Strona główna
Logo unii europejskiej

6/MO-Ż/9.4/2017 Usługi szkolenia zawodowego dla uczestników projektu "Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata"

Data publikacji: 19.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-12-2017

Numer ogłoszenia

1075812

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „oferty” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „zapytanie ofertowe” oraz „oferta”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na zapytanie ofertowe – Szkolenia zawodowe w ramach realizacji projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata” nr projektu RPLU.09.04.00-06-0002/16 ”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Oferta musi być złożona do 29.12.2017 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Agata Wójcik.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 793 111 792

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia:
1. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługi kas fiskalnych,
2. Szkolenie zawodowe: sprzedawca mobilny ( z prawem jazdy kat.B),
3. Szkolenie zawodowe: pracownik biurowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zajęcia realizowane będą dla maksymalnie 50 Uczestników Projektu (UP) grup dewaloryzowanych na rynku pracy, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne zamieszkujące obszary Lublina.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia:
1. Szkolenie zawodowe: sprzedawca z obsługi kas fiskalnych,
2. Szkolenie zawodowe: sprzedawca mobilny ( z prawem jazdy kat.B),
3. Szkolenie zawodowe: pracownik biurowy.

Szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Ze względu na zindywidualizowany charakter wsparcia oferowany w niniejszym projekcie skierowanie UP na konkretne szkolenia rozpocznie się dopiero po utworzeniu dla niego IPD, gdzie dokładnie określone zostaną obszary deficytowe.
Zakres: wykłady (ok.30%), ćwiczenia (ok.70%)
Materiały: dopasowane indywidualnie do każdego szkolenia – skrypt z zapisem treści poruszanych na zajęciach (wydruk dwustronny w trybie oszczędnym zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju).
UP otrzymają zaświadczenie zawierające informacje o zakresie szkoleń i liczbie godzin.
Efektem realizowanych szkoleń jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programu operacyjnego na lata 2014-2020, potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem), po zakończeniu realizacji szkolenia dokonana zostanie walidacja (egzamin) przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji. Szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające wpis do RIS prowadzonego przez WUP.
UP podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji potwierdzającej nabycie kwalifikacji.
Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danego szkolenia, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony niezależny od podmiotu realizującego szkolenia oraz w stosunku do Zamawiającego.
Szkolenia prowadzone będą dla maksymalnie 50 uczestników projektu, (tj. 5 grup x maksymalnie 10 osób w grupie), 120 godzin lekcyjnych/1 grupa, w formie 15 spotkań x średnio 8 godzin lekcyjnych (5 razy w tygodniu), szkolenia grupowe.
Łączna liczba godzin szkoleniowych dla wszystkich 5 grup wynosi 600 godzin lekcyjnych.
Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji szkoleń zawodowych: styczeń 2018 r. - maja 2018 r.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (tj. zrealizowali łącznie min. 540 godzin usług szkoleniowych o tematyce pokrewnej z zamówieniem opisanym w niniejszej procedurze lub równoważnych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie). Przez usługi szkoleniowe równoważne rozumie się usługi szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki szkoleń ww.
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi wykazać, że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa szkolenia bądź jego opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność szkolenia. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

2. Doświadczenie zawodowe:
a) Trenerzy powinni posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie zgodne z tematyką szkolenia;
b) Doświadczenie minimum 2 lata w prowadzeniu krótkich form szkoleniowych dla osób dorosłych zgodnie z tematyką szkoleń;
c) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych, w tym osób w wieku 50+, ON – osób niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych;
d) Dodatkowo posiadających kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Potencjał techniczny

Dysponują potencjałem technicznym (tj. salami spełniającymi wymagania, samochody do prowadzenia kursu prawa jazdy).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. min. 3 trenerami spełniającym wymagania, o których mowa w pkt. 2 na str. 2 i 3 „zapytanie ofertowe”).
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi wskazać trzech trenerów spełniających powyższe wymagania. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, świadectwa pracy, referencje, itp.). Przez „minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych trenera we wskazanym obszarze w przeciągu ostatnich 3 lat. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiadają środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 50000 złotych na czas realizacji całości zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą mieć charakteru środków publicznych.
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości wyżej wskazanej (np. wyciąg) oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych. Przedstawienie samego oświadczenia o wysokości środków na rachunku nie jest wystarczające. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 Ofertę
Załącznik nr 2 Wykaz osób/referencje
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 5 CV trenera
Potwierdzenie wpłaty wadium
Wyciąg z konta bankowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 60% cena oraz kryterium 40% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza do oferty. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do kryterium jakość. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 40
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 40. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tomasz Kupczak, ul. Lipowa 10/42, 20-024 Lublin, data złożenia oferty: 29.12.2017 r., cena: 132.544 zł
Liczba wyświetleń: 415