Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług promocyjnych na okres jednego roku - w zakresie pozycjonowania strony internetowej, sponsorowanych tekstów branżowych, kampanii AdWords na wybrane słowa wymienione w strategii marketingowej

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1075737

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów.
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wyłącznie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w drugim przypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.
5. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
6. W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osoby/osobę do tego uprawniona opatrzoną data jej dokonania.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług promocyjnych” prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
3D AUTOMATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Władysława Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
Ofertę należy dostarczyć w terminie do 22.XII. 2017 r. do godziny 17:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.XII.2017 r. o godz. 17.30 w siedzibie zamawiającego.
Decydująca będzie data wpływu Oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kulicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694 733 090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia – usługi promocyjne:
Obsługa Promocyjna obejmować będzie w szczególności następujące usługi:
Kampania AdWords – linki sponsorowane o budżecie co najmniej 1500 zł miesięcznie, monitoring efektywności kampanii, co najmniej 10 grafik miesięcznie.

Pozycjonowanie strony internetowej – do 120 wyrażeń kluczowych, co najmniej 120 wpisów w katalogach miesięcznie, co najmniej 12 tekstów pozycjonujących miesięcznie plus co najmniej 48 publikacji tekstów pozycjonujących miesięcznie. Połączenie i zarządzanie profilem marki 3D Automation na takich portalach jak Google +, Facebook, Twitter, Instagram; przygotowanie i publikacja wpisów na portalach społecznościowych
Artykuły sponsorowane – opracowanie i publikacja minimum 20 dwustronicowych tekstów sponsorowanych A4 znormalizowanego maszynopisu związanych z działalnością firmy i drukiem 3D oraz jego zastosowaniem w różnych gałęziach przemysłu publikowane systematycznie przez cały rok

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia – usługi promocyjne:
Obsługa Promocyjna obejmować będzie w szczególności następujące usługi:
Kampania AdWords – linki sponsorowane o budżecie co najmniej 1500 zł miesięcznie, monitoring efektywności kampanii, co najmniej 10 grafik miesięcznie.

Pozycjonowanie strony internetowej – do 120 wyrażeń kluczowych, co najmniej 120 wpisów w katalogach miesięcznie, co najmniej 12 tekstów pozycjonujących miesięcznie plus co najmniej 48 publikacji tekstów pozycjonujących miesięcznie. Połączenie i zarządzanie profilem marki 3D Automation na takich portalach jak Google +, Facebook, Twitter, Instagram; przygotowanie i publikacja wpisów na portalach społecznościowych
Artykuły sponsorowane – opracowanie i publikacja minimum 20 dwustronicowych tekstów sponsorowanych A4 znormalizowanego maszynopisu związanych z działalnością firmy i drukiem 3D oraz jego zastosowaniem w różnych gałęziach przemysłu publikowane systematycznie przez cały rok

Przedmiot zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia – usługi promocyjne:
Obsługa Promocyjna obejmować będzie w szczególności następujące usługi:
Kampania AdWords – linki sponsorowane o budżecie co najmniej 1500 zł miesięcznie, monitoring efektywności kampanii, co najmniej 10 grafik miesięcznie.

Pozycjonowanie strony internetowej – do 120 wyrażeń kluczowych, co najmniej 120 wpisów w katalogach miesięcznie, co najmniej 12 tekstów pozycjonujących miesięcznie plus co najmniej 48 publikacji tekstów pozycjonujących miesięcznie. Połączenie i zarządzanie profilem marki 3D Automation na takich portalach jak Google +, Facebook, Twitter, Instagram; przygotowanie i publikacja wpisów na portalach społecznościowych
Artykuły sponsorowane – opracowanie i publikacja minimum 20 dwustronicowych tekstów sponsorowanych A4 znormalizowanego maszynopisu związanych z działalnością firmy i drukiem 3D oraz jego zastosowaniem w różnych gałęziach przemysłu publikowane systematycznie przez cały rok

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Usługi w zakresie promocji 79342200-5

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia -01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dodatkowe warunki

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. ocena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności nie dająca się wcześniej przewidzieć, powodująca, że realizacja usługi stała się niecelowa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia (odwołania) lub unieważnienia niniejszego zapytania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega możliwość:
a. wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl ,
b. zakończenia postepowania bez wyboru Wykonawcy.
c. unieważnienia postepowania, zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
5. W przypadkach o których mowa w punktach 1-4 Oferentowi nie przysługują w
stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie
przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem oferty.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o wyniku postepowania w taki sposób, jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
7. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia (powyżej 7 dni od daty wyboru oferty) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia lub odwołania postępowania.

X. Informacje dodatkowe

1. Oferenta, którego wybrano, Zamawiającego poinformuje o terminie podpisania umowy, w formie pisemnej oraz w drodze publikacji.
2. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia.
3. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia oraz gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siłą wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
4. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku o przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIRDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UZDAIŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Formularz Oferty – Załącznik Nr. 1
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik Nr 2,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr. 3,
4. Aktualny odpis właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria.
Warunek konieczny – zgodność oferty ze specyfikacją!
Kryterium numer 1 - Cena *100
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena oferenta) *100

Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zostanie wybrana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Trylińskiego 14

10-683 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

694 733 090

NIP

7393888019

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologii DLP.

Numer projektu

POPW.01.01.02-28-0031/17-00

Inne źródła finansowania

Nie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Internet Plus HTTPS sp. z o.o. 61-581 Poznań ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2017 r.
Cena: 58 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 363