Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu”

Data publikacji: 23.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

Numer ogłoszenia

1075657

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w Kancelarii Zamawiającego: Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu, ul. Zamkowa 16, 38-500 Sanok, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. W postępowaniu wezmą udział tylko oferty, które wpłyną fizycznie do Zamawiającego na ww. adres do wskazanego w ogłoszeniu dnia do godz. 15:00 - decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Kancelarii, a nie data stempla pocztowego.

Sposób przygotowania ofert:

1. Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) Wykaz wykonanych robót budowlanych (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz z opisanymi we wzorze dokumentami,
c) Wykaz kadry/personelu kluczowego (wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) wraz z opisanymi we wzorze dokumentami,
d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,
e) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych).

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem lub w postaci wydruku komputerowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty.

4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu i warunków zamówienia przy uwzględnieniu warunków umownych przedstawionych we wzorze umowy.

5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:
"Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu, ul. Zamkowa 16, 38-500 Sanok
Oferta na:
Prace budowlano – konserwatorskie w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu”"

6. Kopertę należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Jan Antonowicz - Proboszcz Parafii

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu” w zakresie wyszczególnionym w załączonych przedmiarach, tj.:
- wymiana pokrycia dachu,
- remont więźby dachu,
- remont stropu drewnianego,
- remont detali architektonicznych,
- remont elewacji i ścian wewnętrznych,
- remont stolarki,
- wzmocnienie i hydroizolacja ścian fundamentowych,
- remont posadzki,
- instalacja sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP,
- instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
- instalacja ochrony odgromowej,
- zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromii wewnętrznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Zagórz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja prac budowlano-konserwatorskich objętych zakresem przedsięwzięcia „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu” w zakresie wyszczególnionym w załączonych przedmiarach, tj.:
- wymiana pokrycia dachu,
- remont więźby dachu,
- remont stropu drewnianego,
- remont detali architektonicznych,
- remont elewacji i ścian wewnętrznych,
- remont stolarki,
- wzmocnienie i hydroizolacja ścian fundamentowych,
- remont posadzki,
- instalacja sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP,
- instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
- instalacja ochrony odgromowej,
- zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromii wewnętrznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia - dokumentacja, przedmiary.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – do dnia 26.10.2018r.
Wypełniony kosztorys ofertowy oraz harmonogram prac (rozliczenie inwestycji będzie miało charakter ryczałtowy), wybrany oferent dostarczy na etapie podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym, w którego treści zamieszczono załączniki stanowiące wzory formularzy obowiązujących dla oferty.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym, w którego treści zamieszczono załączniki stanowiące wzory formularzy obowiązujących dla oferty

Potencjał techniczny

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym, w którego treści zamieszczono załączniki stanowiące wzory formularzy obowiązujących dla oferty

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym, w którego treści zamieszczono załączniki stanowiące wzory formularzy obowiązujących dla oferty

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym, w którego treści zamieszczono załączniki stanowiące wzory formularzy obowiązujących dla oferty

Dodatkowe warunki

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym, w którego treści zamieszczono załączniki stanowiące wzory formularzy obowiązujących dla oferty

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj.:

a. cena (C) – waga kryterium 50%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:
(Najniższa cena/Cena badanej oferty) * 100 pkt. * waga kryterium

b. oferowany okres gwarancji (G) – waga kryterium 50%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym w pozycji „OFEROWANY OKRES GWARANCJI”, przy czym 2 lata to obowiązkowy, najkrótszy akceptowany przez Zamawiającego okres gwarancji. Zasady punktacji w kryterium:
- 2 lata = 0 pkt
- 3 lata = 10 pkt
- 4 lata = 30 pkt
- 5 i więcej lat = 50 pkt
Wykonawcy będą oceniani wg. następującego wzoru:
(Punkty wyliczone dla danej oferty/Najwyższa ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych) * 100 pkt * waga kryterium
przy spełnieniu wszystkich innych wymagań i warunków określonych w przedmiotowym dokumencie.

Łączna suma punktów (S) ze wszystkich kryteriów (z uwzględnieniem wag):
S=(Cx0,5)+(Gx0,5)

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo, co potwierdzone zostanie stosownym oświadczeniem Zamawiającego.
Pozostałe wykluczenia opisano w załączonym do niniejszego ogłoszenia zapytaniu ofertowym, w którego treści zamieszczono m.in. załączniki stanowiące wzory formularzy obowiązujących dla oferty oraz regulamin.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. ARCHANIOŁA MICHAŁA W ZAGÓRZU

Adres

Piłsudskiego 51

38-540 Zagórz

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

608626631

NIP

6871444163

Tytuł projektu

Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu

Numer projektu

RPPK.04.04.00-18-0031/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający w części XV pkt 7. Zapytania ofertowego "Wykonanie prac budowlano – konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu” " zastrzegł sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania (postępowania) bez podania przyczyny.
Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w Opisie przedmiotu i warunków zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
Liczba wyświetleń: 400