Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup: Szlifierki taśmowej do metalu, tokarki uniwersalnej do metalu, spawarki TIG, giętarki krawędziowej do blachy stalowej

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1075729

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów.
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wyłącznie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w drugim przypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.
5. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
6. W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osoby/osobę do tego uprawniona opatrzoną data jej dokonania.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.2/2017” prosimy przesłać na adres:
3D AUTOMATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Władysława Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
Ofertę należy dostarczyć w terminie do 22.XII. 2017 r. do godziny 17:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.XII.2017 r. o godz. 17.30 w siedzibie zamawiającego.
Decydująca będzie data wpływu Oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kulicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694 733 090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Szlifierki taśmowej do metalu, tokarki uniwersalnej do metalu, spawarki TIG, giętarki krawędziowej do blachy stalowej

a. do wytwarzania elementów konstrukcyjnych drukarki 3D.
Wymagania:

1. Szlifierka taśmowa do metalu - urządzenie niezbędne do produkcji elementów drukarki 3D rodzaj urządzenia wynika z precyzji niezbędnej do ich produkcji. Rozmiar pasa co najmniej 2000 x 150 mm. Napęd o mocy do 4 kW, Prędkość taśmy co najmniej 29 m/s.

2. Tokarka uniwersalna do metalu - urządzenie niezbędne do produkcji drukarek 3D - Zakres gwintowania metrycznego co najmniej 0,5-4 mm. Maksymalna długość przedmiotu obrabianego co najmniej 915 mm. Maksymalna średnica przelotu nad suportem co najmniej 180 mm. Minimalna prędkość wrzeciona co najwyżej 70 obr./min. Maksymalna prędkość wrzeciona co najmniej 1500 obr/min.

3. Spawarka TIG - Zasilanie: 3x400V; Prąd spawania w zakresie: 10-320A. Przeznaczona do spawania stali, aluminium, stali nierdzewnej. Cyfrowe sterowanie z precyzyjną regulacją niezbędnych parametrów pracy.


4. Giętarka krawędziowa do blachy stalowej - niezbędna do zaginania części obudowy i elementów wewnętrznych drukarki 3D. Szerokość robocza co najmniej 1200mm, Kąt zaginania co najmniej 0-125 stopni.b. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:
42000000-6 Maszyny przemysłowe
42621000-5 Tokarki
42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
42662000-4 Sprzęt spawalniczy
42631000-8 Obrabiarki do wykańczania metali

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Szlifierki taśmowej do metalu, tokarki uniwersalnej do metalu, spawarki TIG, giętarki krawędziowej do blachy stalowej

a. do wytwarzania elementów konstrukcyjnych drukarki 3D.
Wymagania:

1. Szlifierka taśmowa do metalu - urządzenie niezbędne do produkcji elementów drukarki 3D rodzaj urządzenia wynika z precyzji niezbędnej do ich produkcji. Rozmiar pasa co najmniej 2000 x 150 mm. Napęd o mocy do 4 kW, Prędkość taśmy co najmniej 29 m/s.

2. Tokarka uniwersalna do metalu - urządzenie niezbędne do produkcji drukarek 3D - Zakres gwintowania metrycznego co najmniej 0,5-4 mm. Maksymalna długość przedmiotu obrabianego co najmniej 915 mm. Maksymalna średnica przelotu nad suportem co najmniej 180 mm. Minimalna prędkość wrzeciona co najwyżej 70 obr./min. Maksymalna prędkość wrzeciona co najmniej 1500 obr/min.

3. Spawarka TIG - Zasilanie: 3x400V; Prąd spawania w zakresie: 10-320A. Przeznaczona do spawania stali, aluminium, stali nierdzewnej. Cyfrowe sterowanie z precyzyjną regulacją niezbędnych parametrów pracy.


4. Giętarka krawędziowa do blachy stalowej - niezbędna do zaginania części obudowy i elementów wewnętrznych drukarki 3D. Szerokość robocza co najmniej 1200mm, Kąt zaginania co najmniej 0-125 stopni.b. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:
42000000-6 Maszyny przemysłowe
42621000-5 Tokarki
42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
42662000-4 Sprzęt spawalniczy
42631000-8 Obrabiarki do wykańczania metali

Przedmiot zamówienia

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Szlifierki taśmowej do metalu, tokarki uniwersalnej do metalu, spawarki TIG, giętarki krawędziowej do blachy stalowej

a. do wytwarzania elementów konstrukcyjnych drukarki 3D.
Wymagania:

1. Szlifierka taśmowa do metalu - urządzenie niezbędne do produkcji elementów drukarki 3D rodzaj urządzenia wynika z precyzji niezbędnej do ich produkcji. Rozmiar pasa co najmniej 2000 x 150 mm. Napęd o mocy do 4 kW, Prędkość taśmy co najmniej 29 m/s.

2. Tokarka uniwersalna do metalu - urządzenie niezbędne do produkcji drukarek 3D - Zakres gwintowania metrycznego co najmniej 0,5-4 mm. Maksymalna długość przedmiotu obrabianego co najmniej 915 mm. Maksymalna średnica przelotu nad suportem co najmniej 180 mm. Minimalna prędkość wrzeciona co najwyżej 70 obr./min. Maksymalna prędkość wrzeciona co najmniej 1500 obr/min.

3. Spawarka TIG - Zasilanie: 3x400V; Prąd spawania w zakresie: 10-320A. Przeznaczona do spawania stali, aluminium, stali nierdzewnej. Cyfrowe sterowanie z precyzyjną regulacją niezbędnych parametrów pracy.


4. Giętarka krawędziowa do blachy stalowej - niezbędna do zaginania części obudowy i elementów wewnętrznych drukarki 3D. Szerokość robocza co najmniej 1200mm, Kąt zaginania co najmniej 0-125 stopni.b. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:
42000000-6 Maszyny przemysłowe
42621000-5 Tokarki
42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
42662000-4 Sprzęt spawalniczy
42631000-8 Obrabiarki do wykańczania metali

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42621000-5 Tokarki
42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
42662000-4 Sprzęt spawalniczy
42631000-8 Obrabiarki do wykańczania metali

Harmonogram realizacji zamówienia

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia max. do 15.01.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis techniczny, pozwalający na dokonanie weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. ocena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia (odwołania) lub unieważnienia niniejszego zapytania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega możliwość:
a. wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej,
b. zakończenia postepowania bez wyboru Wykonawcy.
c. unieważnienia postepowania, zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
5. W przypadkach o których mowa w punktach 1-4 Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem oferty.
6. Oferty częściowe i wariantowe nie będą rozpatrywane.
7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o wyniku postepowania w taki sposób, jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Procedurę postepowania opisana w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postepowania, o ile zostały złożone oferty wraz z umieszczeniem ich na stronie Zamawiającego.
8. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia (powyżej 30 dni od daty wyboru oferty) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia lub odwołania postępowania.
1. Oferenta, którego wybrano, Zamawiającego poinformuje o terminie podpisania umowy, w formie pisemnej oraz w drodze publikacji.
2. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia.
3. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia oraz gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siłą wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
4. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku o przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIRDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UZDAIŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Formularz Oferty – Załącznik Nr. 1
2. Szczegółowy opis techniczny, pozwalający na dokonanie weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik Nr 2,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr. 3,
- oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości realizacji zamówienia Załącznik Nr 4
4. Aktualny odpis właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
5. Szczegółowy opis techniczny, pozwalający na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego,
Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IX. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria.
Warunek konieczny – zgodność oferty ze specyfikacją!
Kryterium numer 1 - Cena *100
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena oferenta) *100

Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postepowaniu ofertowym zostanie wybrana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Trylińskiego 14

10-683 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

694 733 090

NIP

7393888019

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologii DLP.

Numer projektu

POPW.01.01.02-28-0031/17-00

Inne źródła finansowania

Nie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. METAL TECHNICS POLSKA s.c. 02-495 Warszawa, ul. Ryżowa 43D/1
Data wpłynięcia: 21.12.2017 r.
Cena: 24 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 530