Strona główna
Logo unii europejskiej

7/MO-Ż/9.4/2017 Usługi terapia indywidualna – integracja sensoryczna/fizjoterapia/pedagogiczna dla dzieci w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“

Data publikacji: 18.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2017

Numer ogłoszenia

1075832

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach i dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Dokumenty należy składać w siedzibie J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz w Lublinie, 20-094 Lubartowska 74a, pok. 30 w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
b. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 28.12.2017 r. do godz. 12:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę;
c. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 7/MO-Ż/9.4/2017”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Agatą Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 793 111 792

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia realizacja usług terapii indywidualnej – integracja sensoryczna, fizjoterapia, terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ (zaangażowanie w ramach umowy o pracy w okresie od 02.01.2018 r. do 01.06.2019 r.).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie kobiet posiadających dzieci do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek/opiekunek prawnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia realizacja usług terapii indywidualnej – integracja sensoryczna, fizjoterapia, terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ (zaangażowanie w ramach umowy o pracy w okresie od 02.01.2018 r. do 01.06.2019 r.).
Miejsce prowadzenia: Żłobek Niepubliczny „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ – ul Nowy Świat 5b, 20-418 Lublin
Osoba realizująca usługi terapii indywidualnej zobowiązana jest do:
a) Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców;
b) Opracowywanie indywidualnych program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
c) Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej oraz sensoryczno-motorycznej;
d) Wykonywanie ćwiczeń funkcjonalnych, terapia i trening sensomotoryczny, stymulacja sensomotoryczna bodźcami;
e) Wykonywanie ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej, koncentracji uwagi oraz spostrzegawczości;
f) Prowadzenie zajęć rozwijających sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i wyobraźni plastycznej,
g) Prowadzenie specjalistycznych ćwiczeń korygujących sylwetkę, naukę prawidłowych nawyków oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonywania;
h) Prowadzenie właściwych zajęć z wykorzystaniem nowych metod dla dzieci z problemami neurologicznymi, kostno-stawowymi, genetycznymi uwzględniające zalecenia poradni specjalistycznej;
i) Wszechstronne wspomaganie funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego na terenie grupy, prowadzenie zajęć indywidualnych w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET);
j) Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dziećmi, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
k) Zapewnienie dzieciom atmosfery ciepła i życzliwości;
l) Poradnictwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji dzieci (podnoszenie, noszenie, karmienie, przewijanie, kąpanie itp.);
m) Informowanie na bieżąco rodziców / opiekunów prawnych o wpływie terapii na procesy integracji sensorycznej i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań;
n) W miarę potrzeb dokonywanie modyfikacji programu, informowanie rodziców o zmianach i udostępnianie im zmodyfikowanego programu;
o) Dokonywanie oceny efektywności danej formy pomocy po zakończeniu jej udzielania;
p) Dokumentowanie udzielanej pomocy oraz badań lub innych czynności uzupełniających; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie indywidualnej teczki.

Kod CPV

85147000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zdrowotne świadczone dla firm

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85142100-7 - Usługi fizjoterapii

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku (okres ten może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie). Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania terminów realizacji zamówień do potrzeb działalności żłobku. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.;
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
3. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
4. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4,
5. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie iż posiadają:
a) Wykształcenie:
– wyższe na kierunku pedagogika specjalna, diagnoza i terapia integracji sensorycznej, fizjoterapia lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, socjalną pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej branży lub
– wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, diagnozy i terapii integracji sensorycznej, fizjoterapii i minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej branży lub;
– co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje, co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi;
– posiada doświadczenie w pracy z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
– posiada aktualną książeczkę z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (praca z dziećmi, praca w zakładzie ochrony zdrowia);
– posiada kompetencje w zakresie równości szans;
– zachowanie tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
– elastyczność czasowa, zrozumienie dla zasady poufności i odpowiedni dress code brak nałogów.
b) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
c) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
d) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Oferta (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b) Oświadczenie oferenta (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d) Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e) CV (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego);
f) Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego);
g) Referencje;
h) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
i) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy);
j) Aktualna książeczka z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi.
Uwaga: kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia powinny być podpisane odręcznie.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć jedną ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Elżbieta Juszka, 23-110 Krzczonów, Olszanka 52A. Data wpłynięcia oferty - 27.12.2017. Cena jednostkowa - 50zł/h
Liczba wyświetleń: 448