Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynku usługowego

Data publikacji: 22.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1075770

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu całego zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z obowiązującą stawką podatku VAT .
4. Cena musi być wyrażona w polskich złotych.
5. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
6. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania ofert.
7. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oferty należy złożyć do dnia 04.01.2018 r.
9. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: ernestzielinski@o2.pl) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: EFEKT Ernest Zieliński ul. Królowej Jadwigi 8 22-300 Krasnystaw ).
10. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt.9 adres mailowy.
11. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
13. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ernestzielinski@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ernest Zieliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602520656

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku handlowego
1. Modernizacja instalacji co. obejmująca montaż pomp ciepła z automatyką.
2. Ocieplenie dachu płytą warstwową
3.Ocieplenie ścian styropianem
4.Montaż wentylacji mechanicznej
5.Wymiana stolarki okiennej
6.Wymiana drzwi wejściowych
7.Montaż systemu PV/fotowoltaika

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Krasnystaw ul. Poniatowskiego 50

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację projektu „ Termomodernizacja budynku usługowego przedsiębiorstwa ERNEST ZIELIŃSKI EFEKT " współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020, działanie 5.1

Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja budynku - zakres prac :
1. Modernizacja instalacji C.O. obejmująca montaż pomp ciepła z automatyką pogodową oraz licznika ciepła
2. Ocieplenie dachu płytą warstwową o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,022 W/(mK) o grubości 12 cm. powierzchnia
1 930 mkw.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,032 W/(mK) o grubości 14 cm. powierzchnia 1 420 mkw. Metoda lekka mokra .
4. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności ok. 70 %
5. Wymiana okien o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. Łączna powierzchnia 282,36 m2
6. Wymiana drzwi o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K . Łączna powierzchnia 34,34 m2
7.Montaż systemu PV - fotowoltaika o mocy do 40 kW
8.Montaż klimatyzatorów inwerterowych

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie i rozliczenie prac do 20.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto: Waga 70%
2. Termin realizacji : Waga 30%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

Opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena netto
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 70%.
2. Termin realizacji
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji z oferty porównywanej) x 100 pkt x 30%

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ERNEST ZIELIŃSKI EFEKT

Adres

Królowej Jadwigi 8

22-300 Krasnystaw

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

602-520-656

NIP

5641227668

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku usługowego przedsiębiorstwa ERNEST ZIELIŃSKI EFEKT

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0113/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AJKA Anna Bednarczuk
22-300 Krasnystaw ul. Kościuszki 190
Nip. 564-168-42-94 Regon: 363429510

data wpłynięcie : 12 styczeń 2018 r.

Cena netto : 1 410 000,00
Cena brutto :1 734 300,00
Liczba wyświetleń: 315