Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług księgowych wraz z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych na okres 12 miesięcy oraz usług doradczych na okres 12 miesięcy

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1075727

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów.
1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wyłącznie na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny, zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w drugim przypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa.
5. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty.
6. W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osoby/osobę do tego uprawniona opatrzoną data jej dokonania.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług” prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
3D AUTOMATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Władysława Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
Ofertę należy dostarczyć w terminie do 22.XII. 2017 r. do godziny 16:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.XII.2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie zamawiającego.
Decydująca będzie data wpływu Oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kulicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694 733 090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia – usługi księgowe:
Obsługa Księgowa obejmować będzie w szczególności następujące usługi:
a) prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie pełnej księgowości na potrzeby ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku;
b) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
c) sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego w ostatnim miesiącu świadczenia usługi,
d) prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, odrębne ewidencje dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
e) weryfikacja pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych otrzymanych od oraz informowanie o ewentualnych brakach/wadliwości we wskazanych dokumentach niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
f) sporządzanie wymaganych przepisami prawa zeznań, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i finansowych oraz innych dokumentów rozliczeniowych, ich podpisywania w granicach otrzymanych pełnomocnictw oraz terminowego przekazywania do właściwych organów;
g) przygotowanie i dostarczenie do właściwych organów zawiadomienia o powierzeniu wykonawcy prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjnego związanego z powierzeniem Wykonawcy prowadzenia ksiąg rachunkowych;
h) prowadzenia obsługi kadrowej Spółki, w tym prowadzenia akt osobowych pracowników oraz całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i ewidencjonowaniem nieobecności pracowników, obsługiwania zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych, sporządzania i przesyłania właściwym organom obowiązującej sprawozdawczości, pomocy przy kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych właściwych organów;
i) prowadzenia obsługi płacowej , w tym sporządzania listy płac wynagrodzeń w ramach umów o pracę, sporządzania i przesyłania do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, sporządzania rocznych informacji o dochodach, sporządzania i przesyłania do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej;
k) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
l) wydanie prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde żądanie,
k) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
Obsługa Księgowa będzie wykonywana przy zachowaniu najwyższej staranności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, zobowiązany będzie do stosowanej współpracy z podmiotem, świadczącym usługę doradztwa zewnętrznego dla Spółki w ramach realizowanego projektu.
Obsługa Księgowa świadczona będzie przez okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane będzie w okresach miesięcznych, zgodnie z zaoferowaną miesięczną stawką.

4. Opis przedmiotu zamówienia usługi doradcze:
1. Świadczenie usług związanych z opracowaniem wzorów umów handlowych, umów o pracę uwzględniającą klauzulę związaną z zachowaniem tajemnicy związanej z innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w Spółce;
2. Świadczenie usług doradczych związanych z przygotowaniem i upublicznieniem dokumentacji związanej z koniecznością zachowania zasady konkurencyjności i zasad kwalifikowalności wydatków przewidzianych współfinansowanym w ramach programu Polska Wschodnia 2014 – 2020;
3. Świadczenie usług zewnętrznych związanych z przygotowaniem wniosków o zewnętrzne finansowanie lub wniosków o płatność inwestycji o płatności zaliczkowe oraz płatność w postaci refundacji minimum jeden raz kwartał.
4. Świadczenie usług w obszarze rozliczenia dotacji – w szczególności: doradztwo w zakresie opracowania, publikacji oraz dokumentowania wydatków ponoszonych w projekcie.
5. Świadczenie usług w zakresie promocji projektu, rozliczania dokumentacji w projekcie, poprawności wybranych form rozliczania, prowadzenia dokumentacji projektowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługi księgowe oraz doradcze na okres jednego roku

Przedmiot zamówienia

Obsługa Księgowa obejmować będzie w szczególności następujące usługi:
a) prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie pełnej księgowości na potrzeby ewidencjonowania osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku;
b) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
c) sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego w ostatnim miesiącu świadczenia usługi,
d) prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, odrębne ewidencje dla celów podatku dochodowego od osób prawnych;
e) weryfikacja pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych otrzymanych od oraz informowanie o ewentualnych brakach/wadliwości we wskazanych dokumentach niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
f) sporządzanie wymaganych przepisami prawa zeznań, deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych i finansowych oraz innych dokumentów rozliczeniowych, ich podpisywania w granicach otrzymanych pełnomocnictw oraz terminowego przekazywania do właściwych organów;
g) przygotowanie i dostarczenie do właściwych organów zawiadomienia o powierzeniu wykonawcy prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjnego związanego z powierzeniem Wykonawcy prowadzenia ksiąg rachunkowych;
h) prowadzenia obsługi kadrowej Spółki, w tym prowadzenia akt osobowych pracowników oraz całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi i ewidencjonowaniem nieobecności pracowników, obsługiwania zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych, sporządzania i przesyłania właściwym organom obowiązującej sprawozdawczości, pomocy przy kontrolach i wystąpieniach pokontrolnych właściwych organów;
i) prowadzenia obsługi płacowej , w tym sporządzania listy płac wynagrodzeń w ramach umów o pracę, sporządzania i przesyłania do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, sporządzania rocznych informacji o dochodach, sporządzania i przesyłania do właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej;
k) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
l) wydanie prowadzonej dokumentacji i dokumentów źródłowych na każde żądanie,
k) przechowywanie i archiwizowanie dokumentów podatkowych oraz ubezpieczeniowych;

4. Opis przedmiotu zamówienia usługi doradcze:
1. Świadczenie usług związanych z opracowaniem wzorów umów handlowych, umów o pracę uwzględniającą klauzulę związaną z zachowaniem tajemnicy związanej z innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w Spółce;
2. Świadczenie usług doradczych związanych z przygotowaniem i upublicznieniem dokumentacji związanej z koniecznością zachowania zasady konkurencyjności i zasad kwalifikowalności wydatków przewidzianych współfinansowanym w ramach programu Polska Wschodnia 2014 – 2020;
3. Świadczenie usług zewnętrznych związanych z przygotowaniem wniosków o zewnętrzne finansowanie lub wniosków o płatność inwestycji o płatności zaliczkowe oraz płatność w postaci refundacji minimum jeden raz kwartał.
4. Świadczenie usług w obszarze rozliczenia dotacji – w szczególności: doradztwo w zakresie opracowania, publikacji oraz dokumentowania wydatków ponoszonych w projekcie.
5. Świadczenie usług w zakresie promocji projektu, rozliczania dokumentacji w projekcie, poprawności wybranych form rozliczania, prowadzenia dokumentacji projektowej.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 79211000-6 – usługi księgowe;
CPV: 79000000-4 – usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Wiedza i doświadczenie

Kryterium doświadczenie:
Posiada udokumentowane doświadczenie usługi prowadzenia księgowości dla firm realizujących projekty z udziałem środków z UE.
Sposób obliczenia punktacji w kryterium:
Prowadzenie księgowości dla firm z realizujących projekty współfinansowane środkami z UE :
Nie prowadzi księgowości dla firm realizujących projektu współfinansowane z UE – 0 punktów,
Prowadzi księgowość dla firm realizujących projekty z UE:
- 1-3 podmioty – 30 punktów
- 4 i więcej podmiotów – 60 punktów.

Kryterium doświadczenie:
posiada udokumentowane usługi doradztwa na rzecz podmiotów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w punkcie 4.
Sposób oceny oferty w kryterium:
- 1-5 podmiotów 10 punktów,
- 6- 8 podmiotów 20 punktów
- 9 i więcej 60 punktów

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Dodatkowe warunki

IX. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. ocena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności nie dająca się wcześniej przewidzieć, powodująca, że realizacja usługi stała się niecelowa.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia (odwołania) lub unieważnienia niniejszego zapytania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega możliwość:
a. wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie na stronie www.bazakonkurencyjności.gov.pl ,
b. zakończenia postepowania bez wyboru Wykonawcy.
c. unieważnienia postepowania, zarówno przed jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
5. W przypadkach o których mowa w punktach 1-4 Oferentowi nie przysługują w
stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie
przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem oferty.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o wyniku postepowania w taki sposób, jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
7. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia (powyżej 7 dni od daty wyboru oferty) Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia lub odwołania postępowania.
XI. Informacje dodatkowe

1. Oferenta, którego wybrano, Zamawiającego poinformuje o terminie podpisania umowy, w formie pisemnej oraz w drodze publikacji.
2. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia.
3. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia oraz gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siłą wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
4. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku o przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIRDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UZDAIŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Formularz Oferty – Załącznik Nr. 1
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik Nr 2,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr. 3,
4. Aktualny odpis właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
5. Wykaz doświadczenia zgodnie opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych usług. W przypadku złożenia oferty na dwa rodzaje usług będących przedmiotem zamówienia należy oddzielnie udokumentować posiadane doświadczenie. Załącznik Nr.4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE

1. Doświadczenie
Doświadczenie z zakresu przedstawionego w punkcie (opis przedmiotu zamówienia) max. 60%.
2. Cena:
Cena będzie stanowiła 40% wartości oceny ogólnej.
KRYTERIA OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE

1. Doświadczenie z zakresu przedstawionego w punkcie 3 (opis przedmiotu zamówienia) max. 60%.
2. Cena będzie stanowiła 40% wartości oceny ogólnej.

Kryterium doświadczenie:
Posiada udokumentowane doświadczenie usługi prowadzenia księgowości dla firm realizujących projekty z udziałem środków z UE.
Sposób obliczenia punktacji w kryterium:
Prowadzenie księgowości dla firm z realizujących projekty współfinansowane środkami z UE :
Nie prowadzi księgowości dla firm realizujących projektu współfinansowane z UE – 0 punktów,
Prowadzi księgowość dla firm realizujących projekty z UE:
- 1-3 podmioty – 30 punktów
- 4 i więcej podmiotów – 60 punktów.
Kryterium cena.
Cena = cena oferty/najniższa cena złożonej oferty.
Wynik będzie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku i traktowany jako wartość punktowa.

Kryterium doświadczenie:
posiada udokumentowane usługi doradztwa na rzecz podmiotów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w punkcie 4.
Sposób oceny oferty w kryterium:
- 1-5 podmiotów 10 punktów,
- 6- 8 podmiotów 20 punktów
- 9 i więcej 60 punktów
Kryterium cena.
Cena = cena oferty/najniższa cena

Wykluczenia

V. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Trylińskiego 14

10-683 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

694 733 090

NIP

7393888019

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologii DLP.

Numer projektu

POPW.01.01.02-28-0031/17-00

Inne źródła finansowania

Nie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FirstON S.A. ul. Kościuszki 10/2, 10-502 Olsztyn
Data wpłynięcia: 22.12.2017 r.
Cena usług księgowych miesięcznie: 1000 zł netto ( w sumie 12 000 zł netto)
Cena usług doradczych miesięcznie: 1200 zł netto ( w sumie 14 400 zł netto)
Liczba wyświetleń: 288