Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Żółty FIDIC

Data publikacji: 18.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1075907

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Radzyminie, ul. Komunalna 2,
w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 12.01.2018r. do godz. 9.00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Oferta na ” Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Żółty FIDIC”
Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Teodorczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 786 53 96 w.19

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę), budowa (wg Warunków Kontraktowych FIDIC dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę II wydanie angielsko-polskie 2004 r. SIDIR) wraz ze złożeniem zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do użytkowania rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody lub prawomocnej decyzji o użytkowaniu w miejscowości Radzymin w gminie Radzymin.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części III ZO Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.pwikradzymin.pl

Ze względu na duży rozmiar Załączniki do III część ZO - PFU znajdują się na stronie internetowej www.pwikradzymin.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: wołomiński Miejscowość: Radzymin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Planowana inwestycja pod nazwą Kontrakt nr 8 „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Żółty FIDIC” polega na przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Radzyminie.
Z uwagi na okresowo (szczególnie w okresach większych rozbiorów) pojawiające się problemy technologiczne związane z trudnościami z utrzymaniem jakości wody zgodnej z obowiązującymi przepisami, podjęto decyzje o rozbudowie układu technologicznego. Jednocześnie niedostateczna objętość retencyjna wody uzdatnionej, w sposób niewystarczający buforująca zapotrzebowanie na wodę w godzinach szczytowych, rzutuje na konieczność zwiększenia pojemności zbiorników wody uzdatnionej, co również pozwoli na poprawę efektywności technologicznej procesu uzdatniania, poprzez zmniejszenie średniej wydajności godzinowej SUW (lepsze dopasowanie produkcji do rozbioru wody).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prac mających na celu poprawę efektywności procesu technologicznego w tym:
• budowa nowej stacji napowietrzania wody poprzez instalację trzech nowych wież napowietrzających, zintegrowanych z nowym zbiornikiem kontaktowym,
• budowa nowego zbiornika kontaktowego o pojemności 366,6 m3 (porównywalna do pojemności istniejącego zbiornika kontaktowego)
• budowa nowego dwukomorowego zbiornika retencyjnego o pojemności 1 198,8m3 (porównywalna do istniejącego zbiornika retencyjnego)
• przebudowa istniejącego oraz wykonanie nowego, niezbędnego orurowania, celem podłączenia nowych obiektów kubaturowych w tym:
◦ kolektora tłocznego wody surowej – zasilającego stację napowietrzania,
◦ połączenia nowego zbiornika kontaktowego ze zbiornikiem starym,
◦ wykonanie kolektora wody napowietrzonej na pompownię międzyoperacyjną,
◦ wykonanie rurociągu spustowego oraz przelewowego wody ze zbiornika kontaktowego do odstojnika wód popłucznych
◦ wykonanie rurociągu ssawnego wody napowietrzonej pomiędzy zbiornikami wody napowietrzonej a budynkiem Stacji Uzdatniania Wody
◦ wykonanie podłączenia nowego dwukomorowego zbiornika retencyjnego w zakresie doprowadzenia wody przefiltrowanej do zbiornika, odprowadzenia wody uzdatnionej (kolektora ssawnego), spustu wody ze zbiornika oraz przelewu wody uzdatnionej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.09.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
W zakresie powyższego warunku Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do IDW.

Wiedza i doświadczenie

1) W zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej:
a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności min. 4000 m3/d w tym jedną robotę polegającą na budowie zbiornika żelbetowego wody.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) Przez najważniejsze roboty budowlane należy rozumieć roboty spełniające wymagania postawione w punkcie 1. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający oczekuje, że przynajmniej jeden z wykonawców będzie spełniał warunek wiedzy i doświadczenia określony przez Zamawiającego - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie tego warunku.
5) Ocena spełniania powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) W zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi o poniższych, minimalnych kwalifikacjach:

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* oraz 3-letnie doświadczenie w projektowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, stacji uzdatniania wody, wykształcenie techniczne min. wyższe;
- 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych* oraz posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, stacji uzdatniania wody wykształcenie techniczne min. średnie;
- 1 osobę posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu technologii stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 4000 m3/d;
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń* oraz min. 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót budowlanych przy budowie żelbetowych zbiorników wody;
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń* oraz min. 3-letnie doświadczenie jako projektant przy projektowaniu zbiorników wody;
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako projektant instalacji elektrycznych
i AKPiA;
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych* oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót instalacji elektrycznych i AKPiA;

Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba mogła posiadać uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi.

*wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.)
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą odpowiedzialne za zaprojektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi w niniejszym zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
4) Ocena spełniania powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) W zakresie powyższego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w wysokości 2 500 000,00 PLN netto,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.000.000 PLN.
2) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres dwóch ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW,
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wymaganej wysokości.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia oceniany będzie łącznie – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
d) Ocena spełniania powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej.

Warunki zmiany umowy

20.1 Wzór umowy stanowi Część II Zapytania ofertowego.
20.2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w części II ZO Wzór umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej
w poniższych punktach, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia.
22.6 Okoliczności mogą mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót:

a) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany;
c) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
d) ponadprzeciętny czas trwania niezależnych od Wykonawcy procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania zadania;
e) działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie;
f) zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
g) błędy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczególności wynikłe z wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), których usunięcie lub wprowadzenie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek lub zmian w projekcie;
h) konieczność uzyskania decyzji, uzgodnień lub pozwoleń, mogących spowodować wstrzymanie robót;
i) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
j) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia);
k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na teranie budowy;
l) istotne powody wskazane przez Wykonawcę, zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiającego

22.7 Okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również poprzez zmianę lokalizacji budowanych urządzeń:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji;
b) pojawienie się na rynku lub przedstawienie przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji;
e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
f) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
22.8 Inne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę postanowień umowy:
a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia – poprzez zmianę wysokości ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9) Zgodnie z niniejszym ZO, kompletna oferta musi zawierać:
 formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW,
 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW,
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW;
 wykaz wykonanych robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW;
 wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW
 oświadczenie o rocznych obrotach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW
 opłaconą polisę;
 wypełniony „Załącznik do oferty” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW;
 wypełnione „Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW;
 Część IV ZO Wykaz cen z wypełnionymi tabelami;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS;
 pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika
z przedstawionych dokumentów;
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika;
 dowód wniesienia wadium;
 inne dokumenty zgodnie z pkt. 8 niniejszej IDW.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą:
5.1. Kryterium: CENA BRUTTO OFERTY (C) będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego:
C=Cn/Cb *95
gdzie:
C - liczba punktów w kryterium Cena,
Cn - najniższa oferowana cena brutto,
Cb - cena brutto badanej oferty.

5.2. Kryterium: OKRES GWARANCJI (G) będzie obliczone na podstawie wzoru matematycznego:
G=Gb/Gn *5

gdzie:
G – liczba otrzymanych punktów w kryterium Okres gwarancji,
Gb – oferowany Okres gwarancji w pełnych miesiącach,
Gn – najdłuższy Okres gwarancji w pełnych miesiącach.
UWAGA: Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy i nie może być dłuższy niż 48 miesięcy. Oferty mające okres gwarancji równy lub dłuższy niż 48 miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów (5 pięć), zaś oferty mające krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące oraz oferty, w których wykonawca nie określi ilości miesięcy gwarancji zostaną odrzucone.
Przy dokonywaniu oceny w ramach kryterium informację o cenie brutto oferty i o Okresie gwarancji Zamawiający będzie czerpał z wypełnionego Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW (w przypadku rozbieżności pomiędzy podaną liczbą miesięcy okresu gwarancji w załączniku nr 1 i 7 do IDW obowiązująca przy zawarciu umowy jest liczba miesięcy podana w załączniku nr 1 do IDW).
6. INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY
Znaczenie kryterium CENA BRUTTO OFERTY (C) - 95%.

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 CENA BRUTTO OFERTY (C) 95 %
2 OKRES GWARANCJI (G) 5%

7. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Punkty będą przyznawane zgodnie ze wzorami określonymi w pkt. 5.
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertą z najniższą ceną.
Oferta będzie oceniana

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RADZYMINIE SP. Z O.O.

Adres

Komunalna 2

05-250 Radzymin

mazowieckie , wołomiński

Numer telefonu

22 786 53 96

Fax

22 786 50 49

NIP

1251527538

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin - Etap II

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0114/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"FUNAM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

Oferta wpłynęła dnia 11.01.2018r. o godz. 11.30

Cena oferty: 4 907 060,40 zł (brutto)
Liczba wyświetleń: 267