleń: 508