Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa podzespołów elektornicznych

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1075721

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, w formie:
1) wersja papierowa:
UAV Robotics Sp z o.o.
ul. Poligonowa 35A
20-817 Lublin
lub
2) wersja elektroniczna (podpisany skan): karol.sowinski@refoldit.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karol.sowinski@refoldit.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48693144971

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający planuje nabyć podzespoły elektroniczne służące budowie prototypu urządzenia laboratoryjnego.
- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający planuje nabyć podzespoły elektroniczne służące budowie prototypu urządzenia laboratoryjnego.
- wraz z dostawą do siedziby zamawiającego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej” POPW.01.01.02-06-0058/17

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia

a) Podzespoły elektroniczne

Parametry techniczne:

Description Part number Specification Amount
MFCS-EX System Base 8C EX-11000001 1 szt
MFCS-EX channel 1000 mBar EX-01000001 8 szt
Low Presure MFCS connectors and tubing kit CTQ_kit_LP-MFCS 2szt
Inlet Pressure Kit 10000001 1szt
FlowBoard FLB 1szt
Flow Unit M FLU_M_D (0-80µL/min for water or 0-500µL/min for hydrocarbons) 2szt
Low flow rates connectors and tubing CTQ_KIT_LQ kit for 1 flow unit 2szt
Flow Unit L FLU_L_D (0-1mL/min for water or 0-10mL/min for hydrocarbons) 6szt
High flow rates connectors and tubing CTQ_KIT_HQ kit for 1 Flow Unit 6szt
Switch Board SWB002 1szt
M-SWITCH MSW001 2szt
M-SWITCH connectors and tubing kit CTQ_KIT_MSW 2szt
Pressure CAP for Eppendorf plastic reservoir 1.5mL P-CAP2_HP 10szt
P-CAP2 Connectors and tubing kit CTQ_PCAP2 10szt
Flow Rate Control Module (FRCM) V1.1 FRCM_V1.1 1szt
MAESFLO software (version 3.3.1) MAES_V3.3.1 1szt
Script Module (Version 1.5) MAES_Script-V1.5 1szt
Software Development Kit (SDK) FLUIGENT_SDK 1szt
Integrated pump EX-11000001 1szt

Lub równoważneb) Podzespoły elektroniczne typ2

Parametry techniczne:


Description Part number Amount
Membrane Chip Interface 3200345 1szt
PTFE Membrane, Hydrophylic 3200347 1szt
PTFE Membrane, Hydrophobic 3200343 1szt
Membrane Chip 3200344 2szt
PDMS Chip Interface Starter Pack 3200273 1szt
PDMS Chip Interface 3200232 1szt
Linear Connector 4-way 3000024 1szt
Linear connector seal (FFKM Black) 3000021 4szt
Top Interface 4-way (4 mm) 3000109 1szt
Top Interface 12 way (4mm) 3000427 1szt
Linear Connector 12-way 3000067 1szt
Lub równoważne
c) Podzespoły elektroniczne typ 3

Parametry techniczne:

Description Specification Amount
FluoroVette Microfluidic Cuvette Pathlength 250 microns, Z-height: 20 mm (Carry Spectrometer); 5 pack 1szt
FluoroVette Microfluidic Cuvette Pathlength 1000 microns; Z-height: 20 mm (Carry Spectrometer); 5 pack 1szt
Cuvette for UV absorbance - spectrometers Pathlength 250 microns; Z-height: 20 mm (Carry Spectrometer) 1szt
Cuvette for UV absorbance - spectrometers Pathlength 1000 microns; Z-height: 20 mm (Carry Spectrometer) 1szt
Lub równoważne


Poprzez podzespoły równoważne rozumie się kompatybilne fizycznie i elektronicznie podzespoły o parametrach różniących się o mniej niż 5% od wskazanych wartości referencyjnych.

Kod CPV

31670000-3

Nazwa kodu CPV

Elektryczne części maszyn i aparatury

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin trwania dostaw:

Do 7 dni od pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie kryterium najniższej ceny. Na cenę składa się całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wyłączone podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art 6c ust 2 Ustawy o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poprzez:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REFOLDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

693144971

NIP

9462663099

Tytuł projektu

ReFOLDIt - wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FLUIGENT Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Platz 3, 07743 Jena, Niemcy
NIP: DE29347730
Cena (PLN wg kursu z dnia 22.12.2017)) netto: 115656,73 zł

Oferta z dnia 22.12.2018
Liczba wyświetleń: 416