Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące budowy budynku centrum badawczo - rozwojowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu

Data publikacji: 18.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2018

Numer ogłoszenia

1075952

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie składania ofert do godz. 23:59:59.
2. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście, kurierem lub drogą pocztową – w wersji papierowej, do sekretariatu firmy na adres: EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O., Nowy Kisielin- A. Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta-budowa budynku centrum badawczo- rozwojowego.”
lub
b) w wersji elektronicznej drogą mailową na adres: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl w tytule maila wpisując: „Oferta-budowa budynku centrum badawczo- rozwojowego.”
3. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone do nadawcy bez ich rozpatrywania.
5. Godziny pracy Zamawiającego: pon.-pt. w godz. od 7:00 do 15:00.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Wyk. zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
11. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
12. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
13. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną ryczałtową obowiązującą przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, chyba, że zmiany te zostały przewidziane przez Zamawiającego. Oferowana cena powinna uwzględniać przewidywaną inflację.
14. Cena przedmiotu zamówienia powinna wynikać z uwzględnienia stanu istniejącego, warunków podanych dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, obowiązujących przepisów, norm i sztuki budowlanej. Wykonawca powinien wyliczyć cenę ofertową z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań mających wpływ na cenę oferty.
15. Załączone przedmiary są dokumentem pomocniczym.
W przypadku zauważonych rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokonaną wizją lokalną lub projektem budowlanym należy przyjąć ilości wynikające z rzeczywistych potrzeb koniecznych zdaniem Wykonawcy do kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie roboty niezależnie od tego, czy są ujęte w Dokumentacji Projektowej i inf. uzup., czy wynikają tylko z wymagań postawionych w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, obowiązujących przepisów prawnych, czy też zdaniem Wykonawcy są konieczne do realizacji zamówienia.
16.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
17.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.Zamawiający dopuszcza składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum).
19. Termin zadawania pytań dot. postępowania upływa w dn. 02.01.2018r.o godz 23:59:59. Pytania należy zadawać w formie pisemnej wysyłając pytania na adres Zamawiającego lub przesyłając e-mail na adres e-mail: projkety.ue@ekoenergetyka.com.pl. Na pytania Wykonawców Zamawiający odpowie poprzez zamieszczenie pliku z pytaniami i odpowiedziami na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłynęły po wskazanym w pkt. 19 terminie.
21. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie firmy EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O. w dniu 18.01.2018r. o godzinie 9.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hanna Dylińska, Agnieszka Kołodziej Zapytania odnośnie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 328 20 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku centrum badawczo - rozwojowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany), w związku z realizowanym przez EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O. projektem nr POIR.02.01.00-00-0007/15-00, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1, pod nazwą: „Utworzenie Centrum badawczo -rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia polegającego na budowie budynku centrum badawczo - rozwojowego wraz z zagospodarowaniem terenu, które realizowane będzie w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 oraz załączona dokumentacja projektowa, która jest dostępna pod poniższym linkiem:
http://cloud.ekoenergetyka.com.pl/index.php/s/7ggiWttATinmAWE
Hasło: e5scPU#9%u


Wykaz załączonej dokumentacji:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - skan projektu budowlanego wraz z załącznikami
Załącznik nr 4 - skany STWiOR
Załącznik nr 5 - skany przedmiarów
Załącznik nr 6 - wizualizacje
Załącznik nr 7 - wzór umowy

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do 31.10.2018 r. Terminy realizacji poszczególnych etapów budowy zostaną doprecyzowane w umowie/w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielanie zamówień mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (zarówno w zakresie kierowania robotami budowlanymi jaki w zakresie projektowania), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia w pkt. V formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie:
1. W ostatnich 3 latach wykazał się realizacją minimum 3 obiektów hal produkcyjnych lub montażowych oraz obiektem biurowo- socjalnym, o powierzchni zabudowy użytkowej całości inwestycji min. 2000 m2 każdy. W celu udokumentowania doświadczenia, o którym mowa Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia minimum 3 sztuk potwierdzonych za zgodność z oryginałem protokołów odbioru końcowego robót lub referencji. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez załączenie do formularza ofertowego w/w dokumentów.
2.Osoby decyzyjne, tj. kierownicy i zastępcy kierowników budowy zaangażowane w realizację zamówienia posiadają minimum 3 lata doświadczenia w zakresie robót budowlanych na podobnych stanowiskach. W celu udokumentowania doświadczenia, o którym mowa Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem referencji lub świadectwa pracy.

Zamawiający będzie weryfikował spełnienie ww. Warunków przez Wykonawcę na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do formularza ofertowego dokumentów.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim zapleczem i potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia w pkt. V formularza ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zadeklaruje, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
W tym celu Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia w pkt. V formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego, stosuje się kary, które wskazane będą w umowie zawieranej z Wykonawcą.

2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu (na wezwanie), dokumentów związanych z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez wszystkie zaangażowane podmioty na realizację prac objętych w/w zamówieniem. Powyższe dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zakres wykonywanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszystkich marż występujących w umowach zawartych z wykonawcami i podwykonawcami.

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie przedstawienie przez Wykonawcę polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia Wykonawcy. Polisa OC Wykonawcy będzie wymagana przed podpisaniem umowy. W tym celu Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia w pkt. VIII formularza ofertowego.

5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6.1 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)Pieniądzu;
2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiehj Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
6.2 Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku mBank S.A., nr konta: 26 1140 1850 0000 2971 4400 1001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Utworzenie Centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
6.3 Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6.4 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
6.5 Treść gwarancji musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji,
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w pkt 4.
6.6 Wadium musi zabezpieczać ofertę na zamówienie przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.
6.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a nadto wykonawcy, który wycofa ofertę przed terminem do jej złożenia. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
6.8 Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6.9 Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności :
1)w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy - zmiana w zakresie wpływu tego zdarzenia na realizację Przedmiotu Umowy,
2)w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a)działania siły wyższej;
b)zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy,
c)zawarcia przez Zamawiającego aneksu do Umowy o dofinansowanie,
3)w przypadku udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych - zmiana w zakresie wpływu tego zdarzenia na realizację Przedmiotu Umowy,
4)wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,
5)działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania działania osób/podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,
6)przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami– w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy,
7)konieczności lub potrzeby wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, zmiana wielkości, ilości, zakresu prac będących Przedmiotem Umowy w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny Wykonawcy albo na podstawie analizy rynku; w przypadku, jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy,
8)zmiany technologii wykonania robót, a co za tym idzie ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków wspólnotowych,
9)leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni opóźnienia, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka,
10)zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku jednakże bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami (minimum 3 sztuki potwierdzonych za zgodność z oryginałem protokołów odbioru końcowego robót lub referencji oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem referencje lub świadectwa pracy osób decyzyjnych, tj. kierowników i zastępców kierowników budowy).
2. Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru lub ewidencji lub udzielone pełnomocnictwo.
3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Zamówienia uzupełniające

1.Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

2.Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na dodatkowe roboty budowlane, polegające na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji. Udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w niniejszym ust. 1 jest możliwie jedynie w przypadku, gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Jednocześnie czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1.Kryterium 1 - „cena”- waga punktowa/procentowa 80%
2.Kryterium 2 - „okres gwarancji w miesiącach” - waga punktowa/ procentowa 20%

2.Opis sposobu przyznawania punktacji
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

W kryterium 1. najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę najniżej skalkulowaną spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego x 80/ cena oferty ocenianej).

W kryterium 2. najwyższą liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji w miesiącach, a przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- gwarancja do 60 miesięcy - 0 punktów
- gwarancja od 61 m-cy do 66 m-cy - 10 punktów
- gwarancja od 67 m-cy do 72 m-cy - 15 punktów
- gwarancja powyżej 72 m-cy - 20 punktów

Liczba punktów przyznana w ofercie = pkt. z kryterium 1. + pkt. z kryterium 2.

3.Kryterium rozstrzygające
W przypadku, gdy Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym*, dokona wyboru oferty korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat.
Kryterium rozstrzygające : Gwarantowane roczne zużycie Energii Pierwotnej w realizacji (EP) - w kWh
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
- Gwarancja rocznego zużycia energii od 78kWh do 85kWh - 5pkt.
- Gwarancja rocznego zużycia energii od 71kWh do 77kWh - 10pkt.
- Gwarancja rocznego zużycia energii do 70kWh - 20pkt.
Zamawiający wybierze spośród najkorzystniejszych pod względem gospodarczym ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia ofertę która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium rozstrzygającego.


*Oferty, które uzyskały równą liczbę punktów po uwzględnieniu kryteriów gospodarczych (cena, gwarancja).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Nowy Kisielin-A. Wysockiego 8

66-002 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

+48683282068

Fax

Niedotyczy

NIP

9731013938

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0007/15-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 605